W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2020 – 2023

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Pabianicach i Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Miejskiej w Rzgowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


-        do Sądu Okręgowego w liczbie 4 ławników,

-        do Sądu Rejonowego w Pabianicach w liczbie 2 ławników.


Ustawa z dnia 27 lipca 2011 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z 2019 r. poz. 60 i poz. 125) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 § 1 u.s.p.):

 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wyksztalcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikiem nie mogą być:

 

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać (art. 162 § 1 u.s.p.) radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

  

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. Z uwagi na to, że wypada on w niedzielę w związku z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, który mówi że „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”.  Mając na uwadze powyższe termin składania kart zgłoszenia kandydata na ławnika ustala się na dzień 1 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Rzgowie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie  będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 2 u.s.p.):

 

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że  nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika ;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 3 i § 5 u.s.p.) – jeśli kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczną lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa (zgodnie z treścią art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 199 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn.zm.))
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Koszt opłaty za  wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.):

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku i dokona ich Rada Miejska w Rzgowie w głosowaniu tajnym.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać po czym wypełnione składać w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Rzgowie przy Pl. 500–lecia 22, pok. 24 w godzinach pracy Urzędu. (pon,. śr., czw., pt. 700 - 1500, wt. 900-1700).


Karty dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Wybory na ławników 2020-2023 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Załączniki

Powiadom znajomego