W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zaproszenie do składania ofert na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE

Burmistrz Rzgowa zaprasza do składania ofert na                  
wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

I. Zamawiający

Gmina Rzgów

reprezentowana przez Burmistrza Rzgowa

95-030 Rzgów , Plac 500 Lecia 22, tel.( 42) 214 - 12-09 fax.(42) 214-12-07

adres strony internetowej: www.rzgow.pl

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) oraz zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro., zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie wyceny usługi „wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”


II. Opis przedmiotu zamówienia do postępowania pt.:

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wyłapywania, odbioru, transportu i utrzymania w schronisku wskazanych przez Zamawiającego bezdomnych zwierząt z całego terenu administracyjnego gminy Rzgów oraz zapewnienie im opieki na czas trwania umowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

2) Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

2.1)zapewnienie opieki nad co najmniej 12 bezdomnymi psami z terenu gminy Rzgów, odłowionymi do 31 grudnia 2019 r., przewiezienie ich z obecnego schroniska tj: Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 97 -400 Bełchatów ul. Zdzieszulicka należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o 97 – 400 Bełchatów , ul. Czyżewskiego 7 , na koszt Wykonawcy i przy użyciu własnych środków transportowych Wykonawcy i umieszczenie zwierząt w schronisku Wykonawcy oraz zapewnienie właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca zapewnia transport w ramach kosztów wykonania umowy.

2.2)Odbiór wszystkich psów z Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 97 -400 Bełchatów ul. Zdzieszulicka należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o 97 – 400 Bełchatów , ul. Czyżewskiego 7 , powinien nastąpić najpóźniej do dnia 2 stycznia 2020 r., na podstawie protokołu przejęcia. Przewóz psów powinien odbyć się pojazdami przystosowanymi do transportu psów.

Zamawiający zastrzega, że liczba zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa niż 12 sztuk. Na dzień 31 października 2019 r. liczba psów przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie ul. Zdzieszulicka wynosi 12. Na dzień 1 stycznia 20120 r. liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do ok. 18, w wyniku odłowienia kolejnych psów.

2.3) przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezdomne zwierzę lub zwierzęta oraz ich odłowienie, a następnie dostarczenie do schroniska – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, a w sytuacji szczególnego zagrożenia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia w czasie do 2 godzin od zgłoszenia.

2.4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt środkiem transportu przeznaczonym do realizowania przewozu zwierząt żywych.

2.5) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie następowało wyłącznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego lub Policji ze Rzgowa z miejsca przybywania bezdomnego zwierzęcia, opisu zwierzęcia oraz przekazania innych informacji przydatnych do wykonania zadania, i dotyczyć będzie zwierzęcia znajdującego się na terenie gminy Rzgów,

2.6) każdorazowe wyłapanie zwierzęcia i przewiezienie go do schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub Policji ze Rzgowa (zlecenie może zostać przesłane faksem lub email),

2.7) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt pochodzących z terenu gminy Rzgów dostarczonych Wykonawcy na zlecenie innych podmiotów,

2.8) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi :

- 15 dniowa kwarantanna,

- odrobaczanie ,

- leczenie,

- zabiegi sterylizacji albo kastracji , znakowanie poprzez wszczepianie mikroprocesora , usypanie ślepych miotów bezdomnych zwierząt ,

- eutanazja zwierząt w drastycznych, beznadziejnych przypadkach,

- usypanie ślepych miotów zwierząt,

2.9) prowadzenie dokładnej ewidencji/wykazu zwierząt pozostających pod opieką, która to ewidencja winna być dołączona każdorazowo do faktury za dany miesiąc tj:

a) ilość zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia, nr chipów,

b) ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji wraz z podaniem nr chipów tych zwierząt,

c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku,

d) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej / sterylizacja / kastracja / dane dotyczące kwarantanny.

2.10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której będzie systematycznie umieszczać zdjęcia i dane zwierząt bezdomnych, które przebywają w schronisku,

2.11) Wykonawca będzie aktywnie poszukiwał osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Schroniska,

2.12) Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska, umożliwi osobom fizycznym adopcje przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych,

2.13) do adopcji mogą być wydawane tylko zwierzęta posiadające chip i wysterylizowane, wykastrowane na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w regulaminie schroniska uzgodnionym z Zamawiającym oraz zaszczepione, z aktualną książeczką zdrowia,

2.14) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt środkiem transportu przeznaczonym do realizowania przewozu zwierząt żywych,

2.15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kwartalnej kontroli na terenie schroniska w zakresie jakości i zgodności wykonywania usługi przez Wykonawcę z postanowieniami umowy. O zamiarze i czasie przeprowadzenia kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem.

