W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kalino

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kalino
Przetarg na I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 334
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 91 509,54 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Rzgów, dnia 11 grudnia  2023 roku

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)  Burmistrz Rzgowa  podaje do publicznej wiadomości;

Informację 

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

 który odbył się w dniu 11.12.2023 r. o godz. 9:00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój nr 37

 

przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 334 o pow. 1186 m², położonej w miejscowości Kalinie, zapisanej w KW LD1P/00032039/2
            cena wywoławcza nieruchomości: 91 509,54 zł brutto 

            najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 92 425 zł brutto

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2

            liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

            nabywca nieruchomości: Anna i Wojciech Pachulscy

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2 

            liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

            nabywca nieruchomości: Anna i Wojciech Pachulscy

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

BURMISTRZ RZGOWA

Działając na podstawie woj. 38, woj. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, zm. poz. 1113), §3 ust. 1, §4, §6 ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kalino, obręb: 9 Kalino

·         działka oznaczona numerem 334 o powierzchni 0,1186 ha,

dla których w Sądzie Rejonowym w Pabianicach urządzona jest księga wieczysta o numerze LD1P/00032039/2.

 

·         Ww. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Kalino. Nieruchomość nieużytkowana, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 22,5 m x 52,5m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej nr 2922E – 
o powierzchni asfaltowej. Wzdłuż działki wybudowany jest chodnik. Dostęp do energii elektrycznej i sieci wodociągowej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna i sieć telekomunikacyjna. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, zabudowa związana z produkcją rolną, zabudowa usługowa, pola, łąki.

 

·         Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

·         Termin zagospodarowania: nie dotyczy.

 

 

·         Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr XI/95/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 255, poz. 2270) działka nr 334 leży w jednostce planistycznej „JMR” z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowę usługową i produkcyjną o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki. Zakaz lokalizacji zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP. Możliwość adaptacji istniejących oraz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych z zachowaniem następujących zasad: a) nieprzekraczalna przednia linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej drogi; b) nieprzekraczalna tylna linia zabudowy pokrywająca się z linią rozgraniczającą terenu; c) wysokość budynków mieszkaniowych i usługowych do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe; d) wysokość budynków gospodarczych – 1 kondygnacja; e) intensywność zabudowy do 0,5. Możliwość podziałów istniejących własności na działki budowlane lub wtórnych podziałów po połączeniu własności, pod warunkiem długości frontu działki przeznaczonej pod zabudowę minimum 25 m. Zachodnia część nr 334 obrębu Kalino ( w pasie o szerokości ojk 4 m) leży w liniach rozgraniczających drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem „KZ” 
o docelowej szerokości 20 m.

 

 

·         Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

 

 

·         Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

 

·         Cena wywoławcza nieruchomości:

 

 

o   działka nr 334   – 91 509,54 zł (w tym 23% VAT),

 

·         Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22 w dniu 11 grudnia 2023 r. w Sali nr 37 o godz. 9.00.

 

·         Wadium w pieniądzu:

 

 

o   za działkę nr 334 w wysokości 9 200 zł,

musi znajdować się na rachunku Gminy Rzgów Bank PEKAO S.A. I/O w Rzgowie nr 79 1240 3435 1111 0000 3027 5799 w terminie do dnia 06 grudnia 2023 r. (włącznie) – za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia            o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rzgów             w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości oraz o zapoznaniu się                  z regulaminem przetargu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń. Uczestnik w dniu przetargu winien okazać potwierdzenie wpłaty wadium komisji przetargowej. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Burmistrz Rzgowa może odwołać przetarg z ważnych powodów o czym poinformuje niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, a ponadto informując o odwołaniu przetargu na stronie internetowej urzędu, www.rzgow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzgow.pl.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo składa się 
w oryginale. 
·     Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – odpis z właściwego rejestru wraz 
z oświadczeniem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji, że dane zawarte 
w rejestrze są aktualne. 

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.
Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
·       Z regulaminem przetargu i  informacjami na temat nieruchomości należy zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie — Referat  Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa — Plac 500-Lecia 22 pok. 02, tel. (42) 214 12 09.

 

 

Burmistrz Rzgowa

 

Mateusz Kamiński

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego