W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach ewidencyjnych nr 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, dnia 27.07.2023 r.

 

OŚr.6220.02.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 54b oraz § 3 ust. 1 pkt 37a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku z 06.04.2021 r. złożonego przez pełnomocnika Wnioskodawcy ILD NV Gebuurtestraat 2, 9052 Zwijnaarde (Gent) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach ewidencyjnych nr 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów”, obręb 0012, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie (od 13.02.2023 r. nowa numeracja działek: 5433/1, 5433/2, 5433/3, obręb Rzgów, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie), zawiadamiam, że 
1)    po podjęciu dnia 11.07.2023 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi decyzji (znak SKO.4170.43.2023) orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Rzgowa z dnia 04.05.2023 r. (znak OŚr.6220.02.2021) oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 

2)    zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

                        Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, w pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 

            Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości dnia 27.07.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22 oraz udostępnienie na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl. 

Pouczenie            

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Powiadom znajomego