W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

ZEZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew/krzewówZezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Tryb postępowania w sprawach o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów  usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: 1. art. 83 - 90 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.)

I.    Wniosek  ( druk stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości zawierający:

1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń o których mowa w art.49§1 Kodeksu cywilnego,

2.    oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie gminy Rzgów ,

3.    oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy);

4.    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzewa lub krzewu oraz termin posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy;

5.    wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 II.   Załączniki do wniosku:

1.    Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zawarte jest we wniosku .

 2.    Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem. Wymóg uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.

 3.    Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy zasadniczej.

 4.    W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 5.    Rysunek, mapę lub, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia należy wykonać w formie inwentaryzacji zieleni występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:

a)    gatunków drzew i krzewów,

b)   obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo

-         posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

-         nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

c)    wysokości drzew i zasięgu ich koron,

d)   powierzchni porośniętej krzewami w m2,

e)    stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem na mapie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia).

Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 ze zm.). Oznaczenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

 7.    Projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

 8.    Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

 9.    Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

 

 III. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

1.    Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (WZ) lub ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP), a w przypadku robót, dla których decyzja pozwolenia na budowę nie jest wymagana - oświadczenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia lub zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zamiaru wykonania robót budowlanych.

2.    Kserokopia projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna) . W przypadku decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopia projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna), sporządzona przez architekta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Opłaty

1.    Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

IV. wyżej wymienionych przepisów zgodnie z art.83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew , których obwód pnia na wysokości  5 cm nie przekracza:

a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego ,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego , robinii akacjowej oraz platanu kulistego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,.

jak również do krzewów  rosnących  w skupisku , o powierzchni do 25 m2.

Również do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

V. Wycinka  drzew i krzewów  , które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej , a których obwody pnia na wysokości 5 cm przekraczają :

a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego ,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego , robinii akacjowej oraz platanu kulistego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,.

jak również do krzewów  rosnących  w skupisku , o powierzchni powyżej  25 m 2 

ZGŁOSZENIE  w Urzędzie Miejski w Rzgowie –( druk zgłoszenia) , zgodnie z art.83f ust.4 i 5 cytowanej ustawy .

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rzgów  PEKAO SA I/0  47 1240 3435 1111 0010 3653. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie I piętro pok 21 e-mail: sekretariat @rzgow.pl
Jednostka obsługująca:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
pok. Nr 2 i Nr 5 tel. (42) 214-12-09  Inspektor Paulina Stanecka e-mail: pstanecka@rzgow.pl Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku  od 7 :00 do 15 :00 we wtorek od 9:00 do 17:00
Sposób załatwienia sprawy:
Pisemnie w formie decyzji administracyjnej , osobiście lub listem poleconym.
Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji  - odwołanie składa się w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Uwagi:

1.proszę podać we wniosku numer telefonu kontaktowego  co ułatwi kontakt jak również  skróci termin załatwienia sprawy.
2.jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
3.W przypadku działki stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego