W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Przedmiotem zapytania jest:


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. ”


Część I

Postanowienia ogólne

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzgów , Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

NIP.7282606012

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie dotyczy zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z art.4 pkt 8 przywołanej ustawy i zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,- euro netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa
z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Część II

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2019r.
do 31 grudnia 2019r.”.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  z ternu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów od 1 stycznia 2019r.
  do 31 grudnia 2019r.

 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie posiadania takich kompetencji lub uprawnień Wykonawcy:

-są wpisani do właściwego rejestru działalności regulowanej Gminy Rzgów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z poz. zm),

-posiadają zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 922, z poz. zm.).

 • Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, a przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

 • Zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru działalności regulowanej Gminy Rzgów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z poz. zm),

 • aktualnego zezwolenia na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 922, z poz. zm.) (pośwaidczony za zgodność z ogyginałem).


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z postępowaniem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

 3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:


Oferta na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będących własności gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.”


nie otwierać przed dniem 12.12.2018 godz. 12 00


3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ WYKONAWCA

Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

3.1. FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1

3.2. ISTOTNIE POSTANOWIENIA UMOWY– zaparafowana każda strona - załącznik nr 2

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest:

poczta elektroniczna: sekretariat@rzgow.pl lub fax: 42 214 12 07

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

5.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Szczegółowy opis przedniotu zapytania znajduje się w załączniku pn. Zapytanie ofertowe.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z postępowaniem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2 Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

7.3 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

7.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7.5 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w Urząd Miejski w Rzgowie Pl.500-lecia 22 , pok. 21 ( sekretariat)

8.2 Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2018 godz.12:00

9. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

9.1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

9.2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem „WYCOFANIE”.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

10.1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

10.2. Cenę należy podać w złotych polskich.

10.3. Cena oferty - musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

10.4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.

10.5. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku


11. OTWARCIE I OCENA OFERT

11.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie t.j. Urząd Miejski w Rzgowie, pok. 11 w dniu 12.12.2018 godz. 12 :15

11.2. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.


12. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

12.1. Opis sposobu obliczania ceny:

 • Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN wraz z obowiązującą stawką podatku VAT oraz powinna zawierać wszystkie czynniki cenotwórcze..

 • Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

Jako kryterium wybory oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę zaproponowaną przez Wykonawcę.

12.2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 • Kryterium oceny i wyboru ofert są:

cena brutto - 100 pkt.

 • Sposób dokonywania oceny w kryterium „ceny”, na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany wg. następującego wzoru:

C = (Cmin : Co) x 100% x 100 pkt

gdzie:

Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

12.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13. INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO

PODPISANIA UMOWY

13.1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie BIP.

13.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

14. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 2

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci: skarga do Zamawiającego.

Załączniki

Powiadom znajomego