W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zbieranie i przeładunek odpadów komunalnych na działce nr 1300 w miejscowości Rzgów, połączone z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Rzgów, dnia 29.06.2023 r.

 

OŚr.6220.06.2023

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), w nawiązaniu do wniosku z 21.06.2023 r. złożonego przez firmę Jantar 8 Sp. z o.o. ul. Literacka 83, 95–030 Rzgów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przeładunek odpadów komunalnych na działce nr 1300 w miejscowości Rzgów, połączone z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, w obrębie Rzgów (obręb 0012), gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie, zawiadamiam, że:

1)    wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia, 

2)    zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

3)    zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, organem właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, 

4)    zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Sieradzu, 

5)    zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 organem właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnego uzgodnienia. 

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500–lecia 22, Referat Ochrony Środowiska w pokoju 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 

            Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500–lecia 22, na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl. 

 

Pouczenie       

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Powiadom znajomego