W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

ul. Główna, Czyżeminek

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Główna, Czyżeminek
Przetarg na III przetarg na sprzedaż działki nr 96/12
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 141 923,55 zł
Data przetargu

BURMISTRZ RZGOWA

Działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), §3 ust. 1, §4, §6 ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.)

O G Ł A S Z A

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czyżeminek, obręb: 3 Czyżeminek - działki oznaczonej numerem 96/12 o powierzchni 0,0824 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach urządzona jest księga wieczysta o numerze LD1P/00061877/0.

 

·         Pierwszy i drugi przetarg odbył się odpowiednio w dniu 9 grudnia 2021 roku 21 czerwca 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium (nikt nie przystąpił do przetargu).

 

·         Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Czyżeminek przy ulicy Głównej, przy pętli autobusowej. Nieruchomość nieużytkowana, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 40 m x 20,5 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Głównej – o powierzchni asfaltowej. Wzdłuż działki wybudowany jest chodnik. Dostęp do energii elektrycznej i sieci wodociągowej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, pola, łąki.

 

·         Nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

·         Termin zagospodarowania: nie dotyczy.

 

·         Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr XI/95/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 255, poz. 2270) działka nr 96/12 leży w jednostce planistycznej „DMR” z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowę usługową i produkcyjną o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki. Zakaz lokalizacji zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP. Możliwość adaptacji istniejących oraz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych z zachowaniem następujących zasad: a) nieprzekraczalna przednia linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej drogi; b) nieprzekraczalna tylna linia zabudowy pokrywająca się z linią rozgraniczającą terenu; c) wysokość budynków mieszkaniowych i usługowych do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe; d) wysokość budynków gospodarczych – 1 kondygnacja; e) intensywność zabudowy do 0,5. Możliwość podziałów istniejących własności na działki budowlane lub wtórnych podziałów po połączeniu własności, pod warunkiem długości frontu działki przeznaczonej pod zabudowę minimum 25 m. 

 

 

·         Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

 

·         Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

·         Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 96/12 – 141 923,55 zł (w tym 23% VAT).

 

·         Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22 w dniu 30 września 2022 r. w sali nr 37 o godz. 10.45.

 

·         Wadium w pieniądzu za działkę nr 96/12 w wysokości 14 200,00 zł musi znajdować się na rachunku Gminy Rzgów Bank PEKAO S.A. I/O w Rzgowie nr 79 1240 3435 1111 0000 3027 5799 w terminie do dnia 27 września 2022 r. (włącznie) – za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia            o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rzgów             w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości oraz o zapoznaniu się                  z regulaminem przetargu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń. Uczestnik w dniu przetargu winien okazać potwierdzenie wpłaty wadium komisji przetargowej. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Burmistrz Rzgowa może odwołać przetarg z ważnych powodów o czym poinformuje niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, a ponadto informując o odwołaniu przetargu na stronie internetowej urzędu, www.rzgow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzgow.pl.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo składa się 
w oryginale. 
·     Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – odpis z właściwego rejestru wraz 
z oświadczeniem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji, że dane zawarte 
w rejestrze są aktualne. 

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.
Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
·       Z regulaminem przetargu i  informacjami na temat nieruchomości należy zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie — Referat  Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa — Plac 500-Lecia 22 pok. 05, tel. (42) 214 11 42.

Załączniki

Powiadom znajomego