W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

GK.29/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2024r
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GK.29/2023
Zamawiający Urząd Miejski w Rzgowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Pokój nr 21 (sekretariat)
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięto.

 GK.29/2023                                                         Rzgów, dnia 13.12.2023 r   

                                        
                                Działając na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130.000 zł netto,  Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na:

           „Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2024r”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2024 r.

a) zamówienie obejmuje:

prowadzenie bieżącej konserwacji obwodów oświetleniowych,

naprawę linii oświetleniowych nn po uszkodzeniach,

naprawę kabli i konserwację wyjść kablowych na słupy,

naprawę i wymianę bezpieczników zabezpieczających obwody oświetleniowe, w stacjach, w skrzyniach sterowniczo-zabezpieczeniowych oświetlenia,

ustawianie zegarów sterujących,

wymianę źródeł światła, kondensatorów, dławików,

przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej oraz wymianę, uszkodzonych i zużytych elementów sterowania,

wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych oraz utrzymanie w należytej czystości opraw, kloszy i odbłyśników,

remont i konserwację drzwiczek, wnęk kablowych (słupy oświetlenia wydzielonego),

konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych oraz szafek oświetleniowych,

konserwację konstrukcji wsporczych  (wysięgniki itp.),

remont i wymianę kabla oświetleniowego w zakresie:

- lokalizacja uszkodzenia,

- wymiana uszkodzonego kabla,

- pomiary elektryczne,

- utylizacja zużytych źródeł światła,

- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kloszy opraw,

prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie:

- książka zgłoszeń,

- przeglądów,

powiadomienie odbiorców o przerwach w dostawie energii związanych z pracami konserwacyjnymi

koszt dostępu do stacji trafo,

koszt uszkodzenia/kradzieży zegarów.

b) struktura systemu oświetleniowego będącego przedmiotem zamówienia:

liczba punktów świetlnych 737 szt.

W/w stan ilościowy może ulec zmianie w wyniku prowadzonych na terenie gminy inwestycji. W przypadku zmiany ilości punktów oświetleniowych powyżej 10 szt. do umowy na wykonanie zamówienia zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu.

2. Wymagany czas wykonania zadania/okres obowiązywania umowy:

od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

3. Kryterium wyboru:

Cena- 100%

4. Miejsca i terminy:

Oferty z ceną ryczałtową netto i brutto i VAT złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 18.12.2023 r. Do godz.14:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat)

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42 214 12 33

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

5. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1.posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności  będącej przedmiotem  zamówienia,

2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

3.dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej  świadectwo  i kwalifikacje uprawniające do zajmowania  się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru  i eksploatacji  w  zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,  kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych  o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci  elektrycznego oświetlenia  ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach  elektroenergetycznych  PPN (Prace pod Napięciem),

4.  dysponowanie  co najmniej  jednym podnośnikiem samochodowym  ( tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym  do prac pod napięciem  z wysięgnikiem  zapewniającym  pracę na wysokości do 12 m.

5. wykazanie że wykonawca wykonuje w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę obejmująca konserwację oświetlenia ulicznego o wartości 50 000 zł brutto popartą dowodami np., referencjami ( załącznik  nr 2 ) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dokumentów

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania podwykonawstwa.

Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty  na potwierdzenie  spełnienia ww. kryterium.

ad.1 kopia uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia

ad.2 kopia polisy OC

ad.3 kopia uprawnień elektrycznych SEP ( D i E )

ad.4 kopia dowodu rejestracyjnego podnośnika

ad.5 wypełniony załącznik nr 4

Wszystkie kopie z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.

Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: bip.rzgow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia ofertowego.

 Załącznik Nr 1 - Wykaz opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy,

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 -  Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych ( Rodo)                                                                                                                                                                                                                               Zatwierdził:    

Burmistrz Rzgowa

            /-/                                                                                                             Mateusz Kamiński 

                                                                                                                     

 

Załączniki

Powiadom znajomego