W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych

Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych.

Podstawą do wydania zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych w danym roku jest uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Uprawa maku:

Uprawa maku , z wyjątkiem maku niskomorfinowego ,może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

   Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

Uprawa konopi włóknistych :

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego , chemicznego , celulozowo – papierniczego , spożywczego , kosmetycznego ,farmaceutycznego , materiałów budowlanych oraz nasiennictwa , na określonej powierzchni ,w wyznaczonych rejonach , na podstawie zezwolenia na uprawę , przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo : umowy kontraktacji , zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych , lub zobowiązania do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii; składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy , w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu ,

stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

 

 

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy maku lub konopi włóknistych:

I.Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852),
  • ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000),
  • Uchwała Sejmiku Wojewody Łódzkiego określająca powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawana corocznie.

II. Wymagane dokumenty :

- Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych,

- umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa , na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych,

- oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust.1 ustawy,

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art.63 lub 64 i wykroczenia o których mowa w art. 65 ustawy,

-zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie , na cele określone w art.45 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani ( t.j.Dz.U 2019 poz. 852) składanego do marszałka województwa łódzkie , w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

- dowód zapłaty opłaty skarbowej,

- faktura poświadczająca zakup materiału siewnego maku lub konopi włóknistych w jednostce posiadającej zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.

Wniosek powinien zawierać:

- Imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy,

-Informacje o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki i położenie, na której będzie prowadzona uprawa maku,

- Jednostkę kontraktującą,

- Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki /makówki/, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art.63 lub 64 i wykroczenia o których mowa w art. 65 ustawy,

- Podpis rolnika ubiegającego się o uprawę,

- Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku,

- Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, nie wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.

-Zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie , na cele określone w art.45 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani ( t.j.Dz.U 2019 poz. 852) składanego do marszałka województwa łódzkie , w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.


- faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin

- Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej na której prowadzona będzie uprawa

- Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

III. Sposób załatwienia sprawy

  • Zezwolenie - decyzja administracyjna.

IV. Tryb odwoławczy

  • Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Opłaty

  • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych – 30 zł, zgodnie z częścią III ust.29 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U z 2019 poz.1000).

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej dokonać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub przelewem na rachunek bankowy PEKAO SA I/O w Rzgowie 47124034351111001036530901

  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

VI. Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Stosownie do art. 35 § 5 k.p.a. do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uprawa konopi lub maku może być prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Rzgowa.

Uprawa maku lub konopi może być prowadzona na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zainteresowani uprawą maku lub konopi włóknistych powinni do końca października każdego roku złożyć wniosek o Urzędu Miejskiego w Rzgowie , w sprawie planowanej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych. Urząd Miejski w Rzgowie składa corocznie w terminie do 15 grudnia   roku poprzedzającego termin siewu wniosek uwzględniający potrzeby producentów rolnych , o przyznanie powierzchni pod uprawy maku lub konopi włóknistych w danym roku.

Załączniki

Powiadom znajomego