W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zaproszenie do składania oferta na zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie zwierzętom

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

                                                                                                        Łódź, dnia 18.11. 2019r.

GPR.6140.10.2019                                                   Zamawiający Gmina Rzgów      

                                            reprezentowana przez Burmistrza Rzgowa

95-030 Rzgów , Plac 500 Lecia 22, tel.( 42) 214 - 11-09 fax.(42) 214-12-07

adres strony internetowej: bip.rzgow.pl

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 .) oraz zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro., zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

 

a) zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie zwierzętom właściwych warunków sanitarnych i bytowych, wyżywienia i opieki, odpchlenie i odrobaczenie zwierząt;

b) kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rzgów, ich leczenie oraz znakowanie;

c) znakowanie psów i kotów skierowanych przez Zamawiającego, poprzez wprowadzenie mikroczipa i jego rejestracja w Międzynarodowej bazie zwierząt oznakowanych ;

d) sterylizacja /kastracja psów oraz kotów właścicielskich , przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób , pod których opieką zwierzęta pozostają ,

e) usypianie ślepych miotów zwierząt.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia .

 

a) zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie zwierzętom właściwych warunków sanitarnych i bytowych, wyżywienia i opieki, odpchlenie i odrobaczenie zwierząt;

b) kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rzgów, ich leczenie oraz znakowanie;

c) znakowanie psów i kotów skierowanych przez Zamawiającego, poprzez wprowadzenie mikroczipa i jego rejestracja w Międzynarodowej bazie zwierząt oznakowanych ;

d) sterylizacja /kastracja psów oraz kotów właścicielskich , przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób , pod których opieką zwierzęta pozostają ,

e) usypianie ślepych miotów zwierząt.

 


1.Czynności realizowane w ramach zamówienia :


1) świadczenie usługi całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie obejmowało :

 

a)            transport zwierzęcia z miejsca zdarzenia ,

b) opiekę nad powierzonymi zwierzętami polegającą w szczególności na : żywieniu , pojeniu ,pielęgnacji , a także opiece weterynaryjnej.

 

W ramach świadczonych usług zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Wykonawca zapewnia całodobową ( również w dni świąteczne) gotowość do przyjęcia oraz zapewnienie leczenia i prawidłową opiekę dla zwierząt z terenu gminy Rzgów , które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych z ich udziałem . Zapewnione przez Wykonawcę miejsce winno być tymczasowym schronieniem dla poszkodowanych zwierząt. Zwierzęta po okresie hospitalizacji i rekonwalescencji winny wrócić do naturalnego środowiska , bądź zostać przekazane do schroniska lub do adopcji . Z uwagi na losowy charakter tego typu zdarzeń , nie określa się kiedy i jak długo może przebywać zwierzę pod opieką Wykonawcy.

O konieczności przyjęcia zwierzęcia Wykonawca będzie powiadomiony przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rzgowie Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa.2) świadczenie usług kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących , sterylizacja /kastracja psów oraz kotów właścicielskich , przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób , pod których opieką zwierzęta pozostają ,znakowania psów i kotów właścicielskich, usypiania ślepych miotów kotów i psów oraz pozostałych zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności będzie obejmowało :


a) kastrację lub sterylizację , kotów bezdomnych , wolno żyjących , leczenia   oraz ich znakowanie , dla kotów występujących na terenie gminy Rzgów , w ramach których wykonywane będą obligatoryjnie :


- ocena stanu zwierzenia w tym wykonanie niezbędnych badań klinicznych warunkujących przeprowadzenie w zabiegu bez dodatkowego zagrożenia życia zwierzęcia ,

- oznakowanie zwierzęcia w trakcie zabiegu pod narkoza ,

- opatrzenie drobnych ran,

- odpchlenie /odrobaczenie w razie konieczności ,

-wykonanie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku istotnych zaniedbań w tym zakresie,

- przeprowadzenie zabiegu kastracji lub sterylizacji wraz z leczeniem pozabiegowym,

-utrzymywanie zwierzęcia po zabiegu w przypadku wystąpienia takiej konieczności jeżeli będzie wymagał tego stan zdrowia ,

Zabieg sterylizacji kotek musi być przeprowadzony metoda najmniej inwazyją – o najkrótszej możliwej linii cięcia powłok brzusznych przy użyciu szwów rozpuszczalnych tak, aby nie było konieczności ich usuwania.

Po zabiegu zaleca się podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu oraz preparatu przeciwbólowego- zgodnie z zasadami dobrych praktyk weterynaryjnych i przyjętymi standardami leczenia .

