Wymagane dokumenty:
Wniosek  (załącznik poniżej)

Opłaty:
Opłata administracyjna za:
- wypis do 5 stron - 30 zł
- wypis powyżej 5 stron  - 50 zł
- wyrys (format A4) - 20 zł (każda następna strona 20 zł, nie więcej niż 200 zł)

Wpłaty można dokonywać u sołtysów, w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub na konto Urzędu Miejskiego

PEKAO SA I/O W Rzgowie - 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok 21

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba prowadząca postępowanie:
Kierownik Referatu budownictwa i Transportu - Elżbieta Reczulska
pok nr 5
tel: 42 214 11 42
fax: 42 214 12 07

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)