W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

GPR.6140.8.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Rzgów na rok 2022 r.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GPR.6140.8.2021
Zamawiający Urząd Miejski w Rzgowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert

GPR.6140.8.2021

 

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych na potrzeby Gminy Rzgów w 2022 r.

 

Gmina Rzgów, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia nr 33/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym 
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

I. Przedmiot zamówienia.

 

a) zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie zwierzętom właściwych warunków sanitarnych i bytowych, wyżywienia i opieki, odpchlenie i odrobaczenie zwierząt; 

b) kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rzgów, ich leczenie oraz znakowanie;

c) znakowanie psów i kotów skierowanych przez Zamawiającego, poprzez wprowadzenie mikroczipa i jego rejestracja w Międzynarodowej bazie zwierząt oznakowanych;  

d) sterylizacja/kastracja psów oraz kotów właścicielskich, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają,

e) usypianie ślepych miotów zwierząt. 

 

1. Czynności realizowane w ramach zamówienia:

 

1) świadczenie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt obejmującej:

 

a)      transport zwierzęcia z miejsca zdarzenia,

b)  opiekę nad powierzonymi zwierzętami polegającą w szczególności na żywieniu, pojeniu, pielęgnacji, a także opiece weterynaryjnej.

 

W ramach świadczonych usług zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Wykonawca zapewnia całodobową (również w dni świąteczne) gotowość do przyjęcia oraz zapewnienie leczenia i prawidłową opiekę dla zwierząt z terenu gminy Rzgów, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych z ich udziałem. Zapewnione przez Wykonawcę miejsce winno być tymczasowym schronieniem dla poszkodowanych zwierząt. Zwierzęta po okresie hospitalizacji i rekonwalescencji winny wrócić do naturalnego środowiska bądź zostać przekazane do schroniska lub do adopcji. 
Z uwagi na losowy charakter tego typu zdarzeń, nie określa się kiedy i jak długo może przebywać zwierzę pod opieką Wykonawcy.

O konieczności przyjęcia zwierzęcia Wykonawca będzie powiadomiony przez pracownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

 

 

2) świadczenie usług kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących, sterylizacja/kastracja psów oraz kotów właścicielskich, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają, znakowanie psów i kotów właścicielskich, usypianie ślepych miotów kotów i psów oraz pozostałych zwierząt 
w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Powyższe czynności będą obejmowały: 

 

a) kastrację lub sterylizację kotów bezdomnych oraz wolno żyjących występujących na terenie gminy Rzgów, ich leczenie oraz znakowanie. W ramach tych działań wykonywane będą obligatoryjnie:

 

- ocena stanu zwierzęcia w tym wykonanie niezbędnych badań klinicznych warunkujących przeprowadzenie zabiegu bez dodatkowego zagrożenia życia zwierzęcia,

- oznakowanie zwierzęcia w trakcie zabiegu pod narkozą,

- opatrzenie drobnych ran,

- odpchlenie/odrobaczenie  w razie konieczności,

- wykonanie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku istotnych zaniedbań w tym zakresie,

- przeprowadzenie zabiegu kastracji lub sterylizacji wraz z leczeniem pozabiegowym,

- utrzymywanie zwierzęcia po zabiegu w przypadku wystąpienia takiej konieczności jeżeli będzie wymagał tego stan zdrowia.

Zabieg sterylizacji kotek musi być przeprowadzony metodą najmniej inwazyjną 
– o najkrótszej możliwej linii cięcia powłok brzusznych przy użyciu szwów rozpuszczalnych tak, aby nie było konieczności ich usuwania.

Po zabiegu zaleca się podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu oraz preparatu przeciwbólowego - zgodnie z zasadami dobrych praktyk weterynaryjnych i przyjętymi standardami leczenia.

Kondycja i stan zwierzęcia po zabiegu musi umożliwić mu przeżycie na wolności bez dodatkowej pomocy i opieki ze strony człowieka .

