Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 04.03.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane informacyjne 1509
Referaty i samodzielne stanowiska 474
Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E – budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda. 384
Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze. 291
Burmistrz 252
ODPADY KOMUNALNE 252
IN271/11/20 251
Godziny pracy 233
Urząd Stanu Cywilnego 227
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 214
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 210
Regulamin organizacyjny 207
Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku 205
ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE W CZASIE EPIDEMII 194
Dowód osobisty 192
Wnioski i skargi 191
Numery kont bankowych 187
Oświadczenia majątkowe 180
Skarbnik 167
Zastępca 167
Kontrole zewnętrzne 166
Informacje dla osób niepełnosprawnych 161
Sekretarz 157
Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów 156
Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej. 155
ESP - informacje 133
Działalność gospodarcza 131
Kontrole wewnętrzne 130
WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 125
Anna Malinowska 121
GPZ klimatyzacja 121
Polityka prywatności 119
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 117
Rejestr instytucji kultury 115
Agata Kijewska 109
Oświetlenie ulicy Klonowej 107
ZEZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 107
Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi. 107
Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 106
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych 104
Adam Stawiany 103
Petycje informacje 103
Zgromadzenia 101
Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze 100
Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Rzgów. 98
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 95
Odpady komunalne 91
Joanna Gajda 82
Plenerowa, Konstantyna 79
Realizacja obowiązku szkolnego druki powiadomień 79
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 521
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023 1220
Interpelacje radnych 212
Wnioski radnych 205
XXIV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 27.05.2020 r. (środa) o godz. 11:00 154
Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 117
Zapis obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej 2020 115
Komisje Rady 107
Kontakt 100
XXV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 24.06.2020 r. (środa) o godz. 09:00 94
Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019 88
Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018 80
Protokół nr XXII/20 57
Projekt protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 marca 2020 r. 54
XXIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 22.04.2020 r. (środa) o godz. 09:00 54
Protokół nr XX/20 53
Protokół nr XXI/20 53
Protokół nr RM-WK/12/01/20 51
Protokół nr RM-KGBiF/7/03/20 50
Protokół nr RM-WK/13/01/20 50
Protokół nr XIX/20 48
XXII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 25.03.2020 r. (środa) o godz. 09:00 48
Odwołany dyżur radnych 46
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 46
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dn. 05.02.2020 r. (środa) godz. 11.00 45
projekt protokołu z LV sesji RM 45
Projekt protokołu z XXIII sesji z dn. 22.04.2020 45
Protokół nr XIV/19 45
XIV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbędzie się w dn. 25.09.2019 r. (środa) o godz. 11:00 45
IV sesja objazdowa w dn. 05.01.2007 r. 44
projekt protokołu z LIX sesji RM 44
projekt protokołu z LVI sesji RM 44
Protokół nr RM-KGBiF/1/12/18 44
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 44
Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 44
projekt protokołu z LI sesji RM 43
projekt protokołu z LII sesji RM 43
projekt protokołu z LVII sesji RM 43
Projekt protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. 43
Protokół nr LV/18 43
Protokół nr RM-KGBiF/6/12/19 43
Protokół nr RM-KR/06/05/2020 43
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 43
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 43
projekt protokołu z LIV sesji RM 42
projekt protokołu z LVIII sesji RM 42
Projekt protokołu z LX sesji rady Miejskiej w Rzgowie 42
Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 41
Protokół nr XVII/19 41
Projekt protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 r. 40
Protokół nr LII/2018 40
Statystyki strony Prawo miejscowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Akty prawa miejscowego - informacja 1612
Zagospodarowanie przestrzenne 785
Budżet 2020 368
Podatki w 2020 r. 362
Uchwała nr XXIII/217/2020 240
Budżet 2019 150
Podatki w 2019 r. 115
Raport o stanie Gminy Rzgów za 2019r. 115
Statut 108
Budżet 2018 107
Budżet 2012 102
Budżet 2013 94
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.06.2020 r.: 94
Podatki w 2014 r. 93
Budżet 2017 92
Podatki w 2017 r. 89
Uchwała nr 129/14/2019 89
Uchwała nr XXIII/223/2020 89
Podatki w 2016 r. 88
Wykaz umorzeń 88
Budżet 2015 87
Budżet 2016 85
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.05.2020 r. 85
Podatki w 2018 r. 83
Zarządzenie nr 9/2020 82
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 81
Budżet 2014 80
Uchwała nr XXIII/218/2020 80
Zarządzenie nr 65/2020 80
Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r. 79
Podatki w 2012 r. 78
Podatki w 2011 r. 77
Zarządzenie nr 53/2020 75
Uchwała nr XXIII/222/2020 72
Zarządzenie nr 44/2020 72
Uchwała nr XXIII/220/2020 71
Zarządzenie nr 51/2020 70
Uchwała nr XXIV/228/2020 69
Zarządzenie nr 11/2017 69
Uchwała nr XXIII/219/2020 68
Zarządzenie nr 48/2020 68
Zarządzenie nr 60/2020 68
Uchwała nr XXIII/221/2020 67
Zarządzenie nr 11/2020 66
Zarządzenie nr 136/2017 64
Uchwała nr XXIV/227/2020 62
Zarządzenie nr 36/2020 60
Uchwała nr 181/18/2020 59
Uchwała nr XXIII/215/2020 58
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 22.04.2020 r. 56
