W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zaproszenie do złożenia ofert

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Zaproszenie do złożenia ofert

na wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy;


  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionego terenu.

  1. Plan miejscowy będący przedmiotem zamówienia, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym w szczególności z:

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.),

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu miejscowego (Dz.U. 2003 Nr 164 poz. 1587),

3) ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1405 z późn. zm.),

oraz przepisami wynikającymi z innych aktów prawnych, mających odniesienie do przedmiotu zlecenia m.in. dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg.

  1. Czynności, które Wykonawca wykona w ramach realizacji przedmiotu zlecenia:

- przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych (w tym wymaganych ustawowo pism, zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń i komunikatów dotyczących opracowania projektu planu) oraz do współpracy przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych;

- wykonanie analizy i przygotowania propozycji rozpatrzenia wniesionych wniosków do planu;

- opracowania koncepcji projektu planu i prezentacja Zamawiającemu wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz obszarów towarzyszących;

- opracowanie projektu planu wraz z kompletem materiałów planistycznych, zgodnie z ustawą;

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie uzgodnionym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- przygotowanie niezbędnej liczby egzemplarzy, określonej przez Zamawiającego, projektu planu i prognoz oddziaływania na środowisko, przeznaczonych do uzgodnień i opiniowania wynikających z obowiązujących przepisów;

- przygotowanie materiałów i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień, w tym Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- przygotowanie wykazu uzgodnień i opinii projektu planu i wprowadzania ewentualnych zmian wynikających z uzgodnień;

- przygotowanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu oraz udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

- prezentacja projektu planu i uczestnictwo w dyskusji na temat przyjętych w projektach rozwiązań podczas posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem radnych;

- obsługa wyłożenia projektu planu, która wynika z obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscu i terminie ustalonym z Zamawiającym, w razie konieczności - składania wyjaśnień osobom zainteresowanym (pisemnych lub ustnych);

- przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz przygotowania wykazu uwag i wprowadzenia ewentualnych zmian po rozpatrzeniu uwag;

- przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz udział w sesji Rady Miejskiej zatwierdzającej projekt;

- przygotowanie i skompletowanie dokumentacji planistycznej po uchwaleniu planu celem oceny przez Wojewodę ich zgodności z przepisami prawnymi;

- w terminie nie później niż do 21 dni przed planowanym podjęciem przez Radę Miejską w Rzgowie stosownej uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego, tj. ostatecznego tekstu uchwały w formacie zipx lub lapx z uzasadnieniem (rysunek w wersji (jedno)barwnej) oraz minimum po jednym egzemplarzu wersji papierowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

  1. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

-               w celu uzyskania możliwie wysokiej jakości przestrzeni (z terenów przestrzeni publicznych), preferowane są obowiązujące (ewentualnie równoległe) linie zabudowy - zasadność użycia nieprzekraczalnych linii musi wynikać z obecnego zagospodarowania lub tworzenia zabudowy na bardzo dużych działkach w ramach zabudowy rezydencjonalnej, ewentualnie w obszarach przeznaczonych pod usługi itp. po dokonaniu analizy planowanego zagospodarowania;

-               w przypadku uzyskania działek budowlanych nachylonych do pasa drogowego (drogi publicznej lub wewnętrznej) pod kątem mniejszym niż 75 stopni lub większym niż 105 stopni, należy przeanalizować zasadność stosowania stycznych linii zabudowy;

-               obszary przestrzeni publicznych należy projektować jako ciągi przyjazne podstawowym użytkownikom dedykowanym tego rodzaju miejscom, z silnym podkreśleniem wykorzystania dużej ilości istniejącej i projektowanej zieleni;

-               w przypadku wystąpienia konieczności, rolą wykonawcy będzie sporządzenie analizy dotyczącej zwiększenia odległości linii zabudowy od obszarów przestrzeni śródlądowych wód powierzchniowych płynących i stojących, ponad ustalenia zawarte w studium...;

-               obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową muszą być połączone z terenami nadwodnymi odpowiednimi ciągami;

-               należy przeanalizować projektowanie klinów ekologicznych penetrujących obszary przeznaczone do zabudowy w kierunku obszarów naturalnych, wolnych od zabudowy obiektami stałymi;

