REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

Rok 2012

Lp.
Instytucja kontrolująca
Termin kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia)
Inne uwagi
1
SANEPID 2012.02.09
stan sanitariatów
Protokół kontroli  
2
NIK
16.01 - 29.02.2012
Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzgów w latach 2010 - 2011

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

 
3
SANEPID 2012.05.10 stan sanitariatów Protokół kontroli  
4
Łódzki Urząd Wojewódzki
2012.05.16
przyjmowanie wniosków, przechowywanie dowodów osobistych, oraz przekazywania do Wojewody informacji Wystąpienie pokontrolne  
5
Łódzki Urząd Wojewódzki 2012.06.12 przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli Wystąpienie pokontrolne  
6
Łódzki Urząd Wojewódzki 12.06 - 15.06.2012
Wykonywanie przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na  przyjmowaniu, przesyłaniu i niszczeniu wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli
Wystąpienie pokontrolne
 
7
SANEPID 2012.08.13
stan sanitariatów Protokół kontroli  
8
Archiwum Państwowe w Łodzi
2012.11.27

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

Wystąpienie pokontrolne
 
9
RIO
17.07-21.09.2012 Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych Wystąpienie pokontrolne
 
10
NIK 11-25.07.2012 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Wystąpienie pokontrolne
 
11
NIK
16.07.2012 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
Wystąpienie pokontrolne
 
12
NIK 04.09. - 05.10.2012
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego Wystąpienie pokontrolne
 

 

Rok 2013

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  4,6,7,8.02.2013 Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., przekazanej gminom w 2012r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin Sprawozdanie  
 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 18.04.2013r. Stan sanitarno-porządkowy parku
Protokół kontroli
 
 3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  18.04.2013r. Stan sanitarno-techniczny szaletu publicznego
Protokół kontroli  
 4 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 4,6,7,8.02.2013      Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2011 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
    Zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2012 r.
Wystąpienie pokontrolne
 
 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 16.05.2013 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw  
 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne.
Protokół kontroli
 
 7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw, usuwanie nieczystości stałych
Protokół kontroli
 
 8 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  26 - 28.02.2013
Budowa sali sportowej z zapleczem i  trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej
Protokół kontroli
 
 9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 04.10.2013 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego  Protokół kontroli
 
       
 

 

ROK 2014

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Archiwum Państwowe
13.05.2014 Kontrola problemowa archiwum USC
Protokół kontroli
Zalecenia pokontrolne
 
2 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 5-6.06.2014 Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.

 Protokół kontroli


 
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw, wywóz nieczystości stałych
 Protokół kontroli  
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw na Starowej Górze, usuwanie nieczystości stałych   Protokół kontroli  
6 Archiwum Państwowe
13.05.2014 Postępowanie z dokumentacją dotyczącą gospodarki gruntami

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

 
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 04.09.2014 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.  Protokół kontroli
 
8 ZUS w Łodzi

17-19.09.2014

24-26.09.2014

30.09.2014

Prawidłowość  obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich składek.
Protokół kontroli  
9

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

07.08.2014

Przedmiotem kontroli jest składowisko odpadów komunalnych dla gminy Rzgów Protokół kontroli  

 

ROK 2015

 

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi 18.02.2015 W zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 roku oraz rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od nieruchomości za 2012 rok Protokół badania  
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
23.02.2015 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego
Protokół kontroli
 
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 20.03.2015 Wykorzystanie przez Urząd w 2014 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wystąpienie pokontrolne  
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego Protokół kontroli  
5
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń placu zabaw dla dzieci - Starowa Góra i Stara Gadka Protokół kontroli  
6
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci i usuwania nieczystości stałych
Protokół kontroli  
 7 Wojewoda Łódzki  16..09.2015 Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu zmiany imienia i nazwiska w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzgowie Wystąpienie pokontrolne