REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

Rok 2012

Lp.
Instytucja kontrolująca
Termin kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia)
Inne uwagi
1
SANEPID 2012.02.09
stan sanitariatów
Protokół kontroli  
2
NIK
2012.03.09 utrzymanie czystości i porządku Wystąpienie pokontrolne
 
3
SANEPID 2012.05.10 stan sanitariatów Protokół kontroli  
4
Łódzki Urząd Wojewódzki
2012.05.16
przyjmowanie wniosków, przechowywanie dowodów osobistych, oraz przekazywania do Wojewody informacji Wystąpienie pokontrolne  
5
Łódzki Urząd Wojewódzki 2012.06.12 przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli Wystąpienie pokontrolne  
6
Łódzki Urząd Wojewódzki 21.06 - 15.06.2012
Wykonywanie przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na  przyjmowaniu, przesyłaniu i niszczeniu wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli
Wystąpienie pokontrolne
 
7
SANEPID 2012.08.13
stan sanitariatów Protokół kontroli  
8
Archiwum Państwowe w Łodzi
2012.11.27

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

Wystąpienie pokontrolne
 
9
RIO
17.07-21.09.2012 Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych Wystąpienie pokontrolne
 
10
NIK 11-25.07.2012 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Wystąpienie pokontrolne
 
11
NIK
16.07.2012 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
Wystąpienie pokontrolne
 
12
NIK 04.09. - 05.10.2012
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego Wystąpienie pokontrolne
 

 

Rok 2013

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  4,6,7,8.02.2013     Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., przekazanej gminom w 2012r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin Sprawozdanie  
 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 18.04.2013r.     Stan sanitarno-porządkowy parku
Protokół kontroli
 
 3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  18.04.2013r.     Stan sanitarno-techniczny szaletu publicznego
Protokół kontroli  
 4 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 4,6,7,8.02.2013      Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2011 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
    Zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2012 r.
Wystąpienie pokontrolne
 
 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 16.05.2013      Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw  
 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013     Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne.
Protokół kontroli
 
 7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  23.07.2013     Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw, usuwanie nieczystości stałych
Protokół kontroli
 
 8 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  26 - 28.02.2013
    Budowa sali sportowej z zapleczem i  trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej
Protokół kontroli
 
 9          
 10