W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne co najmniej raz na trzy lata aktualizuje się  założenia do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

 

Posiadanie projektu założeń jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z:

 

1) Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą:

 

-zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy,

 

-wszelkie sprawy o znaczeniu lokalnym, o ile nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów są zadaniami własnymi gminy,

 

-do grup zadań własnych gminy należą zadania związane z infrastrukturą techniczną (m.in. drogi, ulice, wodociągi, kanalizacje, zaopatrzenie w

energię, komunikacja publiczna itp.)

 

-gmina może realizować zadania publiczne również w ramach współdziałania z innymi gminami.

 

 

2) Ustawy Prawo energetyczne, która stwierdza m.in., że:

 

-gminy są odpowiedzialne za sprawy lokalne, do których należą planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe na obszarze gminy,

 

-gmina realizuje zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa oraz z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

 

 

3) Obwieszczenia Ministra gospodarki i Pracy w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025r., które stwierdza, że:

 

-gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w

zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego potencjału

odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z opadów.
Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich zaspokajania na terenie Gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia do 2034 r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RZGÓW - OPRACOWANIE NA LATA 2011-2026

MAPA

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RZGÓW - AKTUALIZACJA 2019

MAPA

AKTUALIZACJA PLANU W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

"Aktualizacja na 2021 r. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rzgów - opracowanie na lata 2011-2026". 

na zasadach i w trybie określonym w art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz.247 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1219 z późn. zm.)

Konsultacje będą trwały od dnia 22 lipca do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów, 
w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
www.bip.rzgow.pl w zakładce wykaz danych o środowisku

Uwagi i wnioski można składać:

- drogą elektroniczną na adres: mgorska@rzgow.pl;
- w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów;
ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok. 7, w godzinach pracy urzędu.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 DOKUMENT DO KONSULTACJI DO POBRANIA PONIŻEJ

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane