W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

DOKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W ULICY REJA W RZGOWIE Numer ogłoszenia: 2

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Rzgów: DOKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W ULICY REJA W RZGOWIE
Numer ogłoszenia: 252320 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 2141109, faks 42 2141207.


   • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W ULICY REJA W RZGOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kanalizacji PVC fi 200/5,9S* lite- około 277,5mb. Uwaga w dokumentacji jest średnica 250mm lecz właściwa jest 200mm Na sieci studnie inspekcyjne fi 400 ,szczelne z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego- szt 6. Przyłącza fi 160m PVC SN 8 zakończone studzienkami fi 400 na posesjach -14szt Odejścia zakończone korkiem szt 7 Na kablach energetycznych zlokalizowanych nad przewodami kanalizacji sanitarnej ułożyć rury osłonowe dwudzielne-30 mb Zasypka piaskiem z zagęszczeniem pod drogę z kostki brukowej Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 1 747 m2 o łącznej długości 347 m.
II.1.5)  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.08-8, 45.23.31.24-4, 45.11.12.00-0, 45.11.12.13-4, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku      • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych   • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku      • Ocena tego warunku - na podstawie wykazu robót wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   • III.3.3) Potencjał techniczny


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku      • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie wykonania zadania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności: Wodno kanalizacyjnej oraz drogowej Ocena tego warunku - na podstawie wykazu osób, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.   • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku      • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie wykonania zadania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności: Wodno kanalizacyjnej oraz drogowej Ocena tego warunku - na podstawie wykazu osób, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.   • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku      • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


   • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


   • 1 - Cena - 90

   • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1.1 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 1.1.2 Wystąpienia robot dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia 1.1.3 Konieczności wykonania przez zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, 1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy lub robot przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika budowy lub robot. 1.3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot , jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy lub robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot - nowy kierownik budowy lub robot musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób. 1.4. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 1.5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku zmiany finansowania zadania inwestycyjnego. 1.6. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający może dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi i roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www..rzgow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 pokój nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ i umowa doc, 309 kB
SIWZ i umowa doc, 309 kB
SIWZ i umowa doc, 309 kB
PT pdf, 23.2 MB
PT pdf, 23.2 MB
PT pdf, 23.2 MB
Przedmiar pdf, 936 kB
Przedmiar pdf, 936 kB
Przedmiar pdf, 936 kB
sst pdf, 256 kB
sst pdf, 256 kB
sst pdf, 256 kB
PT przyłacza pdf, 3.28 MB
PT przyłacza pdf, 3.28 MB
PT przyłacza pdf, 3.28 MB
Przedmiar pdf, 146 kB
Przedmiar pdf, 146 kB
Przedmiar pdf, 146 kB
ST przyłacza pdf, 724 kB
ST przyłacza pdf, 724 kB
ST przyłacza pdf, 724 kB
PT droga pdf, 965 kB
PT droga pdf, 965 kB
PT droga pdf, 965 kB
przekrój pdf, 333 kB
Pt str tyt doc, 27 kB

Powiadom znajomego