W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

BURMISTRZ RZGOWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZADANIE: PRZEWÓZ I OPIEKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TEREN

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

BURMISTRZ RZGOWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZADANIE: PRZEWÓZ I OPIEKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY RZGÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


 1. Informacje ogólne


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:       

Gmina Rzgów,

Adres zamawiającego: 

pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.


 1. Przedmiot zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz:

uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów tj. Romanów, Babichy, w roku szkolnym 2017/2018 do następujących placówek oświatowych:

  • Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi, ul. Siarczana 29/35

łączna ilość km – ok. 58 (dowóz oraz powrót).

W ciągu roku szkolnego liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych może ulec zmianie.


2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

   1. - Uczniowie dowożeni będą od poniedziałku do piątku (w dniach nauki w szkole) począwszy od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r. na trasie dom-szkoła-dom.

   2. Zamawiający dopuszcza realizację przewozów w dniach innych niż dni nauki (odpracowanie dni nauki w innych terminach np. w soboty)

   3. Godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione będą od rozkładów zajęć w placówkach - szczegółowe godziny dowozu i przywozu uczniów wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz w porozumieniu z rodzicem / opiekunem dziecka.

   4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę przewożonym uczniom podczas wsiadania, transportu i wysiadania do i z pojazdu. Opiekun odbiera dzieci od rodziców/opiekunów prawnych spod domu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, po dowiezieniu do szkoły przyprowadza dzieci i przekazuje osobie dyżurującej, po zakończeniu zajęć odbiera dzieci ze szkoły i po dowiezieniu przekazuje pod opiekę rodzicom/prawnym opiekunom.


UWAGA: Ze względu na specyfikę świadczonej usługi, osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być kierowcą pojazdu dokonującego przewozu dzieci.


   1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki higieny, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.

   2. Pojazd musi być dostosowany do bezpiecznego przewozu co najmniej 3 pasażerów (tj. 2 uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekuna).

   3. Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, w tym podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii.

   4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom.

   5. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą zaistnieć podczas wykonywania transportu uczniów.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają ważną w okresie realizacji zamówienia licencję zezwalającą na podejmowanie i wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)

 2. Posiadają sprawny technicznie pojazd/pojazdy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,

 3. Dysponują osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia tj. kierowcą posiadającym aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii - w zależności od typu pojazdu wskazanego do realizacji zamówienia.


 1. KRYTERIUM WYBORU


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium – ceną brutto. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA


 1. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia do składania ofert (formularz ofertowy).

 2. Zapłata odbywać się będzie co miesiąc, po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku za miesiąc poprzedni. Usługa obejmuje tylko faktycznie wykonane dowozy. W przypadku choroby ucznia, bądź innych sytuacji kiedy uczniowie nie byli dowożeni do szkoły zapłata nie przysługuje. Wykonawca dołączy do faktury/rachunku zaświadczenie potwierdzające liczbę dni obecności ucznia w szkole, poświadczone przez szkołę.


 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA 


Oferty należy składać do dnia 25.07.2017 r. do godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Adres do korespondencji: 
Urząd Miejski w Rzgowie

plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów

z dopiskiem „Oferta – Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów w roku szkolnym 2017/2018”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty zostaną otwarte w dniu 26.07.2017 roku o godzinie 8:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferenta telefonicznie, e-mailem w możliwie najkrótszym terminie.

Osoba uprawniona do kontaktu: Marta Pietrusińska, tel. 42 214 12 10


                                                                                                                                       Burmistrz Rzgowa
                                                                                                                                                   /-/
                                                                                                                                      Mateusz Kamiński


Załączniki

Powiadom znajomego