Kondycja i stan zwierzęcia po zabiegu musi umożliwić mu przeżycie na wolności bez dodatkowej pomocy i opieki ze strony człowieka .


b) znakowanie psów i kotów właścicielskich poprzez wprowadzenie mikroczipa dla psów i kotów   występujących na terenie gminy Rzgów będzie obejmowało :

 

- wszczepienie mikroczipa zwierzętom przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego,

- wprowadzenie ( odnotowanie ) danych właściciela do bazy danych .


c) sterylizacja /kastracja psów oraz kotów właścicielskich , przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób , pod których opieką zwierzęta pozostają,


d)usypiania ślepych miotów kotów i psów oraz pozostałych zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności będzie obejmowało :


- przeprowadzenie eutanazji całych miotów ,

- przeprowadzenie eutanazji pozostałych zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- przekazanie zwłok do utylizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie gminy Rzgów .

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa, własną wiedzą i doświadczeniem ,w sposób wykluczający cierpienie zwierząt .

Podstawą do wykonania zabiegów sterylizacji , kastracji i znakowania psów i kotów będzie skierowanie z Urzędu Miejskiego w Rzgowie Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa .

 

II. Dokumentowanie i rozliczanie wykonanych zabiegów:


a) prowadzenie chronologicznej ewidencji zgłoszeń i ewidencji wykonanych zabiegów , pozwalających na powiązanie ich z dokumentacją weterynaryjną , umożliwiająca ocenę i kontrolę wykonywania umowy przez Zamawiającego.

b) sporządzenie dokumentacji zdjęciowej zwierzęcia poddanego zabiegowi znakowania , oraz sterylizacji lub kastracji.


c) Wykonawca dołącza do faktury zestawienia zawierające informację o ilości zwierząt poddanych leczeniu , dni pobytu zwierzęcia w lecznicy , rodzaju zabiegów jakim poddane były zwierzęta oraz daty wykonania zabiegów lekarskich wraz załączoną dokumentacją fotograficzną zwierzęcia poddanego zabiegowi czy leczeniu.


III. Termin wykonania zamówienia 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

 

IV. Informacja o dokumentach , jakie maja dostarczyć Wykonawcy :

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ,

2. Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy , jeżeli ofertę składa pełnomocnik .


V. Sposób przygotowania i składania ofert.

1.Wykonawca może złożyć jedna ofertę.

2.Ofertę składa się , pod rygorem nieważności , w formie pisemnej.

3.Treść oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia .

4.ofetę skład się w zamkniętej , nieprzezroczystej kopercie , oznaczonej nazwa i adresem wykonawcy oraz tytułem „zapewnienie całodobowej, przez siedem dni w tygodniu, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obejmującej w szczególności wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, zapewnienie zwierzętom właściwych warunków sanitarnych i bytowych, wyżywienia i opieki, odpchlenie i odrobaczenie zwierząt;

kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rzgów, ich leczenie oraz znakowanie;

znakowanie psów i kotów skierowanych przez Zamawiającego, poprzez wprowadzenie mikroczipa;

sterylizacja /kastracja psów oraz kotów właścicielskich , przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób , pod których opieką zwierzęta pozostają ,

usypianie ślepych miotów zwierząt.

5. Wraz z ofertą (treść zgodna z załącznikiem nr 1) , Wykonawca zobowiązany jest do złożenia :

kserokopii uprawnień do wykonywania zawodu oraz wymaganych przepisami prawa zezwoleń pozwalających świadczyć usługi objęte ofertą.

                                                                                        

VI. Termin miejsce składania ofert.

1.Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie , 95 -030 Rzgów , Plac 500 lecia, oferty należy składać osobiście albo pocztą.

2.Termin składania ofert : do dnia 02.12.2019r. do godz.12:00.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych ( netto i brutto ) z obowiązującym podatkiem VAT w %.

2.Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

3.Ceny określone w ofercie będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.

4.Ceny oferty winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą zamówienia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

6.Cenę oblicza się jako sumę wartości brutto poszczególnych części zamówienia wskazanych w ofercie.

VIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:


1.kryterium oceny i wyboru oferty jest : najniższa cena 100 %

100 % - waga kryterium.

Jeżeli firma , której oferta została wybrana , uchyli się od zawarcia umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie ceną, rozumianą jako wskazana w ofercie wartość brutto zamówienia, równa sumie wartości brutto poszczególnych części zamówienia.Liczba przyznanych punktów w ramach ww. kryterium zostanie obliczona według wzoru :


Najniższa cena CK – 100 % ( max liczba punktów 100 )

                   Cn

   C K = …………… x 100  

                         Co


gdzie:

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród nie odrzuconych ofert

Co – cena brutto ocenianej oferty

100 % - waga kryterium


IX. Istotne postanowienia umowy .

Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.X. Postanowienia końcowe.

1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.rzgow.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

2. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień:

             Teresa Agier tel.( 42) 214-12-09 email: rolnictwo@rzgow.pl

3. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.rzgow.pl

4. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.   Załączniki :

Załącznik nr1 - Formularz ofertowyZałącznik nr 2       - projekt umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy.Klauzura informacyjna dotycząca danych osobowych (RODO)

Załączniki

umowa.doc doc, 67 kB

Powiadom znajomego