W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Rzgów: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
Numer ogłoszenia: 331344 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 2141109, faks 42 2141207.


     • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wyłapywania, odbioru, transport i utrzymanie w schronisku wskazanych przez Zamawiającego bezdomnych zwierząt z całego terenu administracyjnego gminy Rzgów oraz zapewnienie im opieki na czas trwania umowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Usługa jest usługą niepriorytetową. 2) Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 2.1) zapewnienie opieki nad 22 bezdomnymi psami z terenu gminy Rzgów, odłowionych dotychczas, przewiezienie ich z obecnego schroniska tj: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 97-400 Bełchatów, ul. Zdzieszulicka i umieszczenie zwierząt w schronisku Wykonawcy oraz zapewnienie właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca zapewnia transport w ramach kosztów wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Szacuje się, że opieką w ramach niniejszego zamówienia objętych może zostać ok.37 psów tj. 22 psy stan na dzień 30.11.2015r. plus 15 psów przewidywana liczba psów do przyjęcia. 2.2) przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezdomne zwierzę lub zwierzęta oraz ich odłowienie, a następnie dostarczenie do schroniska - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, 2.3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt środkiem transportu przeznaczonym do realizowania przewozu zwierząt żywych. 2.4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie następowało po zgłoszeniu przez Zamawiającego miejsca przybywania bezdomnego zwierzęcia, opisu zwierzęcia oraz przekazania innych informacji przydatnych do wykonania zadania, 2.5) każdorazowe wyłapanie zwierzęcia i przewiezienie go do schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego (zlecenie może zostać przesłane faksem lub email), 2.6) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt pochodzących z terenu gminy Rzgów dostarczonych tam na zlecenie innych instytucji czy osób fizycznych, 2.7) usypanie ślepych miotów zwierząt, 2.8) prowadzenie dokładnej ewidencji/wykazu zwierząt pozostających pod opieka, która to ewidencja winna być dołączona każdorazowo do faktury za dany miesiąc tj: a ) ilość zwierząt odłapanych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia, nr chipów, b ) ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji wraz z podaniem nr chipów tych zwierząt, c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku, e) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej / sterylizacja / kastracja / dane dotyczące kwarantanny..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
     • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 85.21.00.00-3, 98.38.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


     • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


          • - posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.). - posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Rzgów zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - posiadania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego art.5 ust.1pkt 2 i art.5 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.). Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dostarczenia w.w dokumentów.


     • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


          • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o łącznej wartości brutto powyżej 200 000,00 zł, tj. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, hoteli dla zwierząt, oraz załączenie dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena tego warunku - Załącznik Nr 7 i potwierdzające go dokumenty.


     • III.3.3) Potencjał techniczny


      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


          • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. - Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do świadczenia usług w zakresie przewozu zwierząt, wyposażony w klatkę do transportu zwierząt oraz spełniającym obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące transportu zwierząt, - posiada specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt, tj. atestowane urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia, nie zadające im cierpienia to jest co najmniej jeden: chwytak, aplikatur, transporter dla zwierząt, klatkę. Ocena tego warunku - Załącznik Nr 3


     • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


          • Wykonawca wykaże, że posiada wykwalifikowane osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym min.1 lekarz weterynarii oraz 2 osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena tego warunku - Załącznik Nr 6.


     • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


          • -Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł do oferty należy załączyć opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Na podstawie załączonej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczeniowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


     • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
     • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
     • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
     • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
     • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
     • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
     • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


     • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
     • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


     • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


     • 1 - Cena - 70
     • 2 - Odsetek adopcyjności - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 2.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy , które mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie obowiązywania umowy , w szczególności dotyczących przepisów podatkowych , np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych ,zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.rzgow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500 Lecia 22 Pok. nr 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

SIWZ doc, 311 kB
SIWZ doc, 311 kB
SIWZ doc, 311 kB

Powiadom znajomego