W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.11 ust.1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

 

           BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r.
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

I. W ramach Konkursu zostanie zlecona realizacja następujących zadań publicznych

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia:

1. prowadzenie min. 6 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 45% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej,

 

zlecenie realizacji zadania w formie powierzenia:

2. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

 
II.
Przewidywane kwoty dotacji na realizację zadań objętych ogłoszonym otwartym konkursem ofert wynoszą:

dla zadania 1  350.000,00 zł

dla zadania 2     50.000,00 zł

 

W projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok zabezpieczono sumę 540.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie ogłaszanych w niniejszym Konkursie zadań zostanie określona w budżecie Gminy Rzgów na 2020 rok po jego uchwaleniu przez Radę Miejską w Rzgowie.

 
III.
Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja będzie przyznawana według przepisów określonych w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

2) uchwale Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”;

3) Regulaminie otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

2. Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które:

- zrealizują zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rzgów,

- złożą poprawnie wypełniona ofertę zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami.

3. W ramach dotacji mogą być finansowane koszty kwalifikowane, do których zalicza się w szczególności:

1) koszty niezbędne do realizacji zadania publicznego;

2) ponoszone w terminie określonym w umowie o realizację zadania publicznego;

3) dokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania publicznego pod względem rzeczowym i finansowym - prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego oraz jej opisywania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

5. W ramach otwartego konkursu ofert zostanie zlecona realizacja:

- zadania 1 w formie wsparcia,

- zadania 2 w formie powierzenia.

6. W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego wymagany minimalny wkład własny w realizację zadania wynosi 10 % wnioskowanej kwoty dotacji, w tym wkład finansowy nie mniej niż 5%.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji / przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

8. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja konkursowa i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.

9. W przypadku kiedy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz Rzgowa oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania oraz plan i harmonogram działań w przypadku wprowadzenia do nich zmian. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego. Niedostarczenie dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji zadania publicznego.

10. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania / finansowania zadania reguluje umowa o realizację zadania publicznego zawierana pomiędzy Gminą Rzgów, a oferentem.

 

IV. Koszty w ramach projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego, które w szczególności można sfinansować z dotacji:

1. wynagrodzenie płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami, np.: koszty osobowe zadania – wynagrodzenie, w szczególności: trenerów, instruktorów, opiekunów, obsługi medycznej, technicznej, ochrony, pracowników gospodarczych;

2.koszty wymaganego zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności:

- przygotowanie i sprzątanie obiektów służących realizacji zadania,

- montaż urządzeń służących realizacji zadania,

3. koszty oprawy zadania, w szczególności: puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów;

4. zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania, w szczególności:

- uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń służących realizacji zadania,

- uzupełnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,

- odzież sportowa na potrzeby realizacji zadania,

- sprzęt i materiały medyczne jednorazowego użytku,

- paliwo i inne koszty związane ze zwykłym użytkowaniem pojazdu służącego realizacji zadania,

- artykuły spożywcze, wyżywienie, napoje,

- środki czystości,

- trawa, nawozy sztuczne, farby do malowania linii boiska, woda do podlewania boiska,

- zakwaterowanie uczestników, trenerów, instruktorów i innych osób związanych z obsługą zadania,

- najem obiektów służących realizacji zadania,

- utrzymanie, przeglądy, konserwacja, drobne naprawy obiektów, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu służących realizacji zadania,

- ubezpieczenie adresatów zadania, zawodników;

5. usługi poligraficzne, w szczególności: druk plakatów i informatorów;

6. koszty przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania;

7. koszty związane z obsługą sędziowską meczy;

8. koszty lokalowe, w szczególności;

- media: gaz, energia elektryczna, woda,

- usługi sanitarne, wywóz śmieci, odbiór ścieków,

9. koszty administracyjne zadania, w szczególności:

- koszty finansowe obsługi konta bankowego, opłaty sądowe, opłaty pocztowe,

- koszty telekomunikacyjne, internetowe,

- koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania,

- artykuły papiernicze;

10.opłaty związkowe, ligowe, wpisowe i startowe.

 

V. Termin i warunki realizacji zadań

1. Termin realizacji zadań – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Rzgów.

3. Zadania powinny być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową o realizację zadania publicznego, obowiązującymi standardami i przepisami prawa w zakresie opisanym w ofercie.

4. Realizatorzy zadań są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadań.

 

VI. Termin i warunki składania ofert

1.Termin składania ofert upływa dnia 8 stycznia 2020 r. do godz.1500 (o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).

2.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie ( pokój 21 ), Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub przesłać drogą pocztową na ww. adres. Oferty są rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

3. Ofertę składa się na formularzu wzoru oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2020” z dopiskiem „ zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz oznaczeniem, którego zadania oferta dotyczy („Zadanie 1” lub „Zadanie 2”).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) statut;

3) oświadczenie Oferenta o braku zobowiązań względem Gminy Rzgów;

4) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 Jeżeli załącznikiem jest dokument w formie kserokopii musi on zostać potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby upoważnione i opatrzone aktualną datą.

 6. Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia odebrania wezwania, do którego komisja konkursowa wzywa w formie pisemnej lub telefonicznej.

