W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Burmistrz Rzgowa prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017 r. i 2018 r. audytu wewnę

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Rzgów, dnia 5 grudnia 2017 r.
O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Rzgowa

prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie

w 2017 r. i 2018 r. audytu wewnętrznego

w Gminie Rzgów i jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów.


           Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480 ze zm.), w tym m.in.:

1) przeprowadzenie analizy ryzyka uwzględniającej sposób zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów;

2) wyznaczenie obszarów działalności, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające;

3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2018;

4) przygotowanie programu zadań zapewniających;

5) przeprowadzenie w 2017 roku jednego zadania audytowego na podstawie §11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Zadanie do realizacji będzie uzgodnione z Burmistrzem Rzgowa. Zakres i tematyka zadania będzie przewidziana, aby zadanie było możliwe do realizacji w 2017 r.;

6) przeprowadzenie co najmniej trzech zadań audytowych w 2018 r.;

7) sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań zapewniających;

8) monitorowanie realizacji zaleceń;

9) przeprowadzenie czynności sprawdzających i przedstawienie wyniku w notatce informacyjnej kierownikowi jednostki i audytowanemu;

10) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego;

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;

12) wykonanie czynności doradczych.


           Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, a także zasad funkcjonowania administracji publicznej.


          Gmina Rzgów posiada 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 6 jednostek budżetowych, 1 samorządowy zakład budżetowy, 2 samorządowe instytucje kultury oraz 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Wielkość dochodów i wydatków Gminy Rzgów na 01.01.2017 r:

dochody: 51.345.800,00 zł,

wydatki : 66.663.478,00 zł.


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi audytu w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

2. dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).


Do oferty należy załączyć:

1) wykaz min. trzech usług audytu wykonanych w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, a także należy załączyć dowody, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością (opinie, referencje);

2) oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).          Oferty należy składać w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12grudnia 2017 r. do godz. 17.00

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,

lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów z dopiskiem na kopercie „Oferta na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rzgów i jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów”. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie.


                                                                                                         Burmistrz Rzgowa

                                                                                                      /-/ Mateusz Kamiński

Załączniki

Powiadom znajomego