W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Informacja na temat świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

INFORMACJA NA TEMAT ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA 
I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt łącznie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Świadczenie dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

- obywateli Ukrainy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym w terytorium tego państwa;

- obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy.

Świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie wypłacane jest z dołu, czyli za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

Kwota 40 zł może być podwyższona przez wojewodę, w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. 

Gmina Rzgów może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

TERMINY:

Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r., dotyczące obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL, składa się do 15 lipca 2022 r. 

Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. składa się do 31 lipca 2022 r.

Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od 2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których wyżej mowa, pozostawia się bez rozpoznania.

PRZEDŁUŻENIE ŚWIADCZENIA:

Można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy spełnia jeden z poniższych warunków:

1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego.

2. Ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).

3. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia.

Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.

Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej.

4. Samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.

5. Jest małoletnim, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletnim, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego.

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1381).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 297).

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

- do wniosku należy dołączyć "Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania" osobno dla każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie.

WNIOSEK I KARTA

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Miejski w Rzgowie 
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów 
Sekretariat pok. 22

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZEŃ: 
Biuro Rady Miejskiej w Rzgowie, pok. 24
Osoba zajmująca się świadczeniami: Karolina Jardzioch  

 

Powiadom znajomego