Zapytanie ofertowe na obsługę monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EuroBurmistrz Rzgowa zaprasza do złożenia oferty na :

 

Obsługę elektronicznego systemu ochrony obiektów Gminy Rzgów"

 

I. ZAMAWIAJACY

Gmina Rzgów

95-030 Rzgów

Pl.500-lecia 22

Telefon: 42 – 214 – 12 -10

Telefax: 42 – 214 – 12 - 07

Strona internetowa: http://bip.rzgow.tensoft.pl/

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, od 9.00 do 17.00 we wtorki.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest też elektroniczny system ochrony obiektów będących własnością Gminy Rzgów:

 

- Urzędu Miejskiego w Rzgowie;

- Świetlicy w Czyżeminku

- Baza Sprzętu Transportowego w Rzgowie, ul. Literacka 2 c

 2. Wykonawca włączy wskazane obiekty do istniejącego elektronicznego systemu ochrony mienia.

 3. Wykonawca będzie wykonywał usługi ochrony osób i mienia, w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej poprzez interwencję grupy.

4.Wykonawca zapewni całodobowe monitorowanie wskazanych obiektów.

 5.W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego na obiekcie Wykonawca zapewni natychmiastową interwencję i dojazd grupy interwencyjnej w godz.19.00 - 06.00 w czasie max.. do 10 minut, w godz. 06 - 19.00 czas może ulec przedłużeniu do 15 minut .

 6.Podczas podejmowania działań przez grupę interwencyjną w razie konieczności należy ująć osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla ochranianego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji.

 7. Wykonawca zapewni grupę interwencyjną zlokalizowaną w pobliżu Miasta Rzgów.

8. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonywanie konserwacji elektronicznego systemu ochrony obiektów który to system stanowi własność Gminy Rzgów.

9.Wykonanie konserwacji elektronicznego systemu ochrony obiektów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać raz w miesiącu, potwierdzając ją w Książce Konserwacji Systemu.

 II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1 styczeń 2020 r. -31 grudzień 2020 r.

 III. Kryterium wyboru:

  1. cena za ochronę jednego obiektu – 90 %

  2. stawka godzinowa za dodatkowy dojazd grupy – 10 %

 IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

1. Koncesje, zezwolenie lub licencję

2. Niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Wykaz prowadzonych usług w ciągu ostatnich trzech lat z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie takich usług.

4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

V. TERMIN NA SKŁADANIE OFERT

 Do dnia 23 grudnia 2019 godz. 14..00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek, Referat Komunalny pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie. - tel. 42 214 12 33

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie

internetowej: bip.rzgow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).

Załączniki i wymogi podane w pkt IV stanowią integralną część Zaproszenia Nr ZL.54.2019.GK