W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art.11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LXI/486/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

 

BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r.
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

I. W ramach konkursu zostanie zlecona realizacja następującego zadania publicznego:

 

zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia:

  1. dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.

  1. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego ogłoszonym otwartym konkursem ofert wynosi:   40.000,00 zł

W projekcie budżetu Gminy Rzgów na 2019 rok zabezpieczono sumę 460.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ).

Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie ogłaszanego w niniejszym Konkursie zadania zostanie określona w budżecie Gminy Rzgów na 2019 rok po jego uchwaleniu przez Radę Miejską w Rzgowie.


  1. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja będzie przyznawana według przepisów określonych w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ),

2) uchwale Nr LXI/486/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,

3) Regulaminie otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ).

3. W ramach dotacji mogą być finansowane koszty kwalifikowane, do których zalicza się w szczególności:

1) koszty niezbędne do realizacji zadania publicznego,

2) ponoszone w terminie określonym w umowie o realizację zadania publicznego,

3) dokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania publicznego pod względem rzeczowym i finansowym (powinna być prowadzona wyodrębniana ewidencja księgowa środków otrzymanych w ramach dotacji).

4.W ramach otwartego konkursu ofert zostanie zlecona realizacja zadania w formie wsparcia.

5. W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego wymagany minimalny wkład finansowy w realizację zadania wynosi 5 % wnioskowanej kwoty dotacji (wkładem finansowym oferenta są: środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł).

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji / przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

7. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja konkursowa i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.

8. W przypadku kiedy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz Rzgowa oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowany harmonogram i zaktualizowany opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego w przypadku wprowadzenia do nich zmian. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego. Niedostarczenie dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji zadania publicznego.

9. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa o realizację zadania publicznego zawierana pomiędzy Gminą Rzgów, a oferentem.


IV. Koszty w ramach projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego, które w szczególności można sfinansować z dotacji:

1. wynagrodzenie płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami, np.: koszty osobowe zadania – wynagrodzenie;

2.koszty wymaganego zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności:

- przygotowanie i sprzątanie obiektów służących realizacji zadania,

- montaż urządzeń służących realizacji zadania,

3. zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania, w szczególności:

- uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń służących realizacji zadania,

- uzupełnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,

- artykuły gospodarstwa domowego związane z realizacją zadania,

- sprzęt i materiały medyczne jednorazowego użytku,

- paliwo i inne koszty związane ze zwykłym użytkowaniem pojazdu służącego realizacji zadania,

- artykuły spożywcze, wyżywienie, napoje,

- środki czystości,

- najem obiektów służących realizacji zadania,

- utrzymanie, przeglądy, konserwacja, drobne naprawy obiektów, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu służących realizacji zadania,

- ubezpieczenie adresatów zadania;

4. usługi poligraficzne, w szczególności: druk plakatów i informatorów;

5. koszty przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

6. koszty lokalowe, w szczególności:

- media: gaz, energia elektryczna, woda,

- usługi sanitarne, wywóz śmieci, odbiór ścieków;

7. koszty administracyjne zadania, w szczególności:

- koszty finansowe obsługi konta bankowego, opłaty sądowe, opłaty pocztowe,

- koszty telekomunikacyjne, internetowe,

- koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania,

- artykuły papiernicze.

 

V. Termin i warunki realizacji zadań

1. Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.

2. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Rzgów.

3. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową o realizację zadania publicznego, obowiązującymi standardami i przepisami prawa w zakresie opisanym w ofercie.

4. Realizatorzy zadania są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania.

 

VI. Termin i warunki składania ofert

1.Termin składania ofert upływa dnia 7 stycznia 2019 r. do godz.1500 (o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).

2.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie ( pokój 21 ), Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub przesłać drogą pocztową na ww. adres. Oferty są rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

3.Ofertę składa się na formularzu wzoru oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2019” z dopiskiem „ zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” - Zadanie nr 1.

  1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki (oryginały, bądź kopie następujących dokumentów, kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego;

            2) statut;

6. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych:

1) uzupełnienie brakujących załączników,

2) uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów.

Do uzupełnienia braków formalnych komisja konkursowa wzywa w formie pisemnej. Uzupełnienia braków formalnych można dokonać w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia odebrania wezwania.

Komisja konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień w związku ze złożoną ofertą bądź jej załącznikami.

  1. Odrzuceniu pod względem formalnym podlegają oferty:

1) złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;

2) złożone przez podmiot nieuprawniony do uczestnictwa w Konkursie;

3) sporządzone na niewłaściwym formularzu;

4) błędnie lub niekompletnie wypełnione, podpisane przez osobę/-y/ nieupoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów;

5) dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową oferenta;

6) dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem o Konkursie;

7) nieuzupełnione w terminie;

8) niespełniające innych wymagań zawartych w ogłoszeniu o Konkursie.

