a:50:{s:4:"name";s:20:"Kontrole zewnętrzne";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:22:"Katarzyna Berczak-Lato";s:11:"createdDate";s:10:"2012-08-27";s:18:"responsibleContent";s:22:"Katarzyna Berczak-Lato";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:74291:"

REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

ROK 2021

Lp. Instytucje kontrolujące
Termin Kontroli
Zakres kontroli Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
Inne uwagi
1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
20.04.2021 r. - 10.05.2021 r.
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół z kontroli
 
2
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
28.04.2021 r. - 20.05.2021 r.
Kontrola w zakresie wykonywania przez Burmistrza Rzgowa zadania z zakresu administracji rządowej w 2012 – 2021 roku do dnia kontroli polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu podmiotom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
   

ROK 2020

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

22.01.2020 Nazwa zadania: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 roku Protokół z kontroli  
2

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi

05.02.2020 Prawidłowość prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców Protokół nie podlega udostępnieniu.

 

 

3

Poczta Polska S.A.

10.03.2020 Kontrola wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych

Protokół z przeprowadzonej kontroli rejestracji

Protokół z przeprowadzonej kontroli rejestracji - scan

 
4

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

09.09.2020 - 02.11.2020

Zakres kontroli:

1) przedmiot kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2019 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020 na realizację powierzonych zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

2) okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wystąpienie pokontrolne

 

 
5

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

21.09.2020 - 06.11.2020

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Wystąpienie pokontrolne

 
6

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

20.10.2020 - 20.11.2020 Kontrola w zakresie realizacji zawartej 26 czerwca 2019 r. umowy nr 2/M1a/2019 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus″ realizowanym w 2019 roku oraz oceny prawidłowości wykorzystania przez Gminę Rzgów dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego w 2019 roku Wystąpienie pokontrolne  

 

ROK 2019

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
18-20.02.2019

"Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów"

Zakres kontroli:

- sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,

- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,

- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,

- potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót,

- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,

- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,

- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,

- sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,

- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

Informacja pokontrolna
nr 1

 
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 03.07.2019

Stan sanitarno-porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń na placach zabaw dla dzieci na terenie gminy Rzgów.

Protokół kontroli

Informacja o wykonaniu zaleceń

Informacja o wykonaniu zaleceń

 
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 26.07.2019

Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu publicznego, zabezpieczenie p. epidemiczne, terminy ważności preparatów dezynfekujących.

Protokół kontroli

 

4 Archiwum Państwowe       w Łodzi 18.11.2019

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie sprawdzenia warunków przechowywania, stanu zachowania i zabezpieczania materiałów archiwalnych (akt stanu cywilnego) oraz wykonania zaleceń pokontrolnych

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 
5  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 20-22.11.2019 

 "Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi".

Zakres kontroli:
- sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą - Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,
- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,
- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
- potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług,
- sprawdzenie zgodności dokumentów związanych z realizacją projektu zgromadzonych w siedzibie Beneficjenta z kopiami przedłożonymi do IZ RPO WŁ za pośrednictwem systemu SL2014,
- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,
- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,
- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,
- sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem,
- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji związanej z realizowanym projektem.

 Informacja pokontrolna nr 1  

 

 ROK 2018

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew

09.01.2018

13.02.2018

Podatek od towarów i usług za okres: 01-12/2013r.  Protokół kontroli podatkowej  
2 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 26.02.2018 01.03.2018 Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu Informacja pokontrolna  
3 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi 16.04.2018 Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu publicznego, zabezpieczenie p. epidemiczne Protokół kontroli  
4 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi

20.06.2018

Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń na placach zabaw dla dzieci na terenie gminy Rzgów Protokół kontroli  
5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Oddział Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

22.06.2018

 

Realizacja zadań obronnych

1. Planowanie operacyjne,

2. Przygotowanie i utrzymanie w gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa podmiotów leczniczych,

3. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Protokół pokontrolny - nie podlega udostępnieniu.

 

6 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

06.08.2018

Kontrola trwałości projektu o nazwie "Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej"

Zakres kontroli:

- stopnień realizacji wskaźników i celu projektu,

- realizacja zasad informacji i promocji,

- realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji dokumentacji,

- sprawdzenie wiarygodności oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu przekazywanych przez Beneficjenta,

- sprawdzenie trwałości projektu na miejscu jego realizacji.

Informacja pokontrolna  
7

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

20.11.2018

30.11.2018

05.12.2018

06.12.2018

Prawo pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy.

Protokół kontroli

Wystąpienie

Odpowiedź na zalecenia

 

 

ROK 2017

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 24.03.2017 Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie Raport i lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych  
2 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi
27.06.2017 Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu i urządzeń placów zabaw dla dzieci.
Protokół kontroli
 
 3 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

17.07.2017 -

10.08.2017

Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Protokół kontroli

Załączniki do protokołu

 
4 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

02-03.08.2017

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz zawieranie umów prawa cywilnego

Protokół kontroli

Wystąpienie

Odpowiedź na wystąpienie

 
5 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi

05.10.2017

Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu, zabezpieczenie p. epidemiczne Protokół kontroli  
6 Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 06-10.11.2017 Kontrola udostępniania danych osobowych w systemie informatycznym "SOD" Protokół pokontrolny - nie podlega udostępnieniu.  
7 Archiwum Państwowe w Łodzi 28.11.2017 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - obieg dokumentacji, stan jej zachowania, zabezpieczenia, uporządkowania i zewidencjonowania, prawidłowość funkcjonowania archiwum zakładowego oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne
 

 

 

ROK 2016

 

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
07.03.2016 Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciwepidemiczne
Protokół kontroli
 
 2  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi 07.07.2016 Stan sanitarno - porządkowy, techniczny parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci, wywóz nieczystości stałych  Protokół kontroli  
3  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi  07.07.2016 Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, rodzaje preparatów dezynfekujących  Protokół kontroli  
4
 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi  20.07.2016 Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Rzgów  Protokół kontroli  
5 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi 22.07-08.09.2016 Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014r.

