W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

„Prace modernizacyjne na linii oświetlenia zewnętrznego ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie”.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Prace modernizacyjne na linii oświetlenia zewnętrznego ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GK.22/2022
Zamawiający Urząd Miejski w Rzgowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę złożyć na adres zamawiającego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat). lub na mail : sekretariat@rzgow.pl
rozstrzygnięcie

Wybór oferty

GK.22/2022                                                               Rzgów, dnia 31.08.2022 r

 

                                                        Zaproszenie do złożenie oferty 

            

            Działając na podstawie Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza ponownie do złożenia oferty na:

    „Prace modernizacyjne na linii oświetlenia zewnętrznego ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie”.

 

Zamawiający: Gmina Rzgów, Plac 500 lecia 22, 95-030 Rzgów, NIP7282606012

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

prac modernizacyjnych dla linii oświetlenia zewnętrznego ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie.

Konserwacja oraz naprawy wszystkich elementów stanowisk słupowych
- demontaż słupów ze wszystkich stanowisk w systemie „co drugie” stanowisko słupowe w celu zapewnienia nieprzerwanego oświetlenia ulicy Tuszyńskiej.

- wykonanie piaskowania wszystkich elementów każdego słupa oświetleniowego

- dwuetapowe malowanie proszkowe stanowisk słupowych lakierem antykorozyjnym oraz lakierem poliestrowym

- wykonanie prawidłowego fazowania linii zasilającej oraz równomiernego rozkładu

      obciążenia instalacji zasilającej

      - montaż słupów na stanowiskach po ich gruntownej konserwacji

- wykonanie oznaczeń numeracji słupów, kierunku zasilania oraz numeru fazy zasilającej daną oprawę oświetleniową

- konserwacja połączeń śrubowych poprzez zabezpieczenie smarem typu „towot”

- naprawa zapadniętych nawierzchni wokół stanowisk słupowych

- oględziny i sprawdzenie działania opraw oświetleniowych na każdym stanowisku podlegającym modernizacji w tym także przegląd układów zapłonowych, źródeł światła, elementów konstrukcyjnych i montażowych, przegląd kloszów, ich stanu oraz przezierności i kompletności. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek należy wymienić na nowy. 

Wykonanie pełnej diagnostyki istniejącej linii zasilającej oświetlenie uliczne 
- kompletne pomiary: 

a) badanie ciągłości żył kabli zasilających oraz sprawdzenie poprawności fazowania

b) badanie uziemień poszczególnych stanowisk słupowych oraz całego układu 

     uziemienia przedmiotowej linii oświetleniowej

c) badanie rezystancji izolacji wszystkich odcinków kabli zasilających oraz

     przewodów łączeniowych pomiędzy przyłączeniową tabliczką bezpiecznikową, a

     oprawą oświetleniową 

d) badanie impedancji pętli zwarcia

e) badanie pojemności dielektrycznej wszystkich odcinków kabli zasilających

f)  badanie izolacji przyłączeniowych tabliczek bezpiecznikowych

g)  kompleksowe pomiary złącza zasilająco-pomiarowego

h)  sporządzenie pełnej dokumentacji oraz protokołów z wykonanych pomiarów

      zawierających wszystkie powyższe elementy wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi

      oraz klasyfikacją elementów oraz urządzeń koniecznych do wymiany

- Oględziny oraz ocena stanu technicznego kabli i urządzeń elektrycznych.

a)      ocena stanu technicznego słupów oświetleniowych: stan drzwiczek rewizyjnych, zawiasów i zamków

b)      sprawdzenie stanu połączeń śrubowych, korozji na elementach, uszkodzeń mechanicznych, poprawność oznaczeń, pęknięcia spawów

c)      ocena wizualna powłoki antykorozyjnej elementów stanowisk słupowych

d)      sprawdzenie skuteczności w punktach połączeń przewodów uziemiających

e)      sprawdzenie stanu przyłączeniowej tabliczki bezpiecznikowej: stan osłon, zacisków śrubowych, elementów stykowych, uszczelnień obudów, uszkodzeń mechanicznych