 

b) znakowanie psów i kotów właścicielskich poprzez wprowadzenie mikroczipa dla psów 
i kotów  występujących na terenie Gminy Rzgów obejmować będzie:

 

- wszczepienie mikroczipa zwierzętom  przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego,

- wprowadzenie (odnotowanie) danych właściciela do bazy danych.

 

c) sterylizację/kastrację psów oraz kotów właścicielskich, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób pod których opieką zwierzęta pozostają,

 

d) usypianie ślepych miotów kotów i psów oraz pozostałych zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności będzie uwzględniało:

 

- przeprowadzenie eutanazji całych miotów,

- przeprowadzenie eutanazji pozostałych zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- przekazanie zwłok do utylizacji.

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie gminy Rzgów.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa, własną wiedzą  i doświadczeniem, w sposób wykluczający cierpienie zwierząt.

Podstawą do wykonania zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania psów i kotów będzie skierowanie z Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa.

 

 II. Dokumentowanie i rozliczanie wykonanych zabiegów:

 

a) prowadzenie chronologicznej ewidencji zgłoszeń i ewidencji wykonanych zabiegów, pozwalających na powiązanie ich z dokumentacją weterynaryjną, umożliwiającą ocenę 
i kontrolę wykonywania umowy przez Zamawiającego.

b) sporządzenie dokumentacji fotograficznej zwierzęcia poddanego zabiegowi znakowania oraz sterylizacji lub kastracji.

c) Wykonawca dołącza do faktury zestawienia zawierające informacje o ilości zwierząt poddanych leczeniu, liczbie dni pobytu zwierzęcia w lecznicy, rodzajach zabiegów jakim poddane były zwierzęta oraz datach wykonania zabiegów lekarskich wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną zwierzęcia poddanego zabiegowi czy leczeniu.

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

 

Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

IV. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik .

 

V. Sposób przygotowania i składania ofert.

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

3. Treść oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,

4. Ofertę składa się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz tytułem „świadczenie usług weterynaryjnych na potrzeby Gminy Rzgów w 2022 r.”

5. Wraz z ofertą (treść zgodna z załącznikiem nr 1), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kserokopii uprawnień do wykonywania zawodu oraz wymaganych przepisami prawa zezwoleń pozwalających świadczyć usługi objęte ofertą. 

                                                                                          

VI. Termin i miejsce składania ofert.

 

1.Miejsce składania ofert:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, 
oferty należy składać osobiście albo pocztą.

2.Termin składania ofert: do dnia 22.12.2021 r. do godz.12:00.

 

 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

1. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych (netto i brutto) z obowiązującym podatkiem VAT w %.

2. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

3. Ceny określone w ofercie będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.

4. Ceny oferty winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą zamówienia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

6. Cenę oblicza się jako sumę wartości brutto poszczególnych części zamówienia wskazanych w ofercie.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

1. Kryterium oceny i wyboru oferty jest: najniższa cena 100%

100% - waga kryterium.

Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie ceną, rozumianą jako wskazana w ofercie wartość brutto zamówienia, równa sumie wartości brutto poszczególnych części zamówienia.

 

Liczba przyznanych punktów w ramach ww. kryterium zostanie obliczona według wzoru:

 

Najniższa cena CK  – 100% (max liczba punktów 100)

 

                   Cn

   C K  = …………… x 100     

                         Co

 

gdzie:

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

Co – cena brutto ocenianej oferty

100 % - waga kryterium

 

IX. Istotne postanowienia umowy.

 

Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

X. Postanowienia końcowe. 

 

1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.rzgow.pl.

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień:

Paulina Stanecka tel.(42) 214-12-09 email: pstanecka@rzgow.pl

3. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.rzgow.pl

4. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Załączniki :

1.    Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2.    Załącznik nr 2  - projekt  umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy.

3.    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych (RODO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Umowa-projekt Umowa, 68 kB

Powiadom znajomego