ZL.38.2019.GK Rzgów, dnia 12.09.2019 r

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie prac zabezpieczających przy pomniku na cmentarzu wojennym w Starej Gadce, ul. Czartoryskiego”

Termin realizacji: do 04 .10.2019

Przedmiotem zamówienia jest :

- remont kanału odwadniającego pomnik

- konserwacja tablicy i krzyża

- montaż przed pomnikiem 2 płyt granitowych służących do składania kwiatów

- uzupełnienie terenu kamieniem wokół płyt granitowych

Zakres rzeczowy robót obejmuje również uprzątnięcie oraz wywóz powstałych w toku prac materiałów

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będą przeprowadzone przedmiotowe prace z udziałem pracownika Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę netto + VAT – Wzór oferty Załącznik nr 1

Termin składania ofert 17.09.2019 r. do godz. 14.00. Należy je składaćna adres e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl lub osobiście albo pocztą na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów z dopiskiem Przeprowadzenie prac zabezpieczjących przy pomniku na cmentarzu wojennym w Starej Gadce, ul. Czartoryskiego”

Pytania proszę kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej na adres mailowy: wkaczmarek@rzgow.pl lub telefonicznie na nr 42 2141233