W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

OPŁATA ADIACENCKA - BUDOWA DROGI LUB BUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

XML

Treść

Opłata adiacencka

po wybudowaniu drogi lub po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej


Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wszczynane jest z urzędu każdorazowo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi lub do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość opłaty adiacenckiej ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości spowodowanego budową drogi lub budową urządzeń infrastruktury technicznej.


Wymagane dokumenty


Postępowanie wszczynane z urzędu.


Wysokość opłaty


30 % wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową drogi lub budową urządzeń infrastruktury technicznej


Termin załatwienia sprawy


Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym stworzone warunki do korzystania z wybudowanej drogi lub do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.


Sposób załatwienia


  1. Zawiadomienie Strony o wszczęciu postępowania.

  2. Zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego.

  3. Zawiadomienie Strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - operatem szacunkowym.

  4. Wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką.


Sposób płatności


  • Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stała się ostateczna.

  • Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub na rachunek bankowy Gminy Rzgów, PEKAO SA I/O w Rzgowie 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901.

  • Na wniosek Strony opłata adiacencka może zostać rozłożona na raty - max. do 10 rocznych rat. Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty roczne należy złożyć przed wydaniem decyzji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. We wniosku należy wskazać numer księgi wieczystej nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka w celu zabezpieczenia należności gminy. W przypadku braku uregulowania należności wynikającej z decyzji ustalającej opłatę adiacencką gmina skieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Pabianicach o obciążenie hipoteką działu IV księgi wieczystej.

  • Raty roczne podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.


Uwaga: Przy ustaleniu opłaty adiacenckiej, różnicę między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z powyższym osoby, które poniosły nakłady związane z budową urządzeń infrastruktury technicznej, powinny dostarczyć w trakcie postępowania dokumenty (faktury, rachunki) potwierdzające ich partycypację w kosztach.


Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Sprawę prowadzi


Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok. 7

tel. 42 214 12 10 wew. 123


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)


Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXIII/211/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 roku poz. 2647) wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXV/232/2012 z dnia 19 września 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 roku poz. 3543) oraz uchwałą Nr XLI/368/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 roku poz. 241)




Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane