W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zapytanie ofertowe- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Przedmiotem zapytania jest:


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. ”


Część I


Postanowienia ogólne

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzgów , Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

NIP.7282606012


 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie dotyczy zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z art.4 pkt 8 przywołanej ustawy i zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,- euro netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa
z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Część II


Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2020r.
do 31 grudnia 2020r.”.


Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:


 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  z ternu nieruchomości będących własnością gminy Rzgów od 1 stycznia 2020r.
  do 31 grudnia 2020r.

 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie posiadania takich kompetencji lub uprawnień Wykonawcy:


-są wpisani do właściwego rejestru działalności regulowanej Gminy Rzgów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z poz. zm),


-posiadają zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z poz. zm.).


 • Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, a przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:


 • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:


 • Zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru działalności regulowanej Gminy Rzgów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie
  z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z poz. zm),


 • aktualnego zezwolenia na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z poz. zm.) (pośwaidczony za zgodność z ogyginałem).


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.


 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urząd Miejski w Rzgowie Pl.500-lecia 22 , pok. 21 ( sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2019 godz.12:00

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z postępowaniem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

 3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:


Oferta na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będących własności gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.”


nie otwierać przed dniem 12.12.2019 godz. 12:00


3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ WYKONAWCA


Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

3.1. FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1

3.2. ISTOTNIE POSTANOWIENIA UMOWY– zaparafowana każda strona - załącznik nr 2


4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW


Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest:

poczta elektroniczna: sekretariat@rzgow.pl lub fax: 42 214 12 07


5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze
i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Rzgów, wskazanych przez Zamawiającego,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Palnu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, przyjetego uchwałą sejmiku Województwa łódzkiego nr XXVI/481/12 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie przyjecia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 2023-2028, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20.06.2017 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 2023-2028, zapisami uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XIII/150/15 z dnia 15.07.2015 r. oraz Uchwały
nr XX/49/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów.


Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Rzgów Wykonawca zobowiązany jestprzekazać je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20.06.2017 roku otrzymał status RIPOK.


Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki które zostaną ustawione
w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez zamawiającego,
zapewniaWykonawca.


Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.


Obowiązkiem Wykonawcy będzie uprzątnięcie miejsca wokół wystawionych pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca zabierze dostawione przy pojemnikach worki z odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości ma możliwość dostawienia worków z odpadami w przypadku gdy pojemność pojemnika w danym miesiącu będzie niewystarczająca.


Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych wynosić będzie–
co tydzień,
zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w wybranych nieruchomościach oraz na zgłoszenie telefoniczne lub zgłoszenia drogą elektroniczną konieczności odbioru odpadów z nieruchomości wskazanej/wskazanych przez Zamawiającego.


II.WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZETU TECHNICZNEGO


1. Charakterystyka specjalistycznych pojemnikówdo gromadzenia odpadów zmieszanych, które powinny:


a) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy;


b) mieć pojemność : 1100 l oraz taką samą lub odpowiadającą pojemnikowi KP-7;


c) przystosowane do opróżnienia mechanicznego, kompletne i zdatne do użytku – odporne na UV, niskie temperatury i nagrzewanie, wyposażone w kółka, posiadające zamykaną klapę.


Wszystkie pojemniki będą własnością Wykonawcy i będą zapewnione na czas świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów.


2. Sprzęt techniczny:


Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązują przepisyRozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzyamniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz.2010
ze zm.) w zakresie:


- Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;

- Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.


III. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE


1. Powierzchnia gminy wynosi: 66,32 km2.

2. Liczba nieruchomości objętych zamówieniem wynosi: 16.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilości podane powyżej mogą ulec zmianie.


IV. LICZBA URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW


1. Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych:


a) 1100 l – 16 szt.

b) KP-7 – 2szt.


V. SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW


Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu o kodzie odpadu 20 03 01 , rodzaj odpadu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wynosi około 500,00 m3
(28 odbiorów kontenerów KP-7 oraz 232 odbiory z pojemników 1100 l).


Ilość wytworzonych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe
i mogą ulec zmianie podczas realizacji zamówienia w wyniku rzeczywiście wytworzonych odpadów.

W niniejszym dokumencie ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną ilość odebranych odpadów.

Przyjęte przez zamawiającego dane liczbowe stanowią jedynie przybliżone wartości, które
w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie w stosunku do wartości wskazanych
w powyższym opisie przedmiotu zamówienia tj. danych dotyczących liczby nieruchomości, ilości pojemników.VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla rejonu Gminy Rzgów na przyjmowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

2.Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

3.W przypadku zmian w/w wykazie, o którym mowa powyżej, skutkujących rozszerzeniem listy nieruchomości lub pojemników nie ujętych w/w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)niezwłocznego (nieprzekraczającego 48 godzin) wyposażenia nieruchomości w pojemniki b)odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości według wykazu.

4. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa powyżej, skutkujących zmniejszeniem listy nieruchomości lub pojemników ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) niezwłocznego (nieprzekraczającego 48 godzin) odebrania pojemnika z nieruchomości,

b) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości.

5.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, stanowiących przedmiot zamówienia, przed dniem podpisania umowy sporządzi Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część umowy.

6. Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. Aktualizację harmonogramu sporządza Wykonawca.

7. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego
w pojemniki w nieprzekracalnym teminie do 1 stycznia 2019 r.

8. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania opadów komunalnych w sposób ciągły, nie zakłucający spoczynku nocnego, w godzinach od 7:00 do 19:00 Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 7:00-17:00 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów. Wykonawca obowiązany jest do zebrania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobieganiu wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru. Wykonawca ma obowiązek zabrania odpadów leżących bezpośrednio przy pojemnikach. W przypadku gdy odpady będa wystawiane w workach w bezpośrednim otoczeniu wjazdu na nieruchomość, obowiązek zabrania odpadów należy do Wykonawcy. Na ustny wniosek właścicela nieruchomości wykonawca ma obowiązek odebrać odpady z miejsca gromadzenia odpadów wskazanego przez właścicela nieruchomości. Miejsce powinno mieć dostęp do drogi publicznej, z brakiem możliwości wejścia na posesje poprzez to miejsce. Po stronie właściciela nieruchomości należy umożliwić odbiór odpadów przez Wykonawcę w dniu odbioru odpadów zgodnym z harmonogramem.

9. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikłe
z winy Wykonawcy, jego naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy
. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pojemnika wynikającego z winy właściciela/użytkownika nieruchomości, kradzieży pojemnika z terenu nieruchomości, Wykonawca dostarczy pojemnik nowy lub naprawi dotychczasowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady w workach bez oznaczeń.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, tj.:

a) Jako załączniki do faktury Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad, wagę przekazanych odpadów komunalnych do instalacji znajdujących się w wykazie istniejących Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ujętych w „Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego”, aktualnego na dzień składania ofert.

b) Ewidencji przekazanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) Przyjmowania reklamacji i realizacji (nieodebranych z nieruchomości odpadów zgodnie
z harmonogramem). Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Faxem 42 214 12 07 lub e-mail mszczepaniak@rzgow.pl. W przypadku reklamacji związanej z brakiem możliwości świadczenia usługi przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości (brak wystawionego pojemnika lub worków, zbyt późne wystawienie pojemnika.
Wykonawca ma obowiązek udokumentownia zdarzenia oraz przedłożenia dowodów Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od dnia powstania zdarzenia oraz pozostawienia pisemnej informacji właścicielowi nieruchomości o zaistniałej sytuacji i powodu nieodebrania odpadów (wrzuconej do skrzynki na listy).

Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje reklamacji zapłaci Zamawiającemu karę o której mowa wumowie będącej integralną częscią niniejszej specyfikacji.

12.Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz.2010 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

13.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


VII. PODSTAWY PRAWNE I AKTY PRAWNE NA PODSTAWIE, KTÓRYCH ŚWIADCZONE BĘDĄ USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:


1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019r., poz.2010 ze zm..);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.);

3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
z 2013 r., poz. 122);

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167 );

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19);

6.Uchwała nr XX/49/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów;

7.Uchwała Nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 2023-2028;


5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

5.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z postępowaniem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2 Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

7.3 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

7.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7.5 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.


8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w Urząd Miejski w Rzgowie Pl.500-lecia 22 , pok. 21 ( sekretariat)

8.2 Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2019 godz.12:00


9. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

9.1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

9.2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem „WYCOFANIE”.


10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

10.1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

10.2. Cenę należy podać w złotych polskich.

10.3. Cena oferty - musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

10.4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.

10.5. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku


11. OTWARCIE I OCENA OFERT

11.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie t.j. Urząd Miejski w Rzgowie, pok. 11 w dniu 12.12.2019 godz. 12 :15

11.2. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.


12. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT


12.1. Opis sposobu obliczania ceny:


 • Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN wraz z obowiązującą stawką podatku VAT oraz powinna zawierać wszystkie czynniki cenotwórcze..

 • Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

Jako kryterium wybory oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę zaproponowaną przez Wykonawcę.


12.2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 • Kryterium oceny i wyboru ofert są:

cena brutto - 100 pkt.


 • Sposób dokonywania oceny w kryterium „ceny”, na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym będzie wykonany wg. następującego wzoru:

C = (Cmin : Co) x 100% x 100 pkt

gdzie:

Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej


12.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


13. INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO

PODPISANIA UMOWY


13.1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie BIP.

13.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.


14. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 2Załączniki

Powiadom znajomego