W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Wnioski i skargi


PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE

SKARG I WNIOSKÓW

W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

 

                Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych przez obywateli i inne podmioty do Burmistrza Rzgowa lub Rady Miejskiej w Rzgowie powierza się - na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie i Zarządzenia Burmistrza Rzgowa w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Sekretarzowi Gminy.


Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22.

Skargi i wnioski przyjmuje:


Burmistrz Rzgowa
wtorek: godz. 9.00-12:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie:
wtorek: godz. 14:00-17:00


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 - 15.00

wtorek: godz. 9.00 - 17.00


Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500 - lecia 22
95-030 Rzgów

bądź składać na Dziennik Podawczy
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godz: 7:00-15:00
wtorek w godz. 9:00-17:00

Skargi i wnioski

 wnoszone faksem należy przesyłać

pod nr (42) 214-12-07,

 pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) - Dział VIII (Dz. U. t.j. z 2013r., poz. 267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz.46).

                Zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

                Zgodnie z art. 241 kpa przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

                Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.

                Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Rejestr skarg i wniosków wpływajacych do urzędu prowadzi Sekretarz Gminy. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej prowadzi pracownik ds. Obsługi  Rady Miejskiej. Kwalifikowania sprawy jako skargę lub wniosek dokonuje Burmistrz lub osoba dokonująca w Jego zastępstwie  dekretacji, a   także   Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

 Rozstrzygnięcie skargi lub wniosku i udzielenie odpowiedzi należy do:

1) Burmistrza lub osób upoważnionych - jeżeli skarga dotyczy niewłaściwego działania Urzędu Miejskiego, jego komórek organizacyjnych - referatów i samodzielnych stanowisk;

2) Rady Miejskiej - jeżeli skarga lub wniosek dotyczy zadań lub działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej);

3) Skargę na pracownika samorządowej jednostki organizacyjnej rozpatruje kierownik tej jednostki.

 Skargi i wnioski w stosunku do kierowników referatów lub samodzielnych stanowisk pracy rozpatruje Burmistrz Rzgowa lub osoba przez niego upoważniona.

 Skargi i wnioski w stosunku do podległych pracowników rozpatruje kierownik referatu i przygotowuje projekt odpowiedzi.

Powyższa procedura stosowana jest również gdy skarga lub wniosek złożona jest w sprawie, w której toczy się postępowanie.

Pracownik Urzędu Miejskiego, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu, który przekazuje ją Burmistrzowi celem dekretacji.

Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.


Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna po otrzymaniu skargi, zadekretowanej przez Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną, szczegółowo i wyczerpująco wyjaśnia wszystkie okoliczności zgłoszonej sprawy  a także wszystkie przedstawione zarzuty.


Z wyjaśnienia skargi lub wniosku sporządza się następują dokumentację:

1) oryginał skargi/wniosku;

2) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi);

3) odpowiedź do wnoszącego o sposobie załatwienia sprawy wraz z urzędowo  poświadczonym jej wysłaniem;

4) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga (np. notatkę służbową).


 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku winno zawierać:

1)            oznaczenie organu, od którego pochodzi;

2)            wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze lub wniosku;

3)            imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do załatwienia sprawy;

4)            uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli skarga lub wniosek została załatwiona odmownie, a także pouczenie o trybie postępowania w przypadku ponownego złożenia bezzasadnej skargi.


Podpisana odpowiedź wysyłana jest do strony składającej skargę za pośrednictwem poczty listem poleconym.

Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków, także  terminowym udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski, sprawuje Sekretarz Gminy.

 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków:

 

 Skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi lub wniosku.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w ust. 1 zawiadamia się skarżącego  lub wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -  bez zawiadamiania skarżącego.                                                                                                                                             Burmistrz Rzgowa

                                                                                                                                             /-/ Jan Mielczarek


Powiadom znajomego