Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” Realizowanym w ramach Poddziałania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferty oraz ewentualne pytania należy składać do dnia 12 grudnia 2019 roku do godziny 12.00 na adres e-mail: zastepca@rzgow.pl, osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów z dopiskiem „Zarządzanie projektem „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po w.w. terminie nie będą rozpatrywane.