W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Z dniem 1 maja 2018 roku weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze

województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

tzw. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

 


Jej celem jest poprawa jakości powietrza w województwie łódzkim.

 

Sprawdź, czy jej postanowienia dotyczą Ciebie?

 

O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ


Uchwała antysmogowa to przepisy przyjęte przez Sejmik Województwa Łódzkiego (zgodnie z art.96 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. Prawo ochrony środowiska)


Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które

przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty

przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.


Uchwała zakłada: • objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez:


          - zakaz stosowania paliw najgorszej jakości

          - dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy. • wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną z wprowadzonymi

  regulacjami (m.in. dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników) • określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowych regulacji, przy

  jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż

  instalacje o niższych poziomach emisji.
Co to są paliwa najgorszej jakości?


 • paliwa w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem

  paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,

 • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,

 • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,

 • paliwa zawierające biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.


Od 4 listopada konsumenci będą mogli zażądać od sprzedających świadectwa jakości węgla.


Ministerstwo Energii wydało rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:

w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w sprawie wymagań

jakościowych dla paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw

stałych.


Od 4 listopada 2018r paliwo stałe będzie musiało spełniać określone w rozporządzeniu wymagania jakościowe oraz sprzedawca

będzie musiał wystawić świadectwo jakości paliwa stałego i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem.

Miałami węglowymi nie będzie można palić od połowy 2020 roku, a do tego czasu będą mogły być kupowane jedynie przez

przedsiębiorstwa wykorzystujące te paliwa dla potrzeb działalności gospodarczej, działalności wytwórczej w rolnictwie,

ogrodnictwie czy też warzywnictwie.


Co regulują przepisy rozporządzeń?


-ustawowy zakaz sprzedaży paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych tj. mułów i

flotokoncentratów

-ustawowy zakaz importowania do Polski węgla niesortowanego

-wprowadzenie świadectwa jakości paliw stałych, które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla dostając w

ten sposób informację na temat wartości opałowej kupowanych paliw

-budowa systemu kontroli jakości paliw stałych, składów węgla przez Krajową Administrację Skarbową, Urząd Ochrony

Konkurencji i Konsumentów i Inspekcję Handlową, które wyposażone zostały w uprawnienia kontrolne .Uchwała "antysmogowa" nie dotyczy instalacji o mocy powyżej 1MW

(wynika z art.96 ust.8 ustawy Prawo ochrony środowiska)
KALENDARZ
Uchwała weszła w życie 1 maja 2018r. Oznacza to, że od tej daty:


 • wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji  określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.


 • nie można spalać paliw najgorszej jakościKotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018r muszą posiadać Certyfikat

„klasy 5” oraz Certyfikat „Ekoprojektu”.
Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji:
 • dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

  których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,
 • dla kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., określono czas

  wymiany do1 stycznia 2023r., • dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto

  przed 1 maja 2018r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2027r.,
 • dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., określono czas wymiany lub

  dostosowania instalacji do 1 stycznia 2025r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do

  poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185,
 • dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zostały

  skrócone:


          - dla kotłów do 1 stycznia 2020r.,

          - dla kominków i pieców do 1 stycznia 2022r.
KLASY JAKOŚCI KOTŁÓW
Norma PN EN 303-5:2012 dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o

mocy nominalnej do 500kW.


Kryteria normy PN-EN 303-5:2012 dotyczą emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz ustalają minimalną

wymaganą sprawność.
Wyróżnia się trzy klasy kotłów pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:
- klasa 3 - najniższa klasa


- klasa 4 – średnia klasa


- klasa 5 – najlepsza klasa (nie posiadają rusztu awaryjnego)

 


Tabela. Wymagania emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012.


Paliwo

Nom. Moc cieplna w kW

Graniczne wartości emisji, GWE

Mg/m3 przy 10% O2

CO

OGC

pył

Klasa

Klasa

Klasa

Załadunek ręczny

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Biopaliwo

50

5000

1200

700

150

50

30

150

75

60

> 50 do 150

2500

100

150

> 150 do 500

1200

100

150

Paliwo kopalne

50

5000

150

125

> 50 do 150

2500

100

125

> 150 do 500

1200

100

125

Załadunek automatyczny


Biopaliwo

50

3000

1000

500

100

30

20

150

60

40

> 50 do 150

2500

80

150

> 150 do 500

1200

80

150

Paliwo kopalne

50

3000

100

125

> 50 do 150

2500

80

125

> 150 do 500

1200

80

125
WYMOGI DYREKTYWY ECODESIGN


Dyrektywa Ecodesign wejdzie w życie w 2020roku. Pod względem emisyjnym jej wymogi to poziom 5-tej klasy normy PN-EN

303-5:2012.


Wprowadza ona ponadto:

-próg emisji dla tlenków azotu

-etykiety energetyczne dla kotłów takie jak te znane od lat dla sprzętu AGD

-wymóg podawania przeciętnej sezonowej sprawności kotła

 

Kocioł osiągający kryteria emisji 5-tej klasy czy dyrektywy ecodesign mówi o jego efektywności i czystości spalania. Kotły te

spalają paliwo w sposób niewidoczny i niewyczuwalny, emitują o ponad 90% mniej zanieczyszczeń w porównaniu do kotłów

bezklasowych.

 


Co to jest Certyfikat „klasy 5” oraz Certyfikat „ekoprojektu”?


Certyfikat „klasy 5” - dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, wydany przez

akredytowaną jednostkę, dotyczy kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy

nominalnej do 500kW


Certyfikat „Ekoprojektu” (Ecodesign) – dokument potwierdzający weryfikacje zgodności z warunkami określonymi w

Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na palio stałe, wydany przez

akredytowaną jednostkę.KONTAKT


Służby interwencyjne:


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi:ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź, tel.: 42 633-33-43, fax: 42 633-33-33,

e-mail:
sekretariat@wios.lodz.pl


Komisariat policji w Rzgowie: Plac 500-lecia 6, 95-030 Rzgów, Tel. (42) 214 10 07, Fax (42) 665 17 62

 


KARY


Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny. Z Kodeksu wykroczeń wynika, że co do zasady grzywna wymierzana jest w wysokości od 20 do 5 000 zł, a w przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w dwóch lub więcej przepisach 1 000 zł.

Mandat może zostać nałożony przez Policję, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub straż gminną, o ile taka funkcjonuje w danej gminie.PRZEPISY PRAWA:


- Uchwała Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017r. W sprawie wprowadzenia naobszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw


-Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych


-Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych


-Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych


-Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie metod badania jakości paliw stałychBAZA WIEDZY


- Ministerstwo Środowiska https://www.mos.gov.pl/

- WIOŚ Łódź http://www.wios.lodz.pl/Rzgow,288

Powiadom znajomego