f)       oględziny złącza zasilająco-pomiarowego według powyższych zaleceń

g)      sprawdzenie stanu technicznego opraw oświetleniowych: źródła światła, układów zapłonowych, stan osłon, zacisków śrubowych, elementów stykowych, uszczelnień obudów, uszkodzeń mechanicznych, skuteczność mocowań

h)      sprawdzenie stanu technicznego fundamentów słupowych: ewentualne pęknięcia części betonowych, sprawdzenie skuteczności osadzenia szpilki śrubowej w elemencie betonowym, stan gwintów na śrubach montażowych

i)       sprawdzenie oraz test poprawności działania układu sterowania linii oświetleniowej

j)       sporządzenie dokumentacji pokontrolnej zawierającej protokoły oględzin, skuteczności zadziałania wraz z zaleceniami dla prawidłowego użytkowania  

Wymiana uszkodzonych odcinków kabli zasilających linię oświetlenia oraz innych elementów zakwalifikowanych do wymiany na podstawie czynności przeprowadzonych według pkt. 1.
- wymiana odcinków kabli zasilających YAKY 5x25 mm2 pomiędzy słupami oświetleniowymi

a) dokumentacja formalno-prawna:  

·         uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego

·         sporządzenie projektu organizacji ruchu

·         inwentaryzacja geodezyjna trasy prowadzonego kabla

b) roboty budowlane:

·           zabezpieczenie miejsca pracy

·           demontaż istniejącej kostki brukowej

·           ręczne wykonanie wykopów

·           demontaż istniejących odcinków kabli oraz bednarki uziemiającej

·           ułożenie i podłączenie nowych odcinków kabli zasilających oraz bednarki

·           zasypanie, zagęszczenie wykopów, potwierdzone protokołami badań z zagęszczenia gruntu

·           odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej oraz uporządkowanie terenu

·           zgłoszenie do odbioru oraz odbiór pasa drogowego

c) dokumentacja powykonawcza

·         protokół potwierdzający prawidłowe zagęszczenie gruntu po wykopach

·         protokół odbioru pasa drogowego

·         inwentaryzacja geodezyjna

·         techniczna dokumentacja powykonawcza

·         protokoły z pomiarów po wykonanych pracach

- wymiana odcinków kabli połączeniowych YKY 3x2,5 mm2 pomiędzy przyłączeniowymi 

   tabliczkami bezpiecznikowymi a oprawami oświetleniowymi

- wymiana przyłączeniowych tabliczek oświetleniowych wraz z zabezpieczeniami

- wymiana uszkodzonych elementów montażowych: śruby, nakrętki, podkładki, końcówki

kablowe, zawiasy i zamki drzwiczek rewizyjnych, opraw oświetleniowych, źródeł światła, układów zapłonowych

Ilość słupów oświetlenia na ul. Tuszyńskiej, która dotyczy zamówienia wynosi 62 szt. 

Zawartość oferty:

 Oferta powinna zawierać:

- koszt całkowity                                                                                                                                                                    – ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiący załącznik  niniejszego zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia -    15.10.2022 roku

Istotne warunki zamówienia:

             a. cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto ( wraz z podatkiem VAT ) wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

            b. warunki płatności – przelew z terminem płatności 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisania protokółu wykonania prac

realizacja zamówienia zgodnie z terminem określonym  w przedstawionej ofercie

realizacja zamówienia przez firmy posiadającą wiedzę i uprawnienia budowlane

              f.    Zamawiający zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty

Informacje dla oferentów;

a. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 2141233

b. Oględzin miejsca wykonania prac można dokonywać w dni robocze w godzinach 7:30 – 14 :00 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach 9:30 – 16:00 we wtorek. Osoba do kontaktu: Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42 2141233, e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl

Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:

            Ofertę złożyć  na adres zamawiającego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat). lub na mail : sekretariat@rzgow.pl do 8 września 2022 r do godz. 14:00

 

Załączniki:

nr 1 – Wzór umowy
nr 2 -  Formularz ofertowy Wykonawcy                                      Burmistrz Rzgowa   
nr 3 – Klauzula RODO                                                        Mateusz Kamiński

 

      

Załączniki

Powiadom znajomego