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.Oferty będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Rzgowa.

2. Członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem ofert i wyciągami z właściwych rejestrów lub ewidencji / wydrukami komputerowymi aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, składają stosowne oświadczenie dotyczące pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego mające na celu zapewnienie bezstronności ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Regulaminem”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 202/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 grudnia 2018 r.

3. Komisja konkursowa dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert.

4. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez komisję konkursową poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnej oceny merytorycznej ofert na formularzu oceny merytorycznej oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

5. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza, czy oferty spełniają wymogi formalne.

6.Oferty, które spełniły wymogi formalne, podlegają indywidualnej ocenie merytorycznej przez członków komisji konkursowej.

7. Po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert komisja konkursowa dokonuje rozstrzygnięć w drodze jawnego głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.

8. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i rekomenduje ją Burmistrzowi Rzgowa jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.

9. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu, który wraz z dokumentacją konkursową jest przedstawiany Burmistrzowi Rzgowa.

10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego dokonuje Burmistrz Rzgowa.

11. Otwarcie i ocena ofert przez komisję konkursową, a następnie wybór przez Burmistrza Rzgowa (po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej) oferty, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego, nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

12. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierające w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych nastąpi niezwłocznie po wyborze oferenta.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Kryteria oceny formalnej oferty:

1) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie;

2) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie;

3) sporządzenie oferty na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie;

4) złożenie oferty prawidłowo i kompletnie wypełnionej, w tym podpisanej przez osobę/-y/ upoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów;

5) złożenie oferty na zadanie objęte działalnością statutową oferenta;

6) złożenie oferty na zadanie zgodne z ogłoszeniem o Konkursie;

7) dołączenie do oferty wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie;

8) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Kryteria oceny merytorycznej oferty i skala ocen:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w szczególności:

- znaczenie określonego w ofercie sposobu realizacji zadania dla rozwoju sfery zadań publicznych w Gminie Rzgów,

- cykliczność proponowanych działań,

- doświadczenie w realizacji zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze,

- efekty uzyskiwane w realizacji zadań o takim samym lub zbliżonym charakterze w ostatnim okresie.

Łącznie można przyznać od 0-15 pkt.

2) przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

- zasadność wydatków przedstawionych w kalkulacji przewidywanych kosztów,,

- spójność poszczególnych pozycji kosztów z planowanymi działaniami i harmonogramem ich realizacji.

Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.

  3) proponowana w ofercie jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne, w szczególności:

- adekwatność zaplanowanych działań do wskazanych celów,

- zakres poszczególnych działań przedstawiony w opisie,

- trwałość rezultatów zadania publicznego i stopień wpływu realizacji zadania publicznego na osiągniecie jego celu,

- kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne.

Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.

  4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (dotyczy wspierania wykonywania zadania publicznego). Wkład finansowy wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o Konkursie będzie wyżej punktowany.

Wkład finansowy równy minimalnemu wymaganemu w ogłoszeniu o Konkursie: 3 pkt.

Wkład finansowy wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o Konkursie: 4 pkt. -10 pkt.

Łącznie można przyznać od 3 pkt. -10 pkt.

  5) planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków przy realizacji zadania publicznego.

Łącznie można przyznać od 0-10 pkt.

  6)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku, gdy oferent w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Łącznie można przyznać od 0-5 pkt.

 

VIII. W roku 2017 i 2018 na wymienione poniżej zadanie Gmina Rzgów przekazała następującą kwotę dotacji:


L.p.

Rodzaj i tytuł zadania

Rok 2017

Rodzaj i tytuł zadania

Rok 2018

1

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji   życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

- dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.

Kwota przyznana:

40.000,00 zł

Kwota wykorzystana:

40.000,00 zł

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji   życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

- dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.


Kwota przyznana:

40.000,00 zł


Dodatkowe informacje oraz formularz oferty można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
adres: Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
Informacji udziela: Joanna Krawczyk - inspektor ds. służby zdrowia i spraw społecznych
tel. 42- 214-12-10 wew. 118, 42-214-13-06
w godzinach 700-1500 pn., śr., czw., pt., oraz 900-1700 - wt.

Uchwała Nr LXI/486/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,


Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,


Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,


są dostępne:


w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie: bip.rzgow.pl,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.rzgow.pl,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie.                                                                                                                               BURMISTRZ RZGOWA

                                                                                                                                 /-/ Mateusz Kamiński


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane