W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Informacja dotycząca Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od podstawy prawnej oraz realizowanego zadania jest Gmina Rzgów, Burmistrz Rzgowa albo Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych.

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:

• w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo

• w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) albo

• w zawiązku z realizacją zawartej z Panią / Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo

• na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa oraz innym podmiotom np. na podstawie umów zawartych z Administratorem.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

• dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), z wyjątkiem przypadków ograniczeń realizacji tego prawa przewidzianych w przepisach prawa m.in.: 

   • w art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. prawa żądania informacji o źródle danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, kiedy ww. prawo przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 
   • w art. 13 da ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. prawa żądania informacji o źródle danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w toku prowadzenia postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy kiedy ww. prawo przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 
   • w art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. prawa żądania informacji o źródle danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zadania polegającego na sporządzeniu gminnego programu rewitalizacji kiedy ww. prawo przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 
   • w art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z art. art. 15 ust. 1-3 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia kiedy administrator - zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
   • w art. 16 a ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie realizacji uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 – 3 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji albo po jej zakończeniu kiedy administrator - zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o zawarcie umowy koncesji, jeżeli realizacja ww. praw wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku; 
   • w art. 22 b ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z prowadzoną działalnością archiwalną kiedy realizacja uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

• żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych lub ich uzupełniania (art. 16 RODO), z wyjątkiem przypadków ograniczeń realizacji tego prawa przewidzianych w przepisach prawa m.in.: 

   • w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, gdy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; 
   • w art. 76 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, gdy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 
   • w art. 16 a ust. 3 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi kiedy skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o zawarcie umowy koncesji ani zmianą postanowień umowy koncesji w zakresie niezgodnym z ustawą oraz naruszeniem integralności przechowywanej dokumentacji postępowania; 
   • w art. 22 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z prowadzoną działalnością archiwalną kiedy administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując jednak ingerencji w materiały archiwalne.

• do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

z wyłączeniem przypadków wykluczających realizację prawa wynikającego z art. 17 RODO, które przewidziane zostały w art. 17 ust. 3 RODO, to jest m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: 

   • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
   • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
   • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa, o którym mowa w art. 17 RODO uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 
   • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku, gdy: 

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
   • administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, osoby której dane dotyczą;

z wyjątkiem przypadków ograniczeń w zakresie realizacji prawa wynikającego z art. 18 RODO, które to ograniczenia zostały przewidziane m.in. w: 

   • w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
   • w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
   • w art. 16 a ust. 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie w jakim wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji; 
   • w art. 22 b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przewidującym, ograniczenie stosowania art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody może Pani / Pan złożyć w siedzibie Administratora lub przesłać na adres Administratora wskazany w pkt. 1 klauzuli lub adres mailowy: odo@rzgow.pl.

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail odo@rzgow.pl.

Powiadom znajomego