-               wszelka techniczna infrastruktura liniowa (poza liniami WN) ma być projektowana jako skablowana lub podziemna, możliwość odstąpienia od tej reguły będą posiadały jedynie elementy, które nie mogą funkcjonować inaczej. Sieć kablowa lub podziemna dotyczy również sieci przebudowywanych i rozbudowywanych;

-               uwzględnić w tekście nakaz realizacji wszelkich sieci infrastrukturalnych w taki sposób, aby nie uniemożliwiały wyposażenia terenów przestrzeni publicznych w zieleń, w tym szpalery obustronne;

-               w przypadku wystąpienia zabudowy poza granicami obszarów przeznaczonych do jej wprowadzenia, należy ustalić zasady jej dalszego funkcjonowania (remont, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa itd.) oraz maksymalnych możliwych parametrów. Taka zabudowa musi być odpowiednio oznaczona symbolem na rysunku planu.

-               zastosowanie wersji barwnej rysunku planu (w jednostkach MN, U, ZPu itd.) możliwe jest jedynie w przypadku, gdy ilość użytych oznaczeń uniemożliwiałaby odczyt rysunku. Preferowana jest wersja jednobarwna, z możliwością stosowania dużych wartości przeźroczystości, głównie dla terenów o charakterze wolnym od zabudowy;

-               nakaz umieszczenia numeru uchwały i daty jej przyjęcia przy wyrysie ze studium zawartym na rysunku planu;

-               nakaz stosowania punktu zmiany linii zabudowy w przypadku wystąpienia zmiany linii;

-               zachowanie jednakowej linii zabudowy na całej długości obszarów przestrzeni publicznej, ulic (w tym przecinanych skrzyżowaniami), ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych itp., chyba, że występujące uwarunkowania na to nie pozwolą lub będzie to silnie uzasadnione występującą funkcją lub jej zmianą;

-               w celu odpowiedniego retencjonowania wód opadowych oraz zwiększania bioróżnorodności otoczenia, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania przyrodnicze terenu, należy zwrócić szczególną uwagę na udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki lub wyznaczenia dodatkowych, uzupełniających terenów zielonych;

-               należy przyjąć wartości dotyczące pow. zabudowy, terenu biologicznie czynnego, intensywności itp. wskaźników w zależności od wielkości działki (w odpowiednich przedziałach dla terenów o poszczególnych funkcjach), a nie jedynie w zależności od jednostki planistycznej w celu zachowania ładu przestrzennego;

-               należy przyjąć wartości dotyczące podziałów nieruchomości oraz scaleń i podziałów nieruchomości w zależności od charakteru planowanej funkcji i zabudowy uwzględniając możliwości podziałowe względem projektowanych dróg, z uwzględnieniem wartości przyrodniczych obszaru objętego opracowaniem planu;

-               na rysunku należy wymiarować szerokości planowanych dróg, poszerzeń istniejących dróg, elementy umożliwiające w przyszłości obliczanie odległości od granic działek, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub sposobach zagospodarowania itp. jak np. linie zabudowy.

-               należy rozróżnić przeznaczenie podstawowe (dominujące na danym terenie), uzupełniające (które jest jedynie „dodatkiem” do funkcji podstawowej, nie może jej zastąpić i występować bez niej) i dopuszczalne (możliwe do realizacji do czasu wprowadzenia funkcji podstawowej) danego terenu. Użycie sformułowania przeznaczenia dopuszczalnego musi wynikać z przeprowadzonej analizy zasadności jego wykorzystania, głównie w okolicach obszarów o wyższym stopniu zazielenienia;

-               określenie maksymalnych parametrów tymczasowych obiektów, np. w przypadku punktu usługowo-handlowego jak wysokość, powierzchnia itp.

-               szerokość dróg wewnętrznych nie wyznaczonych w planie minimum 7-8 m (wraz z placem do manewru zgodnym z przepisami odrębnymi w przypadku dojazdu do więcej niż dwóch działek budowlanych) oraz maksymalnej długości 150 m - do doprecyzowania na etapie sporządzania planu; dla dróg wew. wyznaczonych na rysunku planu, szerokość nie mniej niż 9 metrów z dużym udziałem zieleni (określonej jako teren biologicznie czynny)

-               zakaz stosowania urządzeń technicznych na dachach i elewacjach od strony przestrzeni publicznych, takich jak klimatyzatory, anteny itp.

