W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Regulamin organizacyjny

Załącznik
do Zarządzenia Nr 90 /2013
Burmistrza Rzgowa
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W RZGOWIE

 

 ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

            § 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rzgowie zwany dalej Regulaminem określa:
1) zakres działania Urzędu Miejskiego w Rzgowie;
2) zadania Urzędu Miejskiego w Rzgowie;
3) organizację Urzędu Miejskiego w Rzgowie;
4) zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Rzgowie;
5) zakres działania kierownictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

            § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rzgów;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Rzgowie;
3) Burmistrzu, Zastępcy  Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Rzgowa, Zastępcę Burmistrza Rzgowa, Sekretarza Gminy, Skarbnika  Miasta oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie;
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Rzgowie;
5) komórce organizacyjnej - należy przez to  rozumieć wymieniony w Regulaminie ( w schemacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rzgowie) element struktury organizacyjnej Urzędu w szczególności referat lub samodzielne stanowisko pracy;
6) samodzielnym stanowisku pracy - należy przez to rozumieć  jednoosobowe stanowisko pracy, na którym zatrudniony pracownik realizuje określone zadania i jest podporządkowany jednemu z członków kierownictwa Urzędu;
7) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć osobę wykonującą obowiązki kierownika komórki organizacyjnej, lub osobę której powierzono sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórką organizacyjną.

            § 3.1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Siedzibą Urzędu jest: Rzgów, Plac 500-lecia 22.

            § 4.1. Urząd jest czynny w następujących dniach:
- poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00,
- wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE

            § 5.1. Burmistrz  wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków  należytego wykonywania  spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych;
2) zadań zleconych;
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego (zadań powierzonych);
4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;
5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów;
6) zadań wynikających z ustaw szczególnych;
7) zadań wynikających ze Statutu Gminy.

 

ROZDZIAŁ III
ZADANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE

            § 6. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień  i innych  aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;
2) wykonywanie - na podstawie  udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań  Gminy;
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
4) przygotowanie i wykonanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy;
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał;
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dot. instrukcji kancelaryjnej i przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) przechowywanie akt,
c) przekazywanie akt do archiwów;
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE

            § 7.1. Kierownictwo Urzędu tworzą:

- Burmistrz (OR.B),
- Zastępca Burmistrza (ZB),
- Skarbnik Miasta (BF),
- Sekretarz Gminy (SG).
2. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:
- Referat Ogólny  (OR), a w zakresie zadań wykonywanych przez Administratora             Bezpieczeństwa Informacji (OR.ABI),
- Referat Budżetu i Finansów (BF),
- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (RG),
- Referat Budownictwa i Transportu (BT),
- Referat Inwestycji ( RI),
- Referat Gospodarki Komunalnej (GK),
- Urząd Stanu Cywilnego (USC).
3. W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:
- Doradca (DC),
- Radca Prawny (RP),
- Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN),
- Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OC),
- Stanowisko ds. Ewidencji Ludności (SO),
- Stanowisko ds.  Działalności Gospodarczej (DG),
- Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej (RM),
- Stanowisko ds. Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych (OZ).

            § 8.1. Pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na zasadzie:

1) wyboru - Burmistrz;
2) powołania - Zastępca  Burmistrza, Skarbnik;
3) umowy o pracę - pozostali  pracownicy  samorządowi.
2. Kierownicy referatów, osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy:
1) koordynują pracę podległych pracowników (organizują, kierują i nadzorują ich pracę), są odpowiedzialni za terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań;
2) opracowują projekty zakresów czynności dla podległych pracowników;
3) opracowują zastępstwa w komórce organizacyjnej;
4) dokonują okresowej oceny podległych pracowników;
5) współpracują w przeprowadzeniu służby przygotowawczej;
6) rozpatrują skargi odnoszące się do podległych pracowników (przeprowadzają postępowanie i przygotowują projekt odpowiedzi);
7) dokonują wstępnego szkolenia na stanowisku pracy podległych pracowników.
3. Kierownicy referatów, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy:
1) dbają o terminowe uiszczanie opłat w zakresie zarejestrowanych w referacie / na stanowisku pracy  umów cywilno - prawnych;
2) wykonują zadania z zakresu budżetowego planowania i sprawozdawczości dotyczącej planów rocznych i prognoz wieloletnich;
3) określają cele i zadania referatu / stanowiska pracy;
4) oceniają ryzyko przy realizacji zadań.
4. Pracownicy Urzędu Miejskiego  załatwiają sprawy i ponoszą odpowiedzialność za:
1) dokładną znajomość i stosowanie przepisów i zasad prawnych w powierzonym zakresie;
2) przestrzeganie terminów załatwianych spraw, ich zgodność z prawem i słusznym interesem stron;
3) wykazywanie należytego szacunku i życzliwości dla interesantów;
4) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, w tym kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do archiwum akt prowadzonych spraw i innej powierzonej dokumentacji urzędowej.

            § 9.1. W Urzędzie obowiązuje instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów Gminy ustanowiona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno - kancelaryjnym wykonywane są przez pracownika  we własnym zakresie.
2. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych wprowadzona odrębnym zarządzeniem Burmistrza.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

            § 10. Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Rzgowie z podziałem na etaty określa załącznik Nr 1 do Regulaminu, a schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rzgowie określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE

            § 11. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;
4) jednoosobowego kierownictwa;
5) podziału zadań pomiędzy kierownictwem Urzędu,  poszczególnymi referatami oraz samodzielnymi stanowiskami  pracy i wzajemnego współdziałania;
6) kontroli zarządczej.

            § 12. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani  są do ścisłego jego przestrzegania.
            § 13. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu  zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu Polskiemu.
            § 14. Gospodarowanie mieniem publicznym odbywa się z uwzględnieniem zasady celowości i legalności, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i regulacjami wewnętrznymi.
            § 15.1. Jednoosobowe  kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza i kierowników komórek organizacyjnych, którzy ponoszą odpowiedzialność przed  Burmistrzem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.
4. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi bezpośredni nadzór.
5. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i innych pracowników Urzędu określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.
            § 16.1. Komórki organizacyjne realizują zadania wynikające z przepisów  prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Komórki organizacyjne są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi pracownikami Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji, wzajemnych konsultacji i kontroli dokumentów.
            § 17.1. W Urzędzie działa kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
2. Kontrola zarządcza składa się między innymi z kontroli wewnętrznej, która w szczególności polega na bieżącej kontroli stanowisk pracy przez bezpośrednich przełożonych.
3. Zasady kontroli wewnętrznej określa  załącznik Nr 4 do Regulaminu.
            § 18. Zasady organizacji pracy i porządku wewnętrznego w Urzędzie reguluje szczegółowo Regulamin Pracy Urzędu wprowadzona odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

 

ROZDZIAŁ VI
ZAKRES DZIAŁANIA BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

            § 19. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) organizowanie i kierowanie pracami Urzędu;
2) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
7) koordynowanie działalnością komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań;
9) przedkładanie Radzie projektów uchwał, wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
13) przyjmowanie obywateli w przedmiocie skarg i wniosków;
14) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
15) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
16) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wykonywania w imieniu Burmistrza innych czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych;
17) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy  Burmistrza,  Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza;
18) ogólny nadzór nad  prawidłowym wykonywaniem przez  pracowników  Urzędu czynności kancelaryjnych;
19) wykonywanie innych zadań  zastrzeżonych dla Burmistrza  przez  przepisy prawa, Uchwały Rady, oraz regulaminy.

            § 20. Burmistrzowi Rzgowa bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór):
1) Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami;
2) Referat Budownictwa i Transportu;
3) Referat Inwestycji;
4) Referat Gospodarki Komunalnej;
5) Stanowisko Pełnomocnika  ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
6) Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego;
7) Radca Prawny;
8) Doradca;
a także: Zastępca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz.

            § 21.1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność  Burmistrza lub wynikającą z innych przyczyn niemożność pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2.Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia  Burmistrza.
Do zadań Zastępcy Burmistrza należą w szczególności:
1) sprawy związane z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczące:
a) tworzenia i utrzymywania, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
b) uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,
c) zwalczania chorób zakaźnych;
2) sprawy związane z organizowaniem działalności kulturalnej na terenie Gminy, oraz kulturą fizyczną, a w szczególności sprawy:
a) związane z bibliotekami m. in. sprawy dotyczące  tworzenia, łączenia i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienie bibliotekom właściwych warunków działania, sprawy dotyczące zakładania, utrzymywania i nadzorowania tych bibliotek,
b) związane z realizacją zadań z  zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
c) związane z realizowaniem  zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku;
3) sprawy związane z zadaniami Gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej;
4) sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności dotyczące:
a) zakładania  i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
b) utrzymywania tych jednostek,
c) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ,
d) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
e) zapewniania dzieciom rocznego  przygotowania przedszkolnego,
f) zapewniania bezpłatnego  transportu dzieci do i ze szkoły,
g) nadzoru nad obsługą ekonomiczno  - finansową  gminnych jednostek oświatowych,
h) przygotowywania dokumentacji związanej powołaniem i odwołaniem  dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
i) przygotowania propozycji oceny pracy dyrektorów gminnych  jednostek  oświatowych,
j) organizowania i przygotowywania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

            § 22. Zastępcy Burmistrza bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór) stanowisko ds. oświaty, służby zdrowia i spraw społecznych.

            § 23. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności: prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z naborem, nawiązaniem stosunku pracy, awansowaniem, regulacją wynagrodzeń, wyróżnień, rozwiązaniem (zakończeniem) stosunku pracy, a także przygotowywanie umów dotyczących używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy oraz umów o używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej;
2) wykonywanie spraw kadrowych pracowników Urzędu:
a) opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Służby Przygotowawczej, Regulaminu Oceny Okresowej,
b) organizacja i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej,
c) organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych, a także dokonywanie ocen okresowych nadzorowanych pracowników,
d) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
e) dokonywanie regulacji zastępstw kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy - zgodnie z pełnionym nadzorem,
f) prowadzenie rejestru szkoleń pracowników;
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
a) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
b) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
c) przyjmowanie, koordynowanie i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,
d) rozpatrywanie skarg na kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy,
e) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
f) opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza zgodnie z zakresem czynności,
g) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektów budżetu gminy i prognoz wieloletnich,
h) wykonywanie innych zdań przewidzianych przepisami prawa, a także wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
4) wykonywanie zadań w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu:
a) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) koordynacja działań i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) opracowywanie programów współpracy i stosownych projektów uchwał Rady,
d) organizacja pracy komisji konkursowej,
e) w porozumieniu z Referatem Budżetu i Finansów dokonywanie analizy i oceny przedkładanych sprawozdań;
5) wykonywanie zadań w zakresie kontroli:
a) koordynowanie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie,
b) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach podległych przez Urząd oraz podmioty zewnętrzne upoważnione przez Burmistrza,
c) przygotowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznych w Urzędzie zleconych przez Burmistrza Rzgowa lub kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
d) koordynowanie i nadzór nad kontrolą zarządczą w Urzędzie,
e) współudział w nadzorowaniu realizacji zaleceń pokontrolnych w Urzędzie.

            § 24. Sekretarzowi Gminy bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór):
1) Referat Ogólny;
2) Urząd Stanu Cywilnego;
3) Stanowisko ds. Ewidencji Ludności;
4) Stanowisko ds.  Działalności Gospodarczej;
5) Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej.
            § 25. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) wykonywanie funkcji kierownika Referatu Budżetu i Finansów;
2) nadzór nad prowadzeniem księgowości, rachunkowości i ewidencji majątku Gminy;
3) opracowywanie projektów planów budżetu Gminy, przedkładanie ich w obowiązującym trybie do podjęcia przez stosowny organ i zapewnianie prawidłowej ich realizacji;
4) opracowywanie prognoz finansowych Gminy;
5) kontrolowanie gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych;
6) sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową budżetu Gminy;
7) opracowywanie wraz z kierownikami referatów i osobami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach pracy rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do podjęcia przez stosowny organ;
8) koordynowanie prawidłowością dysponowania środkami zgromadzonymi z kredytów bankowych;
9) czuwanie nad płynnością finansową Gminy, przestrzeganie limitów zobowiązań;
10) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
11) prowadzenie rejestru kontrasygnowanych umów i zleceń;
12) nadzór nad wewnętrznym obiegiem dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi;
13) nadzór nad terminowym przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza;
14) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz Zarządzeń Burmistrza w przedmiocie budżetu Gminy;
15) koordynowanie pod względem finansowym zadań związanych z funduszem sołeckim;
16) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny budżetowej, czuwanie nad terminowym realizowaniem zobowiązań i egzekwowaniem należności finansowych;
17) realizacja innych zadań wynikających m.in. z ustawy o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości;
18) wykonywanie innych zadań przewidzianych  przepisami prawa oraz  zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
19) wykonywanie obowiązków  i odpowiedzialność w zakresie:
a) prowadzenia rachunkowości jednostki,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
            § 26. Skarbnikowi  bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór) Referat Budżetu i Finansów.

 

ROZDZIAŁ VII
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI: REFERATAMI I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY

            § 27. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i Burmistrzowi, a także jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu budżetu  Gminy;
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań;
5) współdziałanie z Sekretarzem Gminy w zakresie szkoleń pracowników;
6) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt i zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt oraz przygotowywanie ich do archiwum zakładowego;
7) znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów gminnych i aktów prawnych normujących sprawy, które należą do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, zaznajamianie się na bieżąco ze zmianami obowiązujących przepisów;
8) merytoryczny nadzór  nad treścią danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej z zakresu swoich obowiązków;
9) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
11) wykonywanie innych  zadań przewidzianych przepisami prawa, oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
12) dbanie o uzasadnione interesy Gminy i Urzędu oraz przestrzeganie zasad pracy obowiązujących w Urzędzie.

