W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

AZBEST - grupa minerałów włóknistych, charakteryzujących się dużą odpornością na bardzo wysokie temperatury, na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej. Jest minerałem sprężystym o dużej wytrzymałości mechanicznej, praktycznie niezniszczalnym, nie ulega degradacji biologicznej ani termicznej.

Stosowania azbestu zaniechano w latach 90-tych po odkryciu jego właściwości chorobotwórczych. Jego działanie szkodliwe powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu, które w postaci złogów zatrzymują się w płucach. Najczęstszymi chorobami wywołanymi przez azbest są: pylica azbestowa, zmiany płucne, rak płuc, rak oskrzeli, międzybłoniak opłucnej, zaburzenia oddechowe, podrażnienia i choroby skóry, podrażnienia błon śluzowych.

Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Polska do 2032r powinna wyeliminować ze stosowania wyrobów zawierających azbest. W celu tym opracowany został Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który obowiązki wykonania wymogów przerzuca na jednostki samorządowe.


PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2032

Wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi przyznał dofinansowanie w formie dotacji na Opracowanie i sporządzenie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032"
całkowity koszt zadania 21 525,00zł
wysokość dofinansowania 50% - 10 762,00zł

www.zainwestujwekologie.pl


ZASADY BEZPIECZNEGO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:

-każdy posiadacz wyrobów zawierających azbest (właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości) ma obowiązek zgłoszenia planowanych prac do właściwego organu administracji

-przy pracach związanych z demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest należy pamiętać o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska

-prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i ich transportem mogą być prowadzone tylko przez wyspecjalizowane firmy

-w celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania azbestu, wykonawca obowiązany jest do: izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon, ogrodzenia ternu, umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych, zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających emisję azbestu

-transport wyrobów zawierających azbest należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska

-odpady zawierające azbest powinny być składowane na wyznaczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych


 BAZA AZBESTOWA


W celu gromadzenia i przetwarzania informacji o wyrobach zawierających azbest oraz monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu stworzona została przez Ministerstwo Rozwoju tzw. baza azbestowa. Na stronie tej można znaleźć m.in. firmy specjalizujące się w usuwaniu azbestu oraz miejsca jego składowania.

 

DOFINANSOWANIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wspomaga oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne. Szczegóły programu prioretytowego „Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2017-2018” dostępne są bezpośrednio w siedzibie Funduszu.

Od stycznia 2018 roku  można składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie „wnioski o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobówzawierających azbest na terenie gminy Rzgów” -szczegółowe informacje pod adresem https://bip.rzgow.pl/index.php?gid=f3a1aa896c9906de7f12be4061c3fb92&grp=d02dbaa4a147488f22faaeb5ef6ae846&ver=5&lpos=5_999&rpos=-1_-1#menuscroll


REGULACJE PRAWNE:


1)Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 3, poz.20)

2)Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywanie wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz.31)

3)Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz.649)

4)Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz.1824)

5)Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

6)Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2032


Szczegółowy wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej w załączniku poniżej


 

Burmistrz Rzgowa przypomina, iż użytkowanie wyrobów azbestowych związane jest z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu właściwym organom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji tych wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury, a następnie sporządzenie w dwóch egzemplarzach informacji o wyrobach zawierających azbest (formularz nr 1). Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (formularz nr 2). Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Burmistrzowi. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.


INFORMUJEMY, ŻE BRAK UJĘCIA WYROBÓW/ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W INWENTARYZACJI SPOWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA EWENTUALNEJ DOTACJI NA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW


Informujmy ponadto, że usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prace te mogą wykonywać wyłącznie uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska, a po ich wykonaniu wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi obiektu oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

Ponadto należy pamiętać, iż wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane