REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

Rok 2012

Lp.
Instytucja kontrolująca
Termin kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia)
Inne uwagi
1
SANEPID 2012.02.09
stan sanitariatów
Protokół kontroli  
2
NIK
16.01 - 29.02.2012
Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzgów w latach 2010 - 2011

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

 
3
SANEPID 2012.05.10 stan sanitariatów Protokół kontroli  
4
Łódzki Urząd Wojewódzki
2012.05.16
przyjmowanie wniosków, przechowywanie dowodów osobistych, oraz przekazywania do Wojewody informacji Wystąpienie pokontrolne  
5
Łódzki Urząd Wojewódzki 2012.06.12 przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli Wystąpienie pokontrolne  
6
Łódzki Urząd Wojewódzki 12.06 - 15.06.2012
Wykonywanie przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na  przyjmowaniu, przesyłaniu i niszczeniu wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli
Wystąpienie pokontrolne
 
7
SANEPID 2012.08.13
stan sanitariatów Protokół kontroli  
8
Archiwum Państwowe w Łodzi
2012.11.27

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

Wystąpienie pokontrolne
 
9
RIO
17.07-21.09.2012 Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych Wystąpienie pokontrolne
 
10
NIK 11-25.07.2012 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Wystąpienie pokontrolne
 
11
NIK
16.07.2012 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
Wystąpienie pokontrolne
 
12
NIK 04.09. - 05.10.2012
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego Wystąpienie pokontrolne
 

 

Rok 2013

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  4,6,7,8.02.2013 Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., przekazanej gminom w 2012r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin Sprawozdanie  
 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 18.04.2013r. Stan sanitarno-porządkowy parku
Protokół kontroli
 
 3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  18.04.2013r. Stan sanitarno-techniczny szaletu publicznego
Protokół kontroli  
 4 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 4,6,7,8.02.2013      Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2011 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
    Zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2012 r.
Wystąpienie pokontrolne
 
 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 16.05.2013 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw  
 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne.
Protokół kontroli
 
 7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw, usuwanie nieczystości stałych
Protokół kontroli
 
 8 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  26 - 28.02.2013
Budowa sali sportowej z zapleczem i  trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej
Protokół kontroli
 
 9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 04.10.2013 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego  Protokół kontroli
 
       
 

 

ROK 2014

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Archiwum Państwowe
13.05.2014 Kontrola problemowa archiwum USC
Protokół kontroli
Zalecenia pokontrolne
 
2 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 5-6.06.2014 Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.

 Protokół kontroli


 
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw, wywóz nieczystości stałych
 Protokół kontroli  
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 17.06.2014 Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw na Starowej Górze, usuwanie nieczystości stałych   Protokół kontroli  
6 Archiwum Państwowe
13.05.2014 Postępowanie z dokumentacją dotyczącą gospodarki gruntami

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

 
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 04.09.2014 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.  Protokół kontroli
 
8 ZUS w Łodzi

17-19.09.2014

24-26.09.2014

30.09.2014

Prawidłowość  obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich składek.
Protokół kontroli  

 

ROK 2015

 

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
1 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi 18.02.2015 W zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 roku oraz rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawdłowości obliczania i wpłacania podatku od nieruchomości za 2012 rok Protokół badania  
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
23.02.2015 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego
Protokół kontroli
 
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 20.03.2015 Wykorzystanie przez Urząd w 2014 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wystąpienie pokontrolne  
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego Protokół kontroli  
5
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń placu zabaw dla dzieci - Starowa Góra i Stara Gadka Protokół kontroli  
6
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 18.05.2015 Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci i usuwania nieczystości stałych
Protokół kontroli  
 7 Wojewoda Łódzki  16..09.2015 Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu zmiany imienia i nazwiska w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzgowie Wystąpienie pokontrolne