W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Pierwszym przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w Konstantynie, obręb: 5 Grodzisko tj. działki geodezyjnej nr 68/32

XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

BURMISTRZ RZGOWA

 

informuje, że w dniu 04 czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, sołectwie Grodzisko-Konstantyna, na stronie internetowej www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, opublikowano ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w Konstantynie, obręb: 5 Grodzisko tj. działki geodezyjnej nr 68/32.


BURMISTRZ RZGOWA

województwo łódzkie, 95-030 Rzgów, plac 500-lecia 22, działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1490 z późn. zm.).


O G Ł A S Z A :


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konstantyna, obręb: 5 Grodzisko

 • Działki oznaczonej numerem 68/32 o powierzchni 0,0909 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach urządzona jest księga wieczysta o numerze LD1P/00021556/2
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Konstantyna przy ul. Krajobrazowej w sąsiedztwie Starowej Góry, na terenie nowo powstającego osiedla zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość nieużytkowana, porośnięta roślinnością (trawa), od strony zachodniej graniczy z lasem, strefa ochronna od granicy lasu 12m, ma dostęp do sieci energetycznej, w pasie drogowym istnieje sieć wodociągowa.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Termin zagospodarowania: nie dotyczy.
 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konstantyna (sołectwo Grodzisko - Konstantyna) zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXI/201/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 405 poz. 4246 z 31 grudnia 2008 roku działka nr 68/32 położona w Konstantynie leży w jednostce planistycznej „5MN” - jako przeznaczenie podstawowe oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające plan ustala nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzącej z nim zwartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy, stacje transformatorowe.

Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego             w Rzgowie.

 • W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 • Cena wywoławcza – 123 233,70 zł (w tym 23% VAT).
 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22 w dniu

            08 lipca 2019 r. w sali nr 37 o godz. 1100

 • Wadium w pieniądzu w wysokości 12 323,37 zł musi znajdować się na rachunku Gminy Rzgów Bank PeKaO S.A. I/O w Rzgowie nr 79 1240 3435 1111 0000 3027 5799 w terminie do dnia 02 lipca 2019 r. [włącznie] (za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego). Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.
 • Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia           o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rzgów             w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości oraz o zapoznaniu się                 z regulaminem przetargu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń. Uczestnik w dniu przetargu winien okazać potwierdzenie wpłaty wadium komisji przetargowej. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Burmistrz Rzgowa może odwołać przetarg z ważnych powodów o czym poinformuje niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, a ponadto informując o odwołaniu przetargu na stronie internetowej urzędu, www.rzgow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzgow.pl.
 • Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo składa się w oryginale.
 •    Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji, że dane zawarte w rejestrze są aktualne.
 • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.
 • W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.
 • Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).
 • Z regulaminem przetargu i informacjami na temat nieruchomości należy zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie — Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa — Plac 500-Lecia 22 pok. 02, tel. (42) 214 12 09.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane