W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

”Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2009/2010

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Rząd na posiedzeniu 27 kwietnia br. przyjął uchwalę w sprawie rządowego programu
„wyprawka szkolna" w 2009r. i rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników .
„Wyprawka szkolna” to program, który ma wpłynąć na wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów. Pomoc ta będzie możliwa poprzez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach:
- I – III szkoły podstawowej
- I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- I gimnazjum
- I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
- I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
- IV ogólnokształcącej szkoły baletowej .
O pomoc finansową na zakup podręczników mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin:
1) spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (dalej ustawa o pomocy społecznej) czyli 351 zł.
2) niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. ubóstwa, bezdomności, sieroctwa, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły , do której uczęszcza uczeń.
Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie, ale także nauczyciel, pracownik socjalny muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów .
W szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów wnioski składa się w terminie do dnia 31 lipca 2009.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie do 11 września 2009r.
Zadaniem gminy będzie dokonanie proporcjonalnego podziału środków na zgłoszone przez dyrektorów szkól zapotrzebowanie.
Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawionych do otrzymania pomocy i przekazuję ją właściwemu wójtowi gminy , burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Również do obowiązków dyrektora szkoły będzie należał zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom lub opiekunom uczniów po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

GRUPA BENIFICJENTÓW – UCZNIOWIE Z KLAS KWOTA DOINANSOWANIA
I szkół podstawowych oraz I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do 150 zł.
II szkół podstawowych oraz II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do 150 zł.
III szkół podstawowych oraz III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do 170 zł.
I gimnazjum, I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia ,
I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz IV ogólnokształcących szkół baletowych do 280 zł.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia , rodzica prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek lub paragon . potwierdzenie zakupu powinno zawierać :
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę do której uczeń będzie uczęszczał,
- adres szkoły,
- wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu,
- datę zakupu,
- czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu, np. przez nauczyciela. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach, w GOPS w Rzgowie, lub w Urzędzie Miejskim w Rzgowie p. 27

Zastępca Burmistrza Rzgowa
Jadwiga Pietrusińska

Załączniki

Powiadom znajomego