-               skrzynki przyłączy sieci technicznych należy projektować wyłącznie w ogrodzeniach w barwie ogrodzenia lub jednej konkretnie określonej w ustaleniach planu;

-               słowniczek powinien składać się dodatkowo z pojęć: linia rozgraniczająca, linie zabudowy (każdy zastosowany na rysunku rodzaj oraz wyjątki od ich stosowania wynikające z planowanego charakteru zabudowy), miejsce zmiany linii zabudowy, front działki, przeznaczenie terenu (funkcja podstawowa, uzupełniająca i dopuszczalna – jeśli wystąpi), uchwała, ustawa, zabudowa istniejąca (fizycznie obecna w przestrzeni oraz niezrealizowana posiadająca prawomocne pozwolenie na budowę), wysokość zabudowy, zieleń izolacyjna itp.;

-               określenie potrzeb parkingowych w zakresie dodatkowo miejsc na rowery;

-               nakaz stosowania obok siebie funkcji mogących funkcjonować wspólnie, które nawzajem będą się uzupełniały lub wzbogacały. Strefowanie poszczególnych funkcji danych terenów i ich rozmieszczenia na różne obszary jest niedozwolone. Nie dotyczy to funkcji uciążliwych;

-               załącznik graficzny do uchwały (cały rysunek planu) należy podzielić na arkusze odpowiadające fragmentom rysunku umieszczonym później

-               obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z przedstawicielem Zamawiającego na etapie poprzedzającym opracowywanie koncepcji zagospodarowania dla obszaru będącego przedmiotem zapytania

-               oznaczenie na rysunku planu terenów o niekorzystnych warunkach gruntowych do posadowienia budynku jako oznaczenia informacyjnego

-               możliwość realizacji we frontowych częściach działek jedynie budynków będących zgodnych z przeznaczeniem podstawowym danego terenu - zakaz sytuowania garaży, budynków gospodarczych itp. przed zabudową o funkcji podstawowej

-               określenie kolorystyki dachów i elewacji budynków; obowiązek posiadania jednakowej kolorystyki ww. elementów we wszystkich budynkach na jednej działce budowlanej. Dopuszczenie maksymalnie trzech kolorów tychże elementów spośród wymienionych w tekście planu

-               informacja o możliwości wyniesienia gruntu, poziomu rzędnej parteru ponad poziom rodzimy - do ustalenia na etapie sporządzania koncepcji

-               zakaz sytuowania budynków przy granicy z działką sąsiednią

-               określenie sposobu lokalizacji budynku na działce (wolnostojący, bliźniaczy, szeregowy, atrialny itd.)

-               analiza zasadności wprowadzenia limitu ilości dopuszczonych na działce budowlanej budynków o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym

-               określenie sposobu sytuowania budynków względem granic działek lub dróg

-               określenie ułożenia kalenicy względem wyznaczonej drogi (wew. lub publicznej) - prostopadle lub równolegle w zależności od ustaleń na etapie koncepcji

-               należy określić lokalizację zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 10 m między terenami o konfliktogennych funkcjach (np. UP i MN)

-               zakaz wycinania drzew z wyjątkiem przypadków o jakich mowa w przepisach odrębnych

-               zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie wynikają z działań na rzecz ochrony przyrody albo racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej


  1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

- rysunek planu (wersja uchwalona) w skali 1: 1 000 - 3 sztuki;

- tekst planu (wersja uchwalona w formacie PDF oraz .docx) wraz z załącznikami (w obowiązującym formacie na płycie, rysunki w formacie PDF, tiff,);

- opracowanie ekofizjograficzne;

- prognozy oddziaływania na środowisko (tekst i rysunek w skali 1: 1 000) – 2 szt.;

- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2 szt.;

- dokumentację formalno-prawną dla każdego projektu planu – 2 szt.;


W załączeniu:

1) uchwała o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego - Załączniki do niniejszego zaproszenia;

2) formularz ofertowy dla ww. planu, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia;

3) harmonogram rzeczowo-finansowy;


  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza ofertowego i odesłanie wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Rzgowie, w terminie do 5 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


Adres:

Urząd Miejski w Rzgowie

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

lub pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@rzgow.pl

Materiały przysłane pocztą tradycyjną powinny być opatrzone na kopercie napisem „Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Gospodarz”.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Agnieszka Krawiec, Justyna Pierzyńska oraz Jakub Bednarski (042) 214-11-42


Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(art. 4 ust. 8). Koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty: 30.000 EUR
Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński


Załączniki

Zapytanie pdf, 533 kB

Powiadom znajomego