Protokół kontroli

Wyniki kontroli

 
6 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 12.09-10.11.2016 Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Protokół kontroli

wystąpienie pokontrolne

 
7 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 14.10.2016

Kontrola trwałości projektu nr POKL.09.01.01-10-071/15-00 pn. "Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości".

Zakres przedmiotowy kontroli trwałości (zgodny z Planem Kontroli Trwałości na rok 2016) obejmował sprawdzenie czy:

1. rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie (tj. czy Beneficjent utrzymał ze środków własnych punkt przedszkolny zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie);

2. środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statusową Beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niedziałającego dla zysku (jeśli dotyczy);

3. Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Informacja pokontrolna  
8 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi 24.11.2016

stan sanitarno-porządkowy na nieruchomościach prywatnych

   
9 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 14-12-2016

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach projektu "Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej

Informacja pokontrolna  

 

ROK 2015

 

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
23.02.2015 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego
Protokół kontroli
 
2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 20.03.2015 Wykorzystanie przez Urząd w 2014 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wystąpienie pokontrolne  
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego Protokół kontroli  
4
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń placu zabaw dla dzieci - Starowa Góra i Stara Gadka Protokół kontroli  
5
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci i usuwania nieczystości stałych
Protokół kontroli  
 6 Wojewoda Łódzki  16..09.2015 Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu zmiany imienia i nazwiska w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzgowie Wystąpienie pokontrolne   
7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 7.12.2015 zakres kontroli: kontrola w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Rzgów, ul. Ogrodowa 115 Protokół kontroli  

 

 

 

ROK 2014

 

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Archiwum Państwowe
13.05.2014 Kontrola problemowa archiwum USC
Protokół kontroli
Zalecenia pokontrolne
 
2 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 5-6.06.2014 Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.

 Protokół kontroli


 
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw, wywóz nieczystości stałych
 Protokół kontroli  
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw na Starowej Górze, usuwanie nieczystości stałych   Protokół kontroli  
6 Archiwum Państwowe
13.05.2014 Postępowanie z dokumentacją dotyczącą gospodarki gruntami

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

 
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 04.09.2014 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.  Protokół kontroli
 
8 ZUS w Łodzi

17-19.09.2014

24-26.09.2014

30.09.2014

Prawidłowość  obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich składek.
Protokół kontroli  
9

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

07.08.2014

Przedmiotem kontroli jest składowisko odpadów komunalnych dla gminy Rzgów Protokół kontroli  
10

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

19.11.2014

W zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 roku oraz rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od nieruchomości za 2012 rok Protokół badania  

 

 

 

Rok 2013

 

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  4,6,7,8.02.2013 Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., przekazanej gminom w 2012r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin Sprawozdanie  
 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 18.04.2013r. Stan sanitarno-porządkowy parku
Protokół kontroli
 
 3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  18.04.2013r. Stan sanitarno-techniczny szaletu publicznego
Protokół kontroli  
 4 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 4,6,7,8.02.2013      Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2011 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
    Zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2012 r.
Wystąpienie pokontrolne
 
 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 16.05.2013 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw  
 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne.
Protokół kontroli
 
 7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw, usuwanie nieczystości stałych
Protokół kontroli
 
 8 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  26 - 28.02.2013
Budowa sali sportowej z zapleczem i  trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej
Protokół kontroli
 
 9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 04.10.2013 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego  Protokół kontroli
 

 

 

Rok 2012

Lp.
Instytucja kontrolująca
Termin kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia)
Inne uwagi
1
SANEPID 2012.02.09
stan sanitariatów
Protokół kontroli  
2
NIK
16.01 - 29.02.2012
Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzgów w latach 2010 - 2011

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

 
3
SANEPID 2012.05.10 stan sanitariatów Protokół kontroli  
4
Łódzki Urząd Wojewódzki
2012.05.16
przyjmowanie wniosków, przechowywanie dowodów osobistych, oraz przekazywania do Wojewody informacji Wystąpienie pokontrolne  
5
Łódzki Urząd Wojewódzki 2012.06.12 przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli Wystąpienie pokontrolne  
6
Łódzki Urząd Wojewódzki 12.06 - 15.06.2012
Wykonywanie przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na  przyjmowaniu, przesyłaniu i niszczeniu wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli
Wystąpienie pokontrolne
 
7
SANEPID 2012.08.13
stan sanitariatów Protokół kontroli  
8
Archiwum Państwowe w Łodzi
2012.11.27

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

Wystąpienie pokontrolne
 
9
RIO
17.07-21.09.2012 Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych Wystąpienie pokontrolne
 
10
NIK 11-25.07.2012 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Wystąpienie pokontrolne
 
11
NIK
16.07.2012 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
Wystąpienie pokontrolne
 
12
NIK 04.09. - 05.10.2012
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego Wystąpienie pokontrolne
 

 

 
 
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-6-02 10:40:44";s:8:"editDate";s:18:"2021-6-02 10:40:44";s:6:"editBy";s:4:"1038";s:10:"editorName";s:6:"Rafał";s:13:"editorSurname";s:8:"Woźniak";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:24:"Urząd Miejski w Rzgowie";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:2:"-1";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}