W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

podinspektor ds. obsługi kasy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Pachulska, Kalino
Uzasadnienie wyboru Informacje dostępne w załączniku
Szczegóły
Stanowisko podinspektor ds. obsługi kasy
Miejsce pracy Urząd Miejski w Rzgowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
Status rozstrzygnięte

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2020
Burmistrza Rzgowa
z dnia 3 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
- PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI KASY

Burmistrz Rzgowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze

- podinspektora ds. obsługi kasy
………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów
 …………………….………………
(nazwa i adres jednostki)

Data publikacji ogłoszenia: 03.09.2020 r.
Data ważności ogłoszenia: 21.09.2020 r.


I. Nazwa i adres jednostki:                           Urząd Miejski w Rzgowie
                                                                        Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów
II. Nazwa stanowiska pracy:                        podinspektor ds. obsługi kasy

III. Wymagania:
1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
4) nieposzlakowana opinia;
5) co najmniej wykształcenie średnie  - stosowne do opisu stanowiska i co najmniej 3 – letni staż pracy, lub wykształcenie wyższe - stosowne do opisu stanowiska (preferowane kierunki w szczególności: finanse, rachunkowość, ekonomia, prawo, administracja).

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów wynikających z ustaw, rozporządzeń:
- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września  2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
2) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;
3) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks, itp.), systemu informacji prawnej;
4) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność  na stres;
5) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu: październiku 2020 r.

Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds. obsługi kasy będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie kasy;
2) sporządzanie komputerowo dziennych raportów kasowych oraz  pokwitowań z kwitariuszy przychodowych; uzgadnianie salda kasy na koniec każdego dnia;
3) sporządzanie poleceń księgowania;
4) sporządzanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz dyspozycji do rachunków bankowych;
5) sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla:

a)     wydatków budżetowych,
b)    zobowiązań podatkowych,
c)     innych podatków i opłat,
d)    funduszy celowych (socjalnych),
e)     sum depozytowych, 
f)     innych - jeżeli zajdzie taka konieczność;

6) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania według obowiązujących przepisów;
7) prowadzenie ewidencji gwarancji należytego wykonania umów;
8) przydzielanie kwitariuszy przychodowych i kontokwitariuszy oraz druków ścisłego zarachowania inkasentom i upoważnionym pracownikom w Urzędzie Miejskim w Rzgowie;
9) udzielanie pomocy w okresie wymiaru i nasilonego inkasa podatków;
10) prowadzenie spraw z zakresu Prawa bankowego dotyczących tzw. uśpionych kont bankowych;
11) koordynowanie spraw wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie,  Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.
Budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;
2) wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.
Liczba godzin pracy w tygodniu: podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;
3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;
4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy,  polega na ścisłej współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednim kontakcie z interesantami;
5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;
6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w tym wykształcenie), wymagane do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. obsługi kasy (świadectwa ukończenia szkoły średniej / dyplomu ukończenia studiów wyższych);
7) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu (kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy przedkładane obowiązkowo, jeżeli kandydat nie posiada wyższego wykształcenia);
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
9) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których zakres jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy, dla potrzeb realizacji ww. naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” – dotyczy kandydata, który w dokumentach aplikacyjnych składanych w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze zawarł dane osobowe, których zakres jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru (tj. zakres jest szerszy niż wynika to z ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze -  podinspektora ds. obsługi kasy).

Kwestionariusz osobowy kandydat składa na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 września 2020 r. 
Oświadczenia kandydat składa na wzorach stanowiących Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 września 2020 r. 
Kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

Kandydat jest proszony również o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia o otrzymaniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 września 2020 r. 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, w tym co najmniej numeru telefonu kontaktowego  z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020 r.  do godz. 15.00,
 w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów, 
lub przesłać na adres:  Urząd  Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 239/2019 Burmistrza Rzgowa  z dnia 18 lipca 2019 r. (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac  500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów).
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie  - pok. nr 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 - 10. Informacji udziela: Katarzyna Berczak - Lato.

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obsługi kasy będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac  500-lecia 22, 95 – 030 Rzgów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bip.rzgow.pl) w zakładce „Urząd Miejski” – „Nabór na wolne stanowiska”.

 
                                                                                                   BURMISTRZ RZGOWA

                                                                                                      /-/ Mateusz Kamiński

Załączniki

Powiadom znajomego