W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul. Nasiennej dz. ew. 246/4

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art.33 ust.1, art.73 ust.1, art.74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust.1 pkt.4ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w nawiązaniu do wniosku z 01.03.2019r. złożonego przez Pełnomocnika p. Grażynę Porwańską w imieniu firmy Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul. Nasiennej dz. ew. 246/4”.

zawiadamiam, że

  1. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,

  2. zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta,

  3. zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, organem właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,

  4. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Sieradzu,

  5. zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 organem właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi


Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnego uzgodnienia.

Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, Referat Gospodarki Komunalnej w pokoju 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art.41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl.

Pełna treść w załączniku poniżej

Załączniki

Powiadom znajomego