W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

ODPADY KOMUNALNE

XML

Treść

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem tego systemu jest przejęcie przez gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowy system gospodarki odpadami zaczął obowiązywać od dnia 01 lipca 2013 r. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmuje się firma wyłoniona w ramach zorganizowanego przez gminę przetargu, mieszkańcy natomiast wnoszą na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz zgodnie z §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź.
z 2019 r., poz. 7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W związku powyższym informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.
 
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przez właścicieli nieruchomości ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów w szczególności:
- w przypadku zmiany firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększenie konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem opadów,
- umożliwi gminie Rzgów organizację przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na znacznie krótsze okresy czasu niż dotychczas, co pozwoli na bieżącą korektę opłaty za gospodarowanie odpadami,
-ograniczy przed znacznym zwiększeniem kosztów odbioru odpadów poprzez zwolnienie wykonawcy z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne (co mogło by się wiązać na przykład z koniecznością zakupu nowych pojemników przez wykonawcę).Harmonogram odbioru odpadów 2020


Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(Rzgów, ul. Ogrodowa 115),
od Kwietnia 2020 roku będzie nieczynny w Soboty do
odwołania

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Informujemy, iż w związku ze zmianą (z art. 5 ust. 1 pkt 3 ) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) od dnia 6 września 2019 r. wszedł ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem brak przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkować będzie odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.
 
Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku Gminy Rzgów oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili wszystkie odpady oddajemy jako segregowane.

Zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Stycznia 2020 roku

Uchwałą nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14 grudnia 2019 r., poz. 7008) zostały ustalone nowe stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od miesiąca stycznia 2020 roku.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty tj: 18,00 zł miesięcznie od osoby i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, złożonej do Burmistrza Rzgowa, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc styczeń opłatę wnosimy do 10 lutego). Wpłat dokonujemy na numer konta bankowego:
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
(w tytule przelewu należy wskazać numer deklaracji)

Wpłat dokonywać można także w kasie Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Uwaga! W celu uzyskania telefonicznie, lub mailowo informacji dot. płatności należy posługiwać się numerem deklaracji.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010 z późn. Zm.) wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostanie stawka opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki podstawowej, to jest 54,00 zł od osoby miesięcznie. Opłata ta zostanie naliczona za każdy miesiąc, w którym mieszkaniec nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny, a podstawą do jej zapłaty będzie wystawiona decyzja administracyjna.
 
Informujemy, iż w związku ze zmianą (z art. 5 ust. 1 pkt 3 ) ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) wszedł ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. 
Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkować będzie odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.
Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku Gminy Rzgów oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili wszystkie odpady muszą być segregowane.

- W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
- W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2020 rok należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
- Uchwałą nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019r w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7007), zwalnia się w części stanowiącej kwotę 1,00 zł od osoby miesiecznie z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z prawa do zwolnienia muszą zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
- Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz zgodnie z §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź.
z 2019 r., poz. 7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W związku powyższym informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.
 
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przez właścicieli nieruchomości ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów w szczególności:
- w przypadku zmiany firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększenie konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem opadów,
- umożliwi gminie Rzgów organizację przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na znacznie krótsze okresy czasu niż dotychczas, co pozwoli na bieżącą korektę opłaty za gospodarowanie odpadami,
-ograniczy przed znacznym zwiększeniem kosztów odbioru odpadów poprzez zwolnienie wykonawcy z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne (co mogło by się wiązać na przykład z koniecznością zakupu nowych pojemników przez wykonawcę).
 
1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych 
w dotychczasowej deklaracji.
2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie dziecka, lub zgon mieszkańca lub zmiany innych danych zawartych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
3. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) w związku z art 6q, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub do dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach

 • folię aluminiową

 • metale kolorowe

 • kapsle, zakrętki od słoików

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Do pojemnika “Metale i tworzywa sztuczne“ trafiają:
 • butelki PET;
 • etykiety z folii termokurczliwej;
 • folia aluminiowa;
 • folia opakowaniowa;
 • foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu;
 • garnki, blachy do pieczenia;
 • kapsułki po kawie;
 • kartony po napojach;
 • koperty z folią bąbelkową;
 • metalowe nakrętki od słoików, kapsle;
 • nakrętki od słoików;
 • opakowania po jogurcie;
 • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości;
 • produkty z biodegradowalnego plastiku;
 • produkty z gumy i kauczuku;
 • puszki po napojach, konserwach;
 • styropian;
 • tubki po paście do zębów;
 • woreczki foliowe.
 • Tego nie wyrzucamy: akumulatory, baterie, płyty CD czy DVD, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, butle gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, w których przechowywano tłuste produkty, plastikowe zabawki, opakowania po farbach, lakierach i olejach, opakowania po aerozolach.

  Wskazówki:
 • opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć – o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca;
 • jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć;
 • z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć papier i wyrzucić go do pojemnika na papier;
 • aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników;
 • butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki.

PAPIER

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

 • katalogi, ulotki, prospekty

 • gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • papier pakowy

 • torby i worki papierowe

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

 • kartonów po mleku i napojach

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

 • tapet

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 • ubrań


Do pojemnika “Papier” trafiają:
 • czasopisma, ulotki;
 • kartonowe pudła i opakowania;
 • kartony po jajkach;
 • papier, karton, tektura;
 • pudełka po pizzy (niezatłuszczone);
 • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach;
 • torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego);
 • zeszyty.

Tego tu nie wyrzucamy: okładki książek, papier pokryty tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, tłusty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, paragony ze sklepu.

Wskazówki:

 • jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;
 • zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;
 • z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek;
 • z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – np. okładki czy ramki.

SZKŁO

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

 • Szkła okularowego

 • Szkła żaroodpornego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • Żarówek i świetlówek

 • Reflektorów

 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • Luster

 • Szyb okiennych i zbrojonych

 • Monitorów i lamp telewizyjnych

 • Termometrów i strzykawek


UWAGA!
Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło białe i kolorowe.

Do pojemnika “Szkło” trafiają:
 • butelki po napojach i żywności;
 • opróżnione słoiki bez nakrętek;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Tego tu nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby.Wskazówki:

 • Opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu na tworzywo pojemnika;
 • słoików nie trzeba ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • niezaimpregnowane drewno

 • resztki jedzenia

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu z węgla kamiennego

 • leków

 • drewna impregnowanego

 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF

 • ziemi i kamieni

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)


Do pojemnikaBIOtrafiają:
 • części roślin;
 • fusy z kawy i herbaty;
 • owoce;
 • skorupki jajek;
 • słoma, siano i trociny;
 • warzywa;
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych.

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Do pojemnika “odpady zmieszane” trafiają:
 • gąbki, szmatki;
 • kurz z odkurzacza;
 • maszynki do golenia;
 • mięso, ryby, resztki zwierzęce;
 • nabiał, ser, jaja;
 • niedopałki papierosów;
 • odchody zwierząt;
 • olej do smażenia;
 • paragony ze sklepu/bankomatu;
 • pergamin;
 • piasek;
 • plastikowe opakowania po tłuszczu;
 • porcelana, fajans;
 • produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata);
 • produkty skórzane, futrzane;
 • torebki po herbacie;
 • włosy, sierść, pióra;
 • zatłuszczony papier;
 • zapalniczka (pusta);
 • zbite naczynia, szklanki, kieliszki;
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne;
 • zużyte ubrania, tekstylia, obuwie;
 • żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt.

Tego tu nie wyrzucamy: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, baterie, akumulatory, lekarstwa, odpady medyczne, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Wskazówki:

 • zużytą torebkę z herbatą wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Można też jednak z torebki oddzielić herbatę i wrzucić ją do pojemnika na odpady biodegradowalne, a papierową torebkę do pojemnika na odpady zmieszane. Rozwiązanie zależy od gminy;
 • w niektórych gminach jest możliwe – choć niewskazane – wyrzucanie nabiału, sera, jaj do pojemnika na odpady BIO,
Gdzie oddawać sprzęt, meble, leki?
Aby zakłady recyklingowe miały jak najlepsze surowce do późniejszego przetworzenia, mieszkańcy muszą wyrzucać osobno papier, szkło, tworzywa sztuczne (z metalem) i wydzielać odpady biodegradowalne. Pozwala to uzyskać najbardziej wartościowe surowce do ponownego wykorzystania. Te odpady z domostw wyrzucamy do osiedlowych pojemników znajdujących się najczęściej w zamkniętych altanach śmietnikowych lub do kolorowych worków i koszy przydomowych.
UWAGA! Niewymienione powyżej rodzaje śmieci – zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) – nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników. To tzw. odpady niebezpiecznie, które trzeba oddawać w wyznaczonych do tego punktach, np. sklepach (baterie, sprzęt elektroniczny) czy aptekach (leki).
Większe śmieci takie jak meble czy duży sprzęt elektroniczny najlepiej oddać do tzw. PSZOK-u. Jest to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który według przepisów musi się znaleźć w każdej gminie
Jako “elektroodpady” należy traktować zużyte:
 • elektroniczne urządzenia biurowe: komputer, monitory, telefony,
 • elektroniczny sprzęt do rekreacji: zabawki z elektroniką, projektor, radio, telewizor, magnetowid i kasety itp.;
 • kable;
 • narzędzia: wiertarka, piła elektryczna, kosiarka itp.;
 • nośniki danych: płyty CD, kasety, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci,
 • urządzenia AGD: żelazko, suszarka do włosów, zmywarka, ekspres do kawy, klimatyzacja, kuchenka, lodówka, lampa, mikser, maszyna do szycia, golarka, lampa stojąca, odkurzacz, zamrażarka, toster, pralka.

Tego tu nie wyrzucamy: urządzenia zasilane benzyną (kosiarka, piła łańcuchowa)Jako “odpady wielkogabarytowe” traktujemy:

 • materace;
 • stare meble;
 • wyroby tapicerskie;
 • zabawki dużych rozmiarów.

Tego tu nie wyrzucamy: urządzenia AGD, sprzęt elektryczny, elektroniczny (pralki, lodówki, kuchenki), materiały budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle toaletowe, okna, drzwi, duże kartony, opony samochodowe

Do pojemników na odzież trafiają:

 • czyste i dające się ponownie użyć ubrania;
 • połączone w pary obuwie;
 • zabawki;
 • pościel;
 • ręczniki.

Do pojemników na leki wyrzucamy:

 • leki w blistrach, butelkach, słoiczkach.

Tego tu nie wyrzucamy: papierowe opakowania leków i ulotki.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają:

 • baterie;
 • nieopróżnione opakowania po środkach czystości;
 • opony;
 • środki chemiczne;
 • świetlówki.

1. Akty prawa miejscowego dotyczące odbioru odpadów komunalnych
Informujemy, iż opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie:

Uchwała nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2020.1101 Ogłoszony: 19.02.2020

Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7004 Ogłoszony: 2019-12-14

Uchwała nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7005 Ogłoszony: 2019-12-14

Uchwała nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na celerekreacyjno-wypoczynkowe
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7006 Ogłoszony: 2019-12-14

Uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopda 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7007 Ogłoszony: 2019-12-14

Uchwała nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.7008 Ogłoszony: 2019-12-14

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram płatności za 2020r.
Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w Kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (Plac 500-lecia 22) lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Rzgowie: 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708

3. Deklaracje
DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W pokoju 11 URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE 

4. Zasady segregacji

Gospodarka odpadami w pigułce
Worki do segregacji odpadów
http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

5. Kompostowanie odpadówKompostowanie odpadów naturalnych.
Kompostownik - ogrodu ozdobnik

6. Zakaz spalania odpadów!Nie pal śmieci

7. Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych odbywa się w godzinach 7:00-19:00 według ustalonego harmonogramu.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

8. Pytania i odpowiedzi

- Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
- Co można oddać do PSZOK? PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- Gdzie można oddać baterie i żarówki?
- Gdzie można oddać przeterminowane leki?
- Gdzie można oddać elektroodpady?

9. Wykaz firm odbierających odpady komunalne

Wykaz firm
Rodzaje odpadów odbieranych przez poszczególnych przedsiębiorców 

Informujemy, że od 1 maja 2018r. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów odbiera firma Juko Sp.zo.o., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1

10. Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe

Wykaz firm

11. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Wykaz firm folie itp.
Wykaz firm opony rolnicze

12. Regionalne instalacje - region III

Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych-region III

13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzgów

Analiza za rok 2013
Analiza za rok 2014
Analiza za rok 2015
Analiza za rok 2016
Analiza za rok 2016-korekta
Analiza za rok 2017
Analiza za rok 2018
Analiza za rok 2019

14. Dane kontaktowe z Firmą Juko

kontakt w sprawie reklamacji, dostarczenia pojemników i worków

15. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu PSZOK
Załącznik nr 1 do zarządzenia

16. Poziomy recyklingu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

zestawienie

17. Ogłoszenia związane z gospodarką odpadami

PSZOK czynny jest z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października od wtorków do soboty
w godzinach od 7.00 do 15.00,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane