REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

Rok 2012

Lp.
Instytucja kontrolująca
Termin kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia)
Inne uwagi
 1 SANEPID 2012.02.09
stan sanitariatów
Protokół kontroli  
 2 NIK
2012.03.09 utrzymanie czystości i porządku Wystąpienie pokontrolne
 
 3 SANEPID 2012.05.10 stan sanitariatów Protokół kontroli  
 4 Łódzki Urząd Wojewódzki
2012.05.16
przyjmowanie wniosków, przechowywanie dowodów osobistych, oraz przekazywania do Wojewody informacji Wystąpienie pokontrolne  
 5 Łódzki Urząd Wojewódzki 2012.06.12 przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli Wystąpienie pokontrolne  
 6 SANEPID 2012.08.13
stan sanitariatów Protokół kontroli  
 7    


   
 8          
 9          
 10          

 

Rok 2013

 Lp.  Instytucje kontrolujące
 Termin Kontroli
Zakres kontroli  Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
 Inne uwagi
 1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  4,6,7,8.02.2013  prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., przekazanej gminom w 2012r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin  Sprawozdanie  
 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
 18.04.2013r.  stan sanitarno-porządkowy parku
Protokół kontroli
 
 3  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  18.04.2013r.  stan sanitarno-techniczny szaletu publicznego
Protokół kontroli  
 4  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 4,6,7,8.02.2013      prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2011 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
    zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2012 r.
 Wystąpienie pokontrolne
 
 5          
 6          
 7          
 8          
 9          
 10