W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Burmistrz

 INFORMACJE O BURMISTRZU

 

Imię i nazwisko

Mateusz Kamiński

Rok urodzenia

1975

Poziom wykształcenia

wyższe, tytuł doktora nauk prawnych

Kierunek wykształcenia

prawo

Data wyboru

13.07.2016, 21.11.2018

Liczba uzyskanych głosów

1759, 2829

 

 

 

 

Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 12 10; sekretariat@rzgow.pl

Przynależność do:

-

Oświadczenia majątkowe:

 

Inne uwagi:

 

Burmistrz w sprawie skarg i wniosków
interesantów przyjmuje we wtorki w godzinach 9-12,
pokój nr 22, wejście przez sekretariat

 

Zadania i kompetencje

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2013
z dnia 12 sierpnia 2013r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

W RZGOWIE -wyciąg

 

"§ 5.1.Burmistrz  wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków  należytego wykonywania  spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych;

2) zadań zleconych;

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego (zadań powierzonych);

4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów;

6) zadań wynikających z ustaw szczególnych;

7) zadań wynikających ze Statutu Gminy.

(...)

§ 19. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracami Urzędu;

2) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;

5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

7) koordynowanie działalnością komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań;

9) przedkładanie Radzie projektów uchwał, wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;

10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;

11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

13) przyjmowanie obywateli w przedmiocie skarg i wniosków;

14) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

15) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

16) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wykonywania w imieniu Burmistrza innych czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych;

17) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy  Burmistrza,  Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza;

18) ogólny nadzór nad  prawidłowym wykonywaniem przez  pracowników  Urzędu czynności kancelaryjnych;

19) wykonywanie innych zadań  zastrzeżonych dla Burmistrza  przez  przepisy prawa, Uchwały Rady, oraz regulaminy.

 

            § 20. Burmistrzowi Rzgowa bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór):

1) Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa;

2) Referat Zamówień Publicznych;

3) Referat Gospodarki Komunalnej;

4) Referat Ochrony Środowiska;

5) Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej;

6) Audytor Wewnętrzny;

7) Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego;

9) Inspektor Ochrony Danych

a także: Zastępca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz."

Powiadom znajomego