Statystyki strony Miasto Rzgów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje ogólne 573
Plany, założenia, strategia rozwoju 461
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje 205
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 149
Podstawy prawne funkcjonowania programu 83
Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej 75
Wzory druków 74
POSTANOWIENIE NR 39/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzgów 72
Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów 69
Informacjia o składach obwodowych komisji wyborczych 64
OBWIESZCZENIE Burmistrza Rzgowa z dnia 12 czerwca 2020 roku 63
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 49
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 12 czerwca 2020 r. 48
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2020 47
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 46
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 46
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZGÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020 45
Dokumenty, które załącza kandydat na ławnika do karty zgłoszenia 44
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego 44
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno 44
Strategia rozwoju Gminy Rzgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 44
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego 44
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I - Termin na dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 43
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 43
Dokumenty, które załącza kandydat na ławnika do karty zgłoszenia 42
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 42
Protokół z publicznego losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełn 42
Informacja Burmistrza Rzgowa nt godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 25 41
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 26 kwietnia 2019 r. 41
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 41
Liczba ławników, którzy winni być wybrani na kadencję 2016-2019 41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Rzgowa z dnia 15 kwietnia 2019 roku 41
STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW 41
Informacja Burmistrza Rzgowa o składach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów 40
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2016-2019 40
Posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 40
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na posółw Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 39
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniow 38
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniow 38
Przypomnienie o zmianie czasu na zimowy w dniu wyborów 38
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów 38
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi -wyniki II tury wyborów -wójtowie, burmistrzowie, prezyde 37
POSTANOWIENIE NR 64/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzgów 37
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa -ustanowienie koordynatora gminnego 37
Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 3 li 36
Informacja nt przyjmowania zamiaru głosowania korespondencyjnego 36
Informacja o godzinie rozpoczęcia prac przez obwodowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu na Burm 36
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kalinie 36
Listy kandydatów w okręgu łódzkim 36
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie z dnia 2 października 2018 r. 36
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lista jednostek organizacyjnych 519
Sołtysi i Rady Sołeckie 129
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 119
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie 119
GOK w Rzgowie - Informacje ogólne 117
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie 114
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 108
GOSTiR w Rzgowie-informacje 106
Żłobek Gminny w Guzewie 106
Punkty konsultacyjne 96
Szkoła Podstawowa w Rzgowie 93
Orlik 89
Szkoła Podstawowa w Guzewie 88
Przedszkole Publiczne w Rzgowie 87
Szkoła Podstawowa w Kalinie 84
Punkt Przedszkolny w Guzewie 81
Poradnia 76
Gimnazja 73
Zarządzenie nr GPZ/5/2018 48
Najbilższe posiedzenie Rady Społecznej GPZ w Rzgowie odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o g 43
Zebranie Wiejskie w sołectwie Stara Gadka w dn. 13.02.2020 r. (czwartek) godz. 17:00 43
Zarządzenie nr GPZ/4/2018 42
Zarządzenie nr GPZ 1/2019 41
Zebranie Wiejskie w sołectwie Kalino w dn. 12.02.2020 r. (środa) godz. 18:00 41
Zarządzenie nr GPZ/1/2011 40
Zarządzenie nr GPZ/2/2014 40
Zarządzenie nr GPZ/2/2015 40
Zebranie Wiejskie w sołectwie Gospodarz w dn. 17.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 17:30 40
Zebranie Wiejskie w sołectwie Guzew - Babichy w dn. 12.02.2020 r. (środa) godz. 18:15 40
Zarządzenie nr GPZ/1/2010 39
Zarządzenie nr GPZ/1/2013 39
Zarządzenie nr GPZ/1/2018 39
Zarządzenie nr GPZ/2/2016 39
Zebranie Wiejskie w sołectwie Bronisin Dworski w dn. 13.02.2020 r. (czwartek) godz. 18:00 39
Zebranie Wiejskie w sołectwie Prawda w dn. 11.02.2020 r. (wtorek) godz. 17:30 39
Zebranie Wiejskie w sołectwie Romanów w dn. 18.02.2020 r. (wtorek) godz. 18:30 39
Zebranie Wiejskie w sołectwie Starowa Góra w dn. 11.02.2020 r. (wtorek) godz. 19:00 39
Zarządzenie nr GPZ/1/2017 38
Zarządzenie nr GPZ/2/2010 38
Zarządzenie nr GPZ/2/2013 38
Zarządzenie nr GPZ/2/2018 38
Zarządzenie nr GPZ/1/2015 37
Zarządzenie nr GPZ/1/2016 37
Zarządzenie nr GPZ/3/2018 37
Zarządzenie nr GPZ/1/2012 36
Zarządzenie nr GPZ/1/2014 36
Zarządzenie nr GPZ/2/2011 36
Zebranie Wiejskie w sołectwie Grodzisko - Konstantyna w dn. 17.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 17:45 36
Zebranie Wiejskie w sołectwie Kalinko w dn. 18.02.2020 r. (wtorek) godz. 17:30 36
Zarządzenie nr GPZ/3/2017 35

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij