Głównym celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest określenie zakresu podstawowych celów i zadań z dziedziny ochrony środowiska przewidzianych na terenie gminy.

 

W programie uwzględniono aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów uwzględniające uwarunkowania środowiskowe, przestrzenne i potrzeby Gminy Rzgów takie jak:

· zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami,

· poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ograniczenie zagrożeńdla jakości wód podziemnych,

· poprawa klimatu akustycznego i utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych,

· podwyższenie walorów krajobrazowych Gminy,

· edukacja ekologiczna,

· bezpieczeństwo ekologiczne (powodzie, pożary, zagrożenia chemiczne),

- poprawa jakości powietrza,

· poprawa bilansu hydrologicznego,

· zachowanie naturalnej rzeźby terenu, struktury geologicznej i likwidacja powstałych szkód,

· racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych.

 

W ramach ww. celów określone zostały zadania, których realizacja jest niezwykle istotna dla mieszkańców Gminy Rzgów, są to między innymi:

· wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starowej Górze i Starej Gadce wraz z modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie,

· wyprowadzenie pojazdów ciężkich z terenów zabudowanych Rzgowa,

· poprawa zasilania energetycznego Gminy,

· zmniejszenie emisji zanieczyszczeńz indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni,

· edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

· wzrost bezpieczeństwa ekologicznego - coroczne doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt Ratownictwa Drogowego w zakresie zwalczania zagrożeń środowiskowych.

 

Gminny Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na terenie gminy oraz spaja wszystkie dokumenty i działania dotyczące ochrony przyrody, środowiska, powietrza, wody itp. na szczeblu jednostki. W programie ochrony środowiska na lata 2004-2012 dla Gminy Rzgów zawarte były informacje na temat stanu środowiska na terenie gminy, występujących zagrożeń środowiska oraz założenia polityki ochrony środowiska wraz z szacunkowymi kosztami wdrożenia działań.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RZGÓW NA LATA 2004-2012

W 2017r opracowany został "Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Rzgów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024". Program podzielony został na działy, w których to przedstawiono obecny stan środowiska w gminie, cele programu, zadania i ich finansowanie oraz opisany został system realizacji programu.

Najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie wokół poprawy jakości powietrza (głównie termomodernizacja), poprawy niekorzystnego sposobu rozwoju budowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do wodociągowej oraz poprawy klimatu akustycznego.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska - 2020r w załączniku poniżej.Załączniki:

Raport z realizacji Prawa Ochrony Środowiska