            § 28. Do zadań Referatu Ogólnego należy w szczególności:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno - techniczne, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdzielanie wewnątrz Urzędu, a także wysyłanie na zewnątrz Urzędu korespondencji,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
c) obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
d) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i wyborczych,
e) prenumerata czasopism;
2) prowadzenie archiwum zakładowego;
3) administracyjno - gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:
a) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd, prowadzenie magazynu środków czystości,
b) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
c) współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej związana z pracami remontowymi w Urzędzie,
d) zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne, prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
e) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
f) opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza zgodnie z zakresem czynności,
g) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektów budżetu Gminy i prognoz wieloletnich;
4) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
a) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z naborem, nawiązaniem stosunku pracy, awansowaniem, regulacją wynagrodzeń, wyróżnień, rozwiązaniem (zakończeniem) stosunku pracy,
b) opracowanie projektów regulaminów: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Naboru, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia,
d) sprawowanie nadzoru nad terminowością przeprowadzanych badań lekarskich,
e) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i jej rozliczanie,
f) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych i wyjść w godzinach służbowych,
g) przygotowanie umów dotyczących używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy oraz umów o używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej;
h) wydawanie pracownikom legitymacji służbowych,
i) prowadzenie list obecności,
j) zaopatrywanie pracowników w środki czystości i higieny, napoje profilaktyczne, itp.,
k) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy;
5) w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy;
6) organizowanie wyborów do rad gmin, rad powiatowych, sejmików województw, wyboru burmistrza, wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego, referendów;
7) prowadzenie ewidencji wyposażenia;
8) sprawy informatyki  i telekomunikacji w Urzędzie;
9) sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi w referacie;
10) organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, stażów i praktyk absolwenckich;
11) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;
12) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;
13) prowadzenie rejestru instytucji kultury.

            § 29. Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1) zadania z zakresu spraw finansowych:
a) zapewnienie obsługi finansowo - księgowej Urzędu,
b) opracowanie projektu budżetu Gminy, projektów planów finansowych: dochodów i wydatków Gminy,
c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach budżetu, podatków, oraz opłat lokalnych,
d) przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach finansowych,
e) przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym w przedmiocie zmian w ich planach finansowych,
f) zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu,
g) ewidencjonowanie i rozliczanie operacji budżetowych, rozliczanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym,
h) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
i) prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową,
j) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
k) rozliczanie inwentaryzacji,
l) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku  finansowego,
ł) dokonywanie umorzeń środków  trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych,
m) kontrola wykorzystania dotacji finansowej udzielonej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pożytku publicznego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;
2) zadania z zakresu rachunkowości budżetowej:
a) księgowanie dokumentów księgowych z zakresu dochodów budżetowych,
b) księgowanie dokumentów księgowych z zakresu wydatków budżetowych,
c) wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja - według kont, klasyfikacji budżetowej,
d) prowadzenie kontroli kwot dokonanych przelewów i wypłat środków z kasy a także prawidłowość dekretacji na dokumentach,
e) inwentaryzacja sald na koniec roku budżetowego,
f) prowadzenie pozabilansowej ewidencji księgowej w tym zaangażowania wydatków,
g) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych,
h) uzgadnianie danych wynikających z kont analitycznych z danymi zapisanymi na kontach syntetycznych,
i) naliczanie amortyzacji i umorzeń środków, sprawozdawczość w tym zakresie,
j) ewidencja i rozliczanie podatku VAT,
k) współpraca z pozostałymi  komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy,
l) prowadzenie rachunkowości w zakresie ZFŚS;
3) z zakresu wymiaru, księgowania i egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także spraw związanych z kontrolą podatkową:
a) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, a w szczególności: opracowywanie projektów decyzji,
b) sprawy związane z ewidencją wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
c) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu ww. podatków,
d) egzekucja należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych oraz przygotowywanie materiałów w zakresie zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki,
e) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania przez Radę stawek, ulg, zwolnień oraz sposobu poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
f) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości,
g) pomoc de-minimis w rolnictwie,
h) prowadzenie kontroli podatkowej - gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych  organowi podatkowemu;
4) zadania z zakresu wymiaru, księgowania i egzekucji podatku od środków transportowych:
a) sprawy z zakresu wymiaru podatków od środków transportowych, w szczególności:
- nadzorowanie terminowości składania deklaracji podatkowych od środków transportowych,
- przygotowywania projektów decyzji w sprawie wymiaru podatków od środków transportowych,
- prowadzenie ewidencji wpłat podatków od środków transportowych,
b) egzekucja należności z tytułu podatków od środków transportowych, wystawianie upomnień i  tytułów egzekucyjnych,
c) przygotowywanie projektów uchwał w przedmiocie ustalania przez Radę stawek, ulg i zwolnień oraz sposobu poboru podatku od środków transportowych;
5) zadania z zakresu wymiaru, księgowania i egzekucji opłaty targowej;
6) inne sprawy związane w szczególności z księgowaniem z zakresu m.in.: opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty od odpadów komunalnych, zajęć pasa drogowego, czynszu,  opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, opłaty geodezyjnej, oraz opłaty eksploatacyjnej;
7) zadania z zakresu płac:
a) naliczanie wynagrodzeń w szczególności: pracowniczych oraz osób zatrudnionych w Urzędzie w ramach umów cywilno-prawnych,
b) prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników, sporządzanie list płac,
c) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom o osiągniętych przez nich dochodach,
d) zgłaszanie, wprowadzanie zmian i wyrejestrowanie pracowników z ZUS-u, rozliczanie z ZUS-em składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych w Urzędzie w ramach umów cywilno-prawnych,
e) prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych z wierzytelności pochodzących z wynagrodzeń za pracę,
f) przygotowywanie projektów zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Urzędu w zakresie wynagrodzenia,
g) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie obliczania oraz rozliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz sporządzanie wniosków o refundację,
h) sporządzanie deklaracji ZUS,
i) prowadzenie centralnego rejestru umów cywilono - prawnych;
8) zadania z zakresu obsługi kasowej:
a) obsługa kasowa interesantów i pracowników Urzędu,
b) przyjmowanie, odprowadzanie i ewidencjonowanie na rachunek bankowy wpłat dotyczących budżetu Gminy w formie gotówkowej,
c) pobieranie z banku gotówki na wypłatę należności wynikających z faktur, rachunków oraz zadań związanych z realizacją budżetu Gminy,
d) sporządzanie raportów kasowych dotyczących budżetu Gminy, oraz pokwitowań z kwitariuszy przychodowych,
e) sporządzanie poleceń księgowania czeków,
f) przydzielanie kwitariuszy przychodowych i konto kwitariuszy, oraz druków ścisłego zarachowania,
g) należyte zabezpieczenie przenoszonej i przechowywanej gotówki, czeków, dowodów kasowych,
h) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;
9) pozostałe zadania:
a) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych,
b) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
c) prawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką  finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

            § 30. Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
a) łowiectwa,
b) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
c) ochrony i kształtowania środowiska w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
d) pracowniczych ogrodów działkowych,
e) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
- przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
-współdziałania ze Starostwem Powiatowym w zakresie rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów, a także użyźniania innych gruntów,
f) przeciwdziałania nieformalnemu obrotowi ziemią,
g) nasiennictwa,
h) gospodarki wodnej (melioracje ) - wynikających z ustawy - Prawo wodne,
i) organizowania badań gleb i dostaw wapna,
j) organizowania i przeprowadzania spisów rolnych,
k) prowadzenia szacunkowej wyceny działek gminnych,
l) prowadzenia procedur szacowania strat w rolnictwie w przypadku wystąpienia klęsk w celu zapewnienia rolnikom pomocy państwowej, z ARIMR, a także gminnej,
ł) prowadzenia spraw z zakresu gospodarki wodnej odnoszące się do gruntów użytkowanych rolniczo,
m) współdziałania i udzielania pomocy Gminnej Spółce Wodnej,
n) współpracy z urzędami, związkami i organizacjami pracującymi na rzecz rolników, rolnictwa w celu dalszego rozwoju rolnictwa i poprawy warunków ekonomicznych,
o) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, w szczególności:
a) gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
b) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
c) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne oraz podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
d) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
e) komunalizacja gruntów,
f) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
g) tworzenie zasobów gruntów na cele rozbudowy,
h) wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne - wspólnie z Referatem Inwestycji,
i) zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
j) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,
k) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem w drodze umowy, bądź też na innych zasadach nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa,
l) przekazywanie nieodpłatnie na własność działek osobom, którym przysługuje prawo wieczystego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu oraz prowadzenie sprzedaży gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
ł) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem odpisów aktów własności ziemi,
m) dokonywanie podziałów nieruchomości,
n) prowadzenie procedur administracyjnych  związanych z prawem pierwokupu nieruchomości,
o) prowadzenie procedur administracyjnych związanych odszkodowaniem za drogi,
p) prowadzenie procedur administracyjnych związanych z naliczaniem i egzekwowaniem należności wynikających z opłaty adiacenckiej;
3) prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki lokalowej, a w szczególności:
a) administrowanie, gospodarowanie i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
b) zamiany lokali,
c) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
d) zarządu nieruchomościami wspólnymi,
e) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
f) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
g) przygotowania umów o najem lokali użytkowych i mieszkalnych, oraz projektów uchwał w sprawie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
h) współpracy z pracownikiem Referatu Budżetu i Finansów w zakresie windykacji należności z tytułu gospodarowania mieniem Gminy;
4) prowadzenie spraw z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
a) rozgraniczanie nieruchomości,
b) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
c) wznawianie granic - wprowadzanie na grunt właścicieli, którzy nabyli nieruchomości od Gminy,
d) dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
e) przygotowanie map prawnych, projektowych i tematycznych na potrzeby Gminy,
f) badanie i aktualizacja ksiąg wieczystych,
g) przygotowywanie wniosków do wojewody i sądów,
h) realizacja innych zadań zleconych;
5) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy ochronie zwierząt w tym wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne oraz prowadzenie przytuliska dla zwierząt;
6) prowadzenie spraw powierzonych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego:
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- sporządzanie gminnego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

            § 31 . Do zadań Referatu Budownictwa i Transportu należy w szczególności:
1) sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) obsługa techniczno - biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
e) przechowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
f) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego,
g) ocena zmian w zagospodarowaniu  przestrzennym  Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
i) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
j) sprawy związane z decyzjami lokalizacyjnymi,
k) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie  ich  zgodności  z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) sporządzanie harmonogramu  czasu  pracy  kierowcy oraz  jego rozliczanie;
3) naliczanie renty planistycznej i przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie;
4) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska - projekty decyzji środowiskowych;
5) opiniowanie i wydawanie postanowień z zakresu prawa geologicznego i górniczego;
6) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

            § 32 .  Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:
1) przygotowywanie i prowadzenie  oraz nadzorowanie inwestycji gminnych;
2) prowadzenie dokumentacji technicznej inwestycji gminnych oraz dokumentacji  z przetargów organizowanych  w trybie ustawy o zamówieniach  publicznych;
3) koordynowanie wykonawstwa inwestycji na terenie Gminy i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie;
4) współdziałanie z Nadzorem Budowlanym Starostwa  Powiatowego oraz Kierownikiem Referatu  Budownictwa  i Transportu w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo;
5) współpraca przy opracowywaniu wieloletnich i rocznych propozycji planu inwestycyjnego;
6) kompletowanie założeń techniczno - ekonomicznych oraz dokumentacji jednostkowej na planowane i realizowane zadania inwestycyjne;
7) wnioskowanie o techniczne zabezpieczenie środków finansowych w ramach ustalonych planem rocznym zadań inwestycyjnych;
8) współpraca z wykonawcami umów;
9) egzekwowanie od wykonawców pełnej realizacji zawartych umów;
10) współpraca z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a w szczególności:
a) terminowe opracowanie założeń techniczno - ekonomicznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
b) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
c) dokonywanie ze służbami eksploatacyjnymi odbiorów częściowych i końcowych (inwentaryzacja powykonawcza);
11) inicjowanie spotkań z  wykonawcami  w przypadku  stwierdzenia opóźnień w realizacji inwestycji;
12) współdziałanie z wykonawcami w zakresie gromadzenia materiałów niezbędnych do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości w zakresie inwestycji;
13) bieżące informowanie organów Gminy o postępie realizowanych zadań inwestycyjnych;
14) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
15) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych wyrobów;
16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy;
17) wydawanie kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia  nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów  zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz  dotyczących  prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów, oraz urządzeń technicznych;
18) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować  niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
19) po zakończeniu inwestycji przekazywanie do Referatu Budżetu i Finansów środków trwałych (PT i OT);
20) prowadzenie spraw związanych  z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocją na zewnątrz, a w szczególności  dotyczących:
a) opracowania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
b) analizowania i diagnozowania zjawisk społecznych  i gospodarczych  występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
c) gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywania materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
d) utrzymywania bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
e) organizowania współpracy Gminy z zagranicą;
21) pozyskiwanie środków finansowych unijnych i zewnętrznych:
a) wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych dla potrzeb m.in. inwestycji realizowanych na terenie Gminy,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki unijne i zewnętrzne,
c) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisywania umów o dofinansowanie,
d) udział w procesie monitorowania i kontroli realizowanych projektów, sporządzanie wymaganych w tym względzie dokumentów,
e) udział w procesie rozliczania realizowanych projektów, sporządzanie wymaganych w tym względzie dokumentów,
f) przekazywanie informacji dotyczących możliwości korzystania ze środków unijnych dla przedsiębiorców z terenu Gminy.