Komisja konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień w związku ze złożoną ofertą bądź jej załącznikami.
7. Odrzuceniu pod względem formalnym podlegają oferty:

1) złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;

2) złożone przez podmiot nieuprawniony do uczestnictwa w Konkursie;

3) sporządzone na niewłaściwym formularzu;

4) błędnie lub niekompletnie wypełnione, podpisane przez osobę/-y/ nieupoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów;

5) dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową oferenta;

6) dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem o Konkursie;

7) nieuzupełnione w terminie;

8) niespełniające innych wymagań zawartych w ogłoszeniu o Konkursie.

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.Oferty będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Rzgowa.

2. Członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem ofert i wyciągami z właściwych rejestrów lub ewidencji / wydrukami komputerowymi aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, składają stosowne oświadczenie dotyczące pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego mające na celu zapewnienie bezstronności ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Regulaminem”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 342/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 grudnia 2019 r.

3. Komisja konkursowa dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert.

4. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez komisję konkursową poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnej oceny merytorycznej ofert na formularzu oceny merytorycznej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

5. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza, czy oferty spełniają wymogi formalne.

6.Oferty, które spełniły wymogi formalne, podlegają indywidualnej ocenie merytorycznej przez członków komisji konkursowej.

7. Po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert komisja konkursowa dokonuje rozstrzygnięć w drodze jawnego głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.

8. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.

9. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu, który wraz z dokumentacją konkursową jest przedstawiany Burmistrzowi Rzgowa.

10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.

11. Otwarcie i ocena ofert przez komisję konkursową, a następnie wybór przez Burmistrza Rzgowa (po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej) oferty, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego, nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

12. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierające w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych nastąpi niezwłocznie po wyborze oferenta.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

 

Kryteria oceny formalnej oferty:

1) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;

2) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie;

3) sporządzenie oferty na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie;

4) złożenie oferty prawidłowo i kompletnie wypełnionej, w tym podpisanej przez osobę/-y/ upoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów;

5) złożenie oferty na zadanie objęte działalnością statutową oferenta;

6) złożenie oferty na zadanie zgodne z ogłoszeniem o Konkursie;

7) dołączenie do oferty wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie;

8) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

 

Kryteria oceny merytorycznej oferty i skala ocen:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta, w szczególności:

- zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;

- cykliczność proponowanych działań;

- doświadczenie Oferenta w realizacji zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze;

– skala ocen od 0 do 5 pkt;

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

- prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów;

- spójność poszczególnych kosztów z założonymi działaniami;

- szczegółowy opis kosztów realizacji zadania publicznego;

- adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek;

– skala ocen od 0 do 10 pkt;

3) proponowana w ofercie jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne, w szczególności:

-kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego;

- spójność opisu zadania z planem i harmonogramem działań;

- realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu;

- atrakcyjność i jakość form realizacji zadania publicznego;

- zgodność odbiorców zadania publicznego z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie;

– skala ocen od 0 do 10 pkt;

4) planowany przez Oferenta udział wkładu własnego (dotyczy wspierania wykonywania zadania publicznego), w tym wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy – rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków:

- wkład własny, równy minimalnemu wymaganemu w ogłoszeniu o Konkursie: 5 pkt

- wkład własny, wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o Konkursie: 6 – 10 pkt;

– skala ocen od 0 do 10 pkt;

5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku, gdy Oferent w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne:

- wcześniejsza działalność Oferenta w zakresie, którego dotyczy zadania publicznego;

– skala ocen od 0 do 5 pkt;

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta – 40 punktów.

  

VIII. W roku 2018 i 2019 na wymienione poniżej zadania Gmina Rzgów przekazała następujące kwoty dotacji:

L.p.

Rodzaj i tytuł zadania

Rok 2018

Rodzaj i tytuł zadania

Rok 2019

1

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - prowadzenie min.6 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 45% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej.

Kwota przyznana:

320.000,00 zł

Kwota wykorzystana:

320 000,00 zł

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - prowadzenie min. 6 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 45% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów,   utrzymanie bazy sportowej

Kwota przyznana:

320.000,00 zł

 

2

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, szachów, oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, organizowanie i udział w obozach i zgrupowaniach sportowych.

Kwota przyznana:

37.000,00 zł

Kwota wykorzystana:

27.754,36 zł

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Kwota przyznana:

35.000,00 zł

Dodatkowe informacje oraz formularz oferty można uzyskać

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,

adres: Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

Informacji udziela: Joanna Krawczyk - inspektor ds. służby zdrowia i spraw społecznych

tel. 42- 214-12-10 wew. 118, 42-214-13-06

w godzinach 700-1500 pn., śr., czw., pt., oraz 900-1700 - wt.

 

Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

 

Zarządzenie Nr 342/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

 

Zarządzenie Nr 343/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 

są dostępne:

 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie: bip.rzgow.pl,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

 

                                                                                                                     BURMISTRZ RZGOWA

 

                                                                                                                    /-/ Mateusz Kamiński

Załączniki

wzór oferty docx, 26 kB

Powiadom znajomego