Głównym celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest określenie zakresu podstawowych celów i zadań z dziedziny ochrony środowiska przewidzianych na terenie gminy.

 

W programie uwzględniono aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów uwzględniające uwarunkowania środowiskowe, przestrzenne i potrzeby Gminy Rzgów takie jak:

· zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami,

· poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ograniczenie zagrożeńdla jakości wód podziemnych,

· poprawa klimatu akustycznego i utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych,

· podwyższenie walorów krajobrazowych Gminy,

· edukacja ekologiczna,

· bezpieczeństwo ekologiczne (powodzie, pożary, zagrożenia chemiczne),

- poprawa jakości powietrza,

· poprawa bilansu hydrologicznego,

· zachowanie naturalnej rzeźby terenu, struktury geologicznej i likwidacja powstałych szkód,

· racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych.

 

W ramach ww. celów określone zostały zadania, których realizacja jest niezwykle istotna dla mieszkańców Gminy Rzgów, są to między innymi:

· wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starowej Górze i Starej Gadce wraz z modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie,

· wyprowadzenie pojazdów ciężkich z terenów zabudowanych Rzgowa,

· poprawa zasilania energetycznego Gminy,

· zmniejszenie emisji zanieczyszczeńz indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni,

· edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

· wzrost bezpieczeństwa ekologicznego - coroczne doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt Ratownictwa Drogowego w zakresie zwalczania zagrożeń środowiskowych.

 

Gminny Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na terenie gminy oraz spaja wszystkie dokumenty i działania dotyczące ochrony przyrody, środowiska, powietrza, wody itp. na szczeblu jednostki. W programie ochrony środowiska na lata 2004-2012 dla Gminy Rzgów zawarte były informacje na temat stanu środowiska na terenie gminy, występujących zagrożeń środowiska oraz założenia polityki ochrony środowiska wraz z szacunkowymi kosztami wdrożenia działań.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RZGÓW NA LATA 2004-2012

W 2017r opracowany został "Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Rzgów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024". Program podzielony został na działy, w których to przedstawiono obecny stan środowiska w gminie, cele programu, zadania i ich finansowanie oraz opisany został system realizacji programu.

Najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie wokół poprawy jakości powietrza (głównie termomodernizacja), poprawy niekorzystnego sposobu rozwoju budowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do wodociągowej oraz poprawy klimatu akustycznego.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska - 2020r w załączniku poniżej.

 

Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

 "Program ochrony środowiska dla gminy Rzgów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030".


na zasadach i w trybie określonym w art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz.247 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1219 z późn. zm.)

Konsultacje będą trwały od dnia 22 lipca do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów, 
w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
www.bip.rzgow.pl w zakładce wykaz danych o środowisku

Uwagi i wnioski można składać:

drogą elektroniczną na adres: mgorska@rzgow.pl;
w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów;
ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok. 7, w godzinach pracy urzędu.
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

DOKUMENT DO KONSULTACJI DO POBRANIA PONIŻEJ

 

AKTUALIZACJA 2021 DO POBRANIA PONIŻEJ

 Załączniki:

Raport z realizacji Prawa Ochrony Środowiska
DOKUMENT DO KONSULTACJI
AKTUALIZACJA 2021