W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


INFORMACJA
odnośnie rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2017.1287 j.t.) działalność  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016.1829 j.t. z późniejszymi zmianami).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzgów tworzy i prowadzi Burmistrz Rzgowa.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  miasta i gminy Rzgów  jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Rzgowa na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać :

1.       Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.       Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3.       Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4.       Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) tj.  dnia 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw).

2)      oświadczenie o spełnieniu warunków  wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że :

1)      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne    z prawdą,

2)      znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2017. 1289 j.t.).

 

   Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)      firmę, oznaczenie  siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy :

2)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

  Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (pok. 12) lub poniżej w  pliku do pobrania.

Uwaga :

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)  posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie  miasta i gminy Rzgów  mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 roku (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań :

1)      posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

2)      utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów  i urządzeń do odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,

3)      spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

4)      zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1)      przekazywania odbieranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  o odpadach,

2)      przekazywania  odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów  zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis do rejestru - wersja pdf

Oświadczenie - wersja DOC

Powiadom znajomego