W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienie o inwestycji-Ferma Niosek w Prawdzie

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNARzgów, dnia 12 września 2006 rokuZnak: BT.7331-B-007/2006
Z a w i a d o m i e n i eZgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.),


zawiadamiam;

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. budowa kurnika o obsadzie 280 DJP, budowie odchowalni piskląt o obsadzie 280 DJP, czterech silosów paszowych, zbiornik na ścieki o V-8,0 m³, zbiorniki na gaz propan-butan 2x 6700 l, plac manewrowy + drogi dojazdowe na terenie FERMY NIOSEK ,, PRAWDA" do realizacji na działce nr 259/9 położonej we wsi Prawda gm. Rzgów stanowiącej własność Inwestora.

Informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi do chwili obecnej aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
________________________________________________________________________________
Po tym terminie sprawa będzie prowadzona w oparciu o uzyskane dowody i materiały.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tut. Urzędu, Referat Budownictwa i Transportu, Rzgów, Plac 500-lecia 22, pokój nr 5, w godzinach pracy tj. poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 7ºº do godz. 15ºº oraz wtorki od godz. 9ºº do godz.17ºº.

Otrzymują:

1.strony postępowania
2.A/a


Rzgów , dnia ...............2006 roku

Nasz znak;BT.7331-B-007/2006
Wasz znbak;WSSE-NS-OZNS-476/241/06 1240Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 40
Burmistrz Rzgowa przesyła ponownie w załączeniu niezbędne materiały dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 280 DJP, budowie odchowalni piskląt o obsadzie 280 DJP, czterech silosów paszowych, zbiornika na ścieki o V-8,0 m³, zbiorniki na gaz propan-butan 2x 6700 l, plac manewrowy + drogi dojazdowe na terenie FERMY NIOSEK ,, PRAWDA" do realizacji na działce nr 259/9 położonych we wsi Prawda gm. Rzgów stanowiącej własność Inwestora celem u z g o d n i e n i a przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez tut. Urząd wraz z jej projektem.

Inwestor; FERMA NIOSEK ,,PRAWDA" E.A. Kurasik, w. Prawda 60a, 95-030 Rzgów,
NIP 729-011-3-47 .

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 43 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ........ (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 zm. Dz. U. z 2005r. Nr 92 poz. 769), chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)... są zaliczone do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagają sporządzenia raportu.


Załączniki: mapa lokalizacyjna z propozycją lokalizacji, poprawiony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez Akademicki Ośrodek Naukowo- Techniczny Spółka z o.o. aon-t,Otrzymują:
1.Adresat
2.Inwestor
3.a/a

Rzgów, dnia 20.06.2006r.

BT.7331-B-007/2006
O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 32 ust.1 i art. 53 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)informuję,


że wszczynając w dniu 02.06.2006r. postępowanie, z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. budowa kurnika o obsadzie 280 DJP, budowie odchowalni piskląt o obsadzie 280 DJP, cztery silosy paszowe,zbiornik na ścieki o V-8,0 m², zbiorniki na gaz propan-butan 2x 6700 l, plac manewrowy + drogi dojazdowe na terenie FERMY NIOSEK ,,PRAWDA” do realizacji na działce nr 259/9 położonej we wsi Prawda gm. Rzgów stanowiącej własność inwestora.

- zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku inwestora,
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia można składać uwagi i wnioski do zamierzenia i dostępnych dokumentów,
miejscem udostępnienia dokumentacji oraz składania uwag i wniosków jest Referat Budownictwa i Transportu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,
95-030 Rzgów, pokój nr 5, w godzinach 900 – 1500 .


Rzgów, dnia 20 czerwca 2006 rokuZnak: BT.7331-B-007/2006
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania .Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm)oraz art. 46A ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 z późn. zmianami)

zawiadamiam;

strony, że w dniu 02. 06. 2006 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony do Urzędu Miejskiego w Rzgowie przez E.A. KURASIK - FERMA NIOSEK ,,PRAWDA" Prawda 60 a, 95-030 Rzgów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. budowa kurnika o obsadzie 280 DJP, budowie odchowalni piskląt o obsadzie 280 DJP, czterech silosów paszowych, zbiornik na ścieki o V-8,0 m³, zbiorniki na gaz propan-butan 2x 6700 l, plac manewrowy + drogi dojazdowe na terenie FERMY NIOSEK ,, PRAWDA" do realizacji na działce nr 259/9 położonej we wsi Prawda gm. Rzgów stanowiącej własność Inwestora.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie pok. 5 ze zgromadzonymi do chwili
obecnej aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

________________________________________________________________________________
Po tym terminie sprawa będzie prowadzona w oparciu o uzyskane dowody i materiały.Otrzymują:

3.strony postępowania
4.A/a
Rzgów , dnia 20 czerwca 2006 roku

Znak;BT.7331-B-007/2006Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 40

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Środowiska i Rolnictwa
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
Burmistrz Rzgowa przesyła w załączeniu niezbędne materiały dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 280 DJP, budowie odchowalni piskląt o obsadzie 280 DJP, czterech silosów paszowych, zbiornika na ścieki o V-8,0 m³, zbiorniki na gaz propan-butan 2x 6700 l, plac manewrowy + drogi dojazdowe na terenie FERMY NIOSEK
,, PRAWDA" do realizacji na działce nr 259/9 położonych we wsi Prawda gm. Rzgów stanowiącej własność Inwestora celem u z g o d n i e n i a przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez tut. Urząd wraz z jej projektem.

Inwestor; FERMA NIOSEK ,,PRAWDA" E.A. Kurasik, w. Prawda 60a, 95-030 Rzgów,
NIP 729-011-3-47 .

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 43 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ........ (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 zm. Dz. U. z 2005r. Nr 92 poz. 769), chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)... są zaliczone do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagają sporządzenia raportu.


Załączniki:wniosek inwestora, mapa lokalizacyjna z propozycją lokalizacji, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez Akademicki Ośrodek Naukowo- Techniczny Spółka z o.o. aon-t, wykaz stron postępowania, projekt decyzji .Otrzymują:
1.Adresaci z załącznikami
2.Inwestor
3.a/a


Rzgów, dnia 2006 roku
Nr BT.7331-B-007/2006
( PROJEKT)

DECYZJA Nr / 2006
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46A ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ust. 1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.i Dz. U. z 2005, Nr 113, poz. 954) oraz art.104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. KPA ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 czerwca 2006 roku FERMY NIOSEK PRAWDA E.A. Kurasik , Prawda 60A, 95-030 Rzgów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie kurnika o obsadzie 280 DJP, budowie odchowalni piskląt o obsadzie 280 DJP, czterech silosów paszowych, zbiornika na ścieki o V-8,0 m³, zbiorniki na gaz propan-butan 2x 6700 l, plac manewrowy + drogi dojazdowe na terenie FERMY NIOSEK ,, PRAWDA" do realizacji na działce położonej we wsi Prawda gm. Rzgów oznaczonej numerem geodezyjnym 259/9, obręb 10, wieś PRAWDA gm. Rzgów

O K R E Ś L A M

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowieo obsadzie 280 DJP, budowie odchowalni piskląt o obsadzie 280 DJP, czterech silosów paszowych, zbiorniki na ścieki o V-8,0 m³, zbiorniki na gaz propan-butan 2x 6700 l, plac manewrowy + drogi dojazdowe na terenie FERMY NIOSEK ,,PRAWDA''.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami obowiązujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr XI/95/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 255, poz.2270 z 2003 roku
bowiem położona jest na terenie, oznaczonym w tym planie symbolem ,, ERP", dla którego ustala się:
przeznaczenie pod zakłady produkcji rolniczej, zwierzęcej i spożywczej, możliwość zachowania i rozbudowy zakładów hodowli drobiu pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic terenu, zgodnie z rysunkiem planu;
wysokość zabudowy - 1 kondygnacja, zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.
Zgodnie z zapisem  § 21. 1.  powołanego powyżej tekstu planu, który brzmi ...,, Dla ochrony czystości powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych ustala się:
- zakaz realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych na całym obszarze za wyjątkiem dróg oraz terenów oznaczonych w planie symbolami UH, UP, RP, P, NU, NO przeznaczonych pod usługi, produkcję rolniczą, przemysł, oczyszczalnię ścieków i wysypisko śmieci, gdzie dopuszcza się przedsięwzięcia, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane;
- zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo - gospodarczej mogącej powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym;
- zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo - gospodarczej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poza granice działek budowlanych w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów;
- zakaz lokalizowania obiektów nowych i rozbudowywanych ogrzewanych z innych źródeł niż ekologicznie czyste;
- zakaz prowadzenia działalności usługowej, powodującej emisję niezorganizowaną dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MM, MW, MN, MR, ML, ML/MN, czyli mieszkaniowych.

1.rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

Ferma Niosek Prawda położona jest we wsi Prawda, gmina Rzgów w jej południowo-wschodniej części, obręb 10.
W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują tereny zabudpowy chronionej pod względem akustycznym - tereny zabudowy mieszkaniowej. Dominującą formą zagospodarowania wokół Fermy Niosek PRAWDA są tereny leśne, w w części tereny zieleni uporządkowanej.Teren pod fermę niosek o pow. 7 ha został wydzielony i ogrodzony z całej posiadłości inwestora obejmującej obszar 20 ha łącznej powierzchni terenu.

2.warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

- inwestyję należy realizować w sposób zapewniający ograniczenie jej oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych oraz zapewniający oszczędne korzystanie z terenu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami),
- prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej i należy tak je zorganizować, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do minimum,
- odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a nastepnie przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie,
- podejmować działania zmierzajace do zminimalizowania ilości powstających odpadów,
- wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót.

3.wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania w budownictwie,
- określenie sposobu postępowania z odpadami wytwarzanymi na etapie wykonywania robót budowlanych - w szczególności zagospodarowania mas ziemi z wykopów,

4.wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
nie wymagane w sprawie,

5.wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: nie wymagane w sprawie,

6.wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
nie wymagane w sprawie.

UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 02 czerwca 2006 roku FERMA NIOSEK ,,PRAWDA" E.A. KURASIK Prawda 60A wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników z niezbędną infrastrukturą.
Zamierzenie inwestycyjne zgodnie z przepisem z §2 ust. 1 pkt. 43 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ........ (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 zm. Dz. U. z 2005r. Nr 92 poz. 769), chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)... są zaliczone do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagają sporządzenia raportu.
Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska , występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania zapewniono udział stron w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu: ogłoszenie w internecie z dnia 20.06.br, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz powiadamiając sąsiadów.
Burmistrz Rzgowa pismem z dnia 20 czerwca 2006r. wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, Łódzkiego Urządu Wojewódzkiego w Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska o uzgodnienie przedłożonych materiałów tj. projektu decyzji i raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia .

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń obowiązującego w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, - art. 56 ust.9
2.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust.4b.
3.Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NIE UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

Załączniki; charakterystyka przedsięwzięcia, mapa sytuacyjna z propozycją lokalizacji, raport oddziaływania na środowisko, postanowienia:1) ŁUW w Łodzi, Wydział Środowiska i Rolnictwa, 2) PWIS .Otrzymują:

1.INWESTOR
2. strony postępowania
3. a/a

Do wiadomości;

1. ŁUW w Łodzi,
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
3. Referat Komunalny w/m


Powiadom znajomego