            § 33. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z drogami będącymi w zarządzie gminy Rzgów, przystankami autobusowymi, mostami, placami, boiskami i organizacją ruchu drogowego a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) budowa, modernizacja, bieżące utrzymanie i ochrona dróg,
d) zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi, w szczególności: przygotowanie projektów decyzji w przedmiocie lokalizacji zjazdów i urządzeń w pasie drogowym, oraz zajęcia pasa drogowego,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele nie komunikacyjne,
f) koordynacja i obsługa we współpracy  z innymi zarządcami dróg publicznych;
2) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska  w tym:
a) ochrona powietrza atmosferycznego,
b) utrzymanie porządku i czystości w Gminie, a także gospodarowanie odpadami;
3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych;
4) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych (np. park, skwer);
5) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne;
6) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia  31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych;
7) przejmowanie w zarząd zabytku nieruchomego;
8) zgłaszanie organom Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom społecznej służby zdrowia przypadków zachorowania i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości;
9) opracowywanie programu usług rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie m. in. Gminnego Składowego Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zaopatrzenia w energię, transport zbiorowy itp.;
10) utrzymywanie gminnych  obiektów użyteczności publicznej oraz  obiektów administracyjnych Gminy;
11) prowadzenie ksiąg obiektów należących do Gminy;
12) rozliczanie i uzgadnianie wpływów  finansowych związanych z utrzymaniem Gminnego Składowego Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
13) wykonywanie  zadań  związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu;
14) gospodarowanie odzieżą roboczą i ochronną, oraz sprzętem ochrony pracowniczej;
15) prowadzenie adaptacji i bieżących napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego, gminnych obiektów użyteczności publicznej;
16) prowadzenie kart pojazdów, paliw i napraw, racjonalnej gospodarki paliwowej transportu samochodowego Urzędu;
17) nadzór nad przydzielonymi do referatu pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
18) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie organizowania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;
19) prowadzenie kart pojazdów, paliw i napraw, racjonalnej gospodarki paliwowej wozów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych i prowadzenie innych spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.

            § 34. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności prowadzenie spraw:
1) z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności:
a) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
b) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
c) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeku Rodzinnego i Opiekuńczego,
d) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
e) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu o możności lub niemożności zawarcia związku małżeńskiego,
f) organizowanie uroczystości związanej z jubileuszami pożycia małżeńskiego;
2) z zakresu spraw obywatelskich:
a) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
b) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imienia i nazwiska;
3) z zakresu ochrony zdrowia dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania  alkoholizmowi.

            § 35. Do zadań Doradcy należy w szczególności:
1) obsługa prawna Urzędu, sesji i komisji Rady, a w szczególności:
a) analizowanie pod względem formalno - prawnym projektów uchwał Rady i innych aktów, których wydanie wynika z przepisów prawa;
b) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
c) sporządzanie opinii prawnych,
d) analizowanie i opiniowanie projektów umów i porozumień,
e) udział w przedsięwzięciach wskazanych przez przełożonych,
f) udział w pracach zespołów do spraw projektów unijnych,
g) udział w sesjach Rady, posiedzeniach komisji oraz zebraniach wiejskich w miarę potrzeb pracodawcy,
h) udział w naradach organizowanych przez Burmistrza Rzgowa;
2) do zadań Doradcy należy doradztwo organizacyjne, a w szczególności:
a) analizowanie i opracowywanie pod względem formalno - prawnym dokumentacji związanej z tworzeniem zakładów, jednostek budżetowych, spółek gminnych,
b) przeprowadzanie konsultacji prawnych,
c) pozyskiwanie opinii prawnych,
d) udział w przedsięwzięciach wskazanych przez przełożonych,
e) udział w pracach zespołów do spraw projektów unijnych,
f) udział w naradach organizowanych przez Burmistrza Rzgowa.

            § 36. Do zadań Radcy Prawnego  należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:
1) opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady, Zarządzeń Burmistrza, bądź też innych aktów, których wydanie wynika z przepisów prawa;
2) analizowanie i opiniowanie  projektów umów i porozumień;
3) wydawanie opinii prawnych z zakresu funkcjonowania i działalności Urzędu;
4) opiniowanie spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;
5) opiniowanie spraw umorzenia wierzytelności;
6) prowadzenie  zastępstwa sądowego w sprawach dotyczących Rady, Urzędu i realizowanych przez Gminę zadań;
7) wykonywanie innych zadań należących ustawowo do obowiązków radców prawnych.
            § 37. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
4) opracowanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacją;
5) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
7) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
8) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
            § 38. Do zadań stanowiska  ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należą w szczególności następujące sprawy:
1) z zakresu obrony cywilnej:
a) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja  planów działania w zakresie obrony cywilnej (OC),
b) uzgadnianie planów OC ze starostwem,
c) organizacja Formacji Obrony Cywilnej:
- wydawanie przydziałów do Formacji Obrony Cywilnej,
- prowadzenie ewidencji formacji i jej aktualizacja,
- szkolenie Formacji Obrony Cywilnej,
d) opracowywanie Planów Ewakuacji Ludności II i III stopnia oraz ich aktualizacja,
e) opracowywanie dokumentacji wczesnego ostrzegania i alarmowania,
f) monitorowanie stanu  przygotowań obrony cywilnej,
g) popularyzacja OC w szkołach poprzez prowadzenie spotkań z pracownikami merytorycznymi z Gminy,
h) prowadzenie magazynu obrony cywilnej, ewidencja i konserwacja sprzętu;
2) z zakresu zarządzana kryzysowego (ZK):
a) opracowywanie i aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego,
b) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
c) opracowywanie planów przeciwpowodziowych,
d) opracowywanie dokumentów bieżących, prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożeń, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
e) koordynowanie pracy i dokumentacji przy Zespole Zarządzania Kryzysowego,
f) opracowywanie Planów Klęski Żywiołowej,
g) planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
h) współpraca z jednostkami OSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP;
3) z zakresu spraw obronnych:
a) prowadzenie dokumentacji i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
b) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zagrożenia i na czas „W" ,
c) prowadzenie i aktualizacja bazy danych „ARKUS 2005" ,
d) prowadzenie i aktualizacja bazy danych HNS (państwo gospodarz),
e) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
f) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
g) świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności,
h) współdziałania z organami wojskowymi,
i) opracowanie i uaktualnianie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne,
j) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru,
k) opracowanie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
l) terminowe opracowywanie sprawozdań, meldunków i informacji dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i przesyłanie ich do właściwych adresatów, oraz planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
4. wykonywanie zadań wynikających: z ustawy o zbiórkach publicznych, z ustawy prawo o zgromadzeniach i  z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
            § 39. Do zadań stanowiska ds. Ewidencji Ludności należą w szczególności następujące sprawy:
1) z zakresu spraw obywatelskich - sprawy dotyczące ewidencji ludności w gminie:
a) sprawy związane z procedurą meldowania i wymeldowania,
b) rejestracja noworodków,
c) wydawanie zaświadczeń: o zameldowaniu, o wymeldowaniu, o lokalu wolnym ewidencyjnie,
d) rejestracja stanów cywilnych;
2) z zakresu spraw obywatelskich:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania,
b) przygotowywanie projektów decyzji;
3) z zakresu spraw wojskowych: sprawy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności dotyczące rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej;
4) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie;
5) wykonywanie zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań.

            § 40. Do zadań stanowiska ds. Działalności Gospodarczej należy w szczególności:
1) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
2) wydawanie zaświadczeń w przedmiocie potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r.;
3) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie działalności reglamentowanej na usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
6) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;
7) prowadzenie rejestru w zakresie usług turystycznych.

            § 41. Do zadań stanowiska ds. Obsługi Rady Miejskiej należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady oraz sprawy kancelaryjno - techniczne, a w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi projektów uchwał pod obrady Rady, oraz innych materiałów na posiedzenia komisji i obrady Rady;
2) przekazywanie  korespondencji do i od Rady, jej komisji  oraz poszczególnych radnych;
3) przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
4) podejmowanie czynności organizacyjnych  związanych z przeprowadzeniem  posiedzeń Rady;
5) prowadzenie całości spraw związanych z organizacją wyboru: ławników, sołtysów i rad sołeckich
6) protokołowanie sesji, posiedzeń komisji, i innych  spotkań;
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
8) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji;
9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady;
10) prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego;
11) przekazywanie dokumentacji Rady do archiwum;
12) Redagowanie miesięcznika „Rzgów - Nasza Gmina".

ROZDZIAŁ VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

            § 42. Załączniki nr 1- 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

            § 43. Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

 

ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:


ZARZĄDZENIE NR 124/2013 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 9 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 1 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 134/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 164/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 1 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 181/2014 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 2 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 1 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 lipca 2015 r. 

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 września 2015r. - SCAN

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 8 października 2015r. - scan, wersja doc

ZARZĄDZENIE NR 188/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 listopada 2015r. - scan, wersja doc

ZARZĄDZENIE NR 195/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 grudnia 2015r. - scan, wersja doc

ZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 maja 2016r. - scan

ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 listopada 2016r. - scan

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 stycznia 2017r. - scan

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 lutego 2017r. - scan wersja doc

ZARZĄDZENIE NR 105/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 marca 2017r. - scan wersja doc

ZARZĄDZENIE NR 114/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 24 marca 2017r. - scan

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 czerwca 2017r. - scan

ZARZĄDZENIE NR 165/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 210/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 281/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 306/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - doc

ZARZĄDZENIE NR 347/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 347/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - docx

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - docx

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - docx

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 200/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 200/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 238/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013- scan

ZARZĄDZENIE NR 238/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013- pdf

ZARZĄDZENIE NR 298/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013- scan

ZARZĄDZENIE NR 298/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013- pdf

ZARZĄDZENIE NR 338/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 338/2019 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 07 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - scan
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 07 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 169/2020 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 54/2021 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 - pdf

ZARZĄDZENIE NR 171/2021 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 22/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 03 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 07 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 62/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 144/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 154/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

ZARZĄDZENIE NR 214/2022 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 października 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013

Powiadom znajomego