W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

„Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego”

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Zaproszenie do złożenie oferty


Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :


Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego”

Zamawiający: Gmina Rzgów, Plac 500 lecia 22, 95-030 Rzgów, NIP7282606012

Przedmiot zamówienia : przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia świątecznego:

 • choinki świątecznej LED zlokalizowanej w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie

 • motywu świetlnego typu LED w ramce, zamocowanego na słupach oświetleniowych na Placu 500 lecia 22 w Rzgowie

 • motywu świetlnego LED typu KORONA z efektem błysku zamocowanego na latarniach w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie

 • motywu LED przedstawiającego bombkę podzieloną zamocowaną na słupie latarni oświetleniowej na rondzie ul. Łódzka/Rudzka w Rzgowie

 • motywu świetlnego LED przedstawiający 6 ramienną śnieżynkę, sopel świetlny LED z efektem błysku i wąż świetlny LED zamocowany na ścianie frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie
  Warunki dostawy


 • termin dostawy i uruchomienia - 5 grudzień 2017 r

 • termin demontażu - 31.01.2018 r

 • gwarancja 3 lata

 • wymagany czas reakcji serwisowej 1 dzień

 • o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy: posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.

 • Zamawiający zapewnia podłączenia elektryczne oświetlenia świątecznego

 • Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zbliżonej w zakresie specyfikacji motywów świetlnych LED podanych w zapytaniu.

Istotne warunki zamówienia:

a. cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt materiałów eksploatacyjnych oraz dojazdu do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w złotych polskich na każdą pozycję oświetlenia świątecznego w rozbiciu na koszt materiału i montażu wraz z usługą serwisową oraz kwoty na całość zamówienia

b. warunki płatności – przelew z terminem płatności 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisania protokółu wykonania prac

c. realizacja zamówienia zgodnie z terminem określonym w przedstawionej ofercie

d. Zamawiający zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty

e. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części oferty w przypadku braku dostatecznych środków finansowych.

f. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zamówionych elementów dekoracyjnych.


 Kryteria oceny ofert;

Szacunkowa cena całkowita w oparciu o załączoną ofertę cenową z cenami jednostkowymi poszczególnych elementów zlecenia za realizację zadania – 100 %

I
nformacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

100 %


Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty


najniższa oferowana cena brutto

Cena =------------------------------------------------------ x 100

                                                                                  cena brutto badanej oferty


Informacje dla oferentów;

Osoba do kontaktu Włodzimierz Kaczmarek, mail; wkaczmarek@rzgow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 2141233 w godz. 7 – 15 od poniedziałku do piątku oprócz wtorku w godz. 9 – 17.


Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres zamawiającego do dnia 15.11.2017 r do godz.. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat )


SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAŁĄCZNIKU


UWAGA!!!
WYNIKI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAŁĄCZNIKU

Załączniki

Powiadom znajomego