2.16) Zamawiający będzie zlecał odławianie lub odbieranie i przechowywanie w schronisku bezdomnych zwierząt do wysokości posiadanych środków finansowych.

2.17) Wykonawca zapewni:

a) opiekę, polegającą na zapewnieniu zwierzętom: pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem dziennego światła, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się,

b) wyżywienie, polegające na dostarczeniu odpowiedniej ilości karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

c) nadzór weterynaryjny, w tym: kontrolę stanu zdrowia, szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, szczepienia przeciwko wściekliźnie, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, badania kliniczne, kontrolę płodności (tj. sterylizację i kastrację) oraz profilaktykę i lecznictwo (w tym chirurgia miękka i chirurgia twarda), a także uśpienie ślepego miotu. Dla zwierząt poszkodowanych, chorych lub podejrzanych o chorobę, rokujących nadzieję na wyzdrowienie w przypadkach koniecznych zapewnienie kwarantanny i odpowiedniego leczenia,

d) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę oraz wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych,

e) prowadzenie ewidencji, oznaczanie numerem identyfikacyjnym, prowadzenie

dokumentacji fotograficznej i chipowanie przyjmowanych bezdomnych zwierząt,

f) otaczanie zwierząt opieką zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie

zwierząt (tj. Dz. U. z 2019r. poz.122) i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz.U.2004r., Nr 158, poz.1657)

III. Warunki udziału w postępowaniu .

1.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca będzie posiadał uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności:

a) posiadanie aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rzgów zgodnie z ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz. z 2019 poz.2010)

b) posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U z 2019 r., poz.2010),

c)posiadanie zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej , w zakresie gromadzenia zwierząt , określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności , zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz. U z 2018r. poz.1967)

d) protokoły z kontroli schroniska lub raporty z wizytacji schroniska wraz z załącznikami z trzech ostatnich lat poprzedzających bieżący rok sporządzone przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w których wskazano liczbę zwierząt w schronisku na koniec roku oraz liczbę zwierząt adoptowanych, w celu ustalenia liczby adopcji danego wykonawcy.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca będzie posiadał zdolności techniczne lub zawodowe.

Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wykonawca musi dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności:

a) posiadać co najmniej jeden środek transportu do przewozu zwierząt spełniający warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 122) i posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2. Wykonawca załącza także odpowiednią decyzje powiatowego lekarza weterynarii o której mowa powyżej.

3.Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia   w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt 1 i 2. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

IV. Termin wykonania zamówienia

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

V. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

4. Ofertę składa się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem

wykonawcy oraz tytułem: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rzgów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

5. Wraz z ofertą (treść zgodna z załącznikiem nr 1), wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

a)posiadanie aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rzgów zgodnie z ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. z 2019 poz. 2010)

b)posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U z 2019 r., poz.2010),

c)posiadanie zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej , w zakresie gromadzenia zwierząt , określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności , zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1967)

d)protokoły z kontroli schroniska lub raporty z wizytacji schroniska wraz z załącznikami z trzech ostatnich lat poprzedzających bieżący rok sporządzone przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w których wskazano liczbę zwierząt w schronisku na koniec roku oraz liczbę zwierząt adoptowanych, w celu ustalenia liczby adopcji danego wykonawcy,

e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg .załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , wystawiony / wydrukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Termin i miejsce składania ofert .

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie 95-030 Rzgów , Plac 500 –lecia 22 ,

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 12.00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25.11.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok.6


VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich jako ceny brutto zawierające podatek VAT wg. obowiązującej stawki.

2.Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

3.Ceny określone w ofercie będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.

4.Ceny oferty winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą zamówienia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

6.Cena stanowi sumę cen jednostkowych brutto podanych w pkt.1 + pkt.2 Formularza ofertowego .


cena poz:

.A, B , C

POZ

Wyszczególnienie

Miara

Cena netto

Wartość podatku VAT %

Cena brutto

             A

 

cena jednokrotnego wyłapania i /lub odbioru zwierzęcia oraz transport, bez względu na ilość wyłapanych i /lub odebranych zwierząt w ramach danego wyłapania i /lub odebrania ;


zł/ 1 szt.
 

Cena 15 dniowej kwarantanny zwierzęcia w schronisku

zł/ 1 szt.
 

Cena Sterylizacji /kastracji/zwierzęcia po 15 dniowej kwarantannie


zł/ 1 szt.
 

Cena pobytu zwierzęcia w schronisku po kwarantannie do 20 dni   (cena za rozpoczętą dobę zwierzęcia w schronisku)

zł/1 doba
 

Cena chipowania zwierzęcia

zł/szt

B

 

Cena pobytu zwierzęcia w schronisku powyżej 20 dni (cena za rozpoczętą dobę pobytu zwierzęcia w schronisku)

zł/1 doba
C

 

Cena eutanazji zwierzęcia

zł/ szt
7. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznie wykonanych ilości usług po cenach jednostkowych;

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Pkt.1. Cena z poz.B x 12* (psy z 2019 roku) x 366 dni pobytu zwierzęcia w schronisku =


zł …………………… netto + VAT…………… %   = ……………………zł brutto

*liczba zwierząt przebywających w dotychczasowym schronisku, po przebytej kwarantannie, sterylizacji i chipowaniu; zwierzęta przebywają dłużej, niż 20 dni w schronisku.


Pkt.2 [Cena A + cena B ] x 8 psów ( ilość możliwa do przyjęcia w ciągu zamówienia) + cena C ** =


             Cena A = A1+ A2+ A3 + ( 20 x A4 ) + A5

             Cena B = Cena z poz. B x 331 dni *

             Cena C = Cena z poz. C x 4 psy **

*(wyjaśnienie 366 dni – 35 dni = 331 *dni tj. 15 dni kwarantanny + 20 dni pobytu zwierząt w schronisku po kwarantannie)

** ( 4 psy – szacunkowa ilość psów możliwych poddaniu eutanazji w 2020 roku)

Razem wartość zamówienia ( pkt.1 + pkt.2 ) ……… zł netto+ VAT ……. % = ………zł brutto

9.Odsetek adopcji – określony na podstawie stosunku liczby psów oddanych do adopcji do liczby psów przyjętych do schroniska w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie oferty ( 2016 -2018 ) podany „ % ‘’

                                     ( PA 2016+ PA2017+ PA2018)

Odsetek adopcji A= ………………………………….. x 100 % = ………………

                                   ( PP 2016+ PP 2017+ PP 2018)                                                                                                                      

PA= liczba psów oddanych do adopcji w okresie ( 2016- 2018 )

PP=  liczba psów przyjętych do schroniska w okresie ( 2016- 2018 )

Uwaga: przy wyliczeniach kryterium „odsetek adopcji „ wartość zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ,wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1.kryterium oceny i wyboru oferty są:

   Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia                                      50 %

   Odsetek adopcji                                                                                   50 %

 

Nazwa kryterium:

Waga:

 

Cena (stanowi sumę cen z pkt. 1 , pkt. 2   - Formularza ofertowego)

50%

 

Odsetek adopcji – określony na podstawie stosunku liczby psów oddanych do adopcji do liczby psów przyjętych do schroniska w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie oferty ( 2016 -2018 ) podany „ % ‘’,( nie uwzględniając zwierząt poddanych eutanazji i padłych).


50%2.Liczba przyznanych punktów w ramach w.w. kryteriów zostanie obliczona według wzoru :

•Cena oferty (stanowi sumę cen jednostkowych brutto z pkt. 1 i pkt. 2 - Formularza ofertowego):


                                                           Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

Wartość punktowa Ceny oferty = ----------------------------------------------------------- x 50 %

                                                                 Cena brutto ocenianej oferty


•Odsetek adopcjizadeklarowany w formularzu ofertowym


                                                      Odsetek adopcji badanej oferty

Wartość punktowa A= ------------------------------------------------------------------- x 50%

                                             Najwyższy odsetek adopcyjności spośród złożonych ofert

Ocena tego parametru nastąpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę protokołów z kontroli schroniska lub raportów z wizytacji schroniska bądź zaświadczenia lub oświadczenia wydanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzające odsetek adopcji- określony na podstawie stosunku liczby psów oddanych do adopcji w ciągu danego roku do liczby psów w schronisku na koniec danego roku ,obliczony dla trzech ostatnich lat poprzedzających bieżący rok (2016-2018 ) , nie uwzględniając zwierząt poddanych eutanazji jak i padłych. Przy czym liczba adopcji nie uwzględnia zwierząt odebranych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy.

W przypadku każdego z ww. kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania wyliczonego na podstawie powyższych wzorów.

Suma punktów oferty = Wartość punktowa Ceny + Wartość punktowa „odsetek adopcji A”

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

3.Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to ,że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.Wykonawcy ,składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta , która w sumie uzyska największa ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5.Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z największą ilością punktów , stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

IX. Istotne postanowienia umowy.

Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy , stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

X. Postanowienia końcowe.

1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzgow.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

2. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień:

             Teresa Agier tel.( 42) 214-12-09 email: rolnictwo@rzgow.pl

3. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzgow.pl   Zamawiającego.

4. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.


XI. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - Wykaz narzędzi

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4.Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych ( RODO)


Załączniki